T.J. SOKOL Praha - Libeň

Vložit do kalendáře
např. Outlook či jiný kompatibilní
se standardem iCalendar.

Závody všestrannosti - Přebor Prahy

atletika, gymnastika, plavání, kvalifikace na přebor ČOS


Datum konání:

24.-26.4.2009


 

Sokolská župa Jana Podlipného
 
Soutěž sokolské všestrannosti pro rok 2009
                                                                              PRAHA
 
Závody se uskuteční ve třech po sobě jdoucích dnech (pátek, sobota, neděle).
 
Pátek       24. dubna       Plavání                         Tyršův dům         bazén          příloha č. l
 
Sobota     25. dubna      Atletika                         ZŠ Campanus    Praha 4        příloha č.2
 
Neděle     26. dubna      Gymnastika, šplh          Sokol Vinohrady – dívky příloha č.3
                                                                           Sokol Libeň – chlapci příloha č.3
 
Základní předpis                                       
Závody jsou určeny členům oddílům sokolské všestrannosti pražských jednot.
Závodník nesmí být registrován a účastnit se závodů příslušného sportovního svazu. Absolvování celé soutěže je povinné pro závodníky postupující do přeboru ČOS.
 
Startovné : 50 Kč za závodníka / l závod. Při absolvování závodu v plavání i atletice (oba) je závodník osvobozen od startovného v gymnastice.
Startovné se hradí při prezenci. Sportovně technické zabezpečení hradí pražské župy, účastníci startují na náklady vysílající T.J. nebo si hradí sami.
Závodníci se u prezence prokáží platným průkazem ČOS (členskou známku pro rok 2009, datum narození, fotografie a podpis) a průkazem zdravotní pojišťovny. Pokud nebude tento bod splněn nebude závodník přijat do soutěže.
Ubytování ani stravování závodníků pořadatel nehradí.
Za zdravotní stav nezletilých odpovídají rodiče, dospělí závodníci se účastní na vlastní odpovědnost.
 
Kategorie
          Mladší žáci a žákyně   I.         rok nar.              2000 - 2002
          Mladší žáci a žákyně             II.                        1998 - 1999
          Starší žáci a žákyně      III.                      1996 - 1997
          Starší žáci a žákyně      IV.                      1994 - 1995
          Dorostenci a dorostenky                                    1991 - 1993
         Muži a ženy                                                        1990 a starší
 
 
ROZPIS A FORMULÁŘ JE KE STAŽENÍ NA    http://www.sokol.cz/
 
V Praze dne 10.3. 2009                                                        
 
Sokolská župa Jana Podlipného
 
Sokolská všestrannost – Plavání                          Příloha č. l
 
Termín :    pátek 24. dubna 2009
Místo    :    bazén Tyršova domu, Újezd 450, Praha l, vchod z Všehrdovy ulice
Spojení :    tram. 6,9,12,20,22, zastávky Hellichova a Újezd, dále do ulice Všehrdova
       a přes nádvoří Tyršova domu do zadní vrátnice
 
Discipíny :
                  Mladší žáci a žákyně        I.                                 25 metrů
                  Mladší žáci a žákyně        II.                               25 metrů
                  Starší žáci a žákyně          III.                              50 metrů
                  Starší žáci a žákyně          IV.                              50 metrů
                  Dorostenci a dorostenky                                    100 metrů
                  Muži a ženy                                                        100 metrů
 
Předběžný časový harmonogram začátku závodu:
Porada rozhodčích                                                                16.00 hod.
Mladší žáci a žákyně I. a II.                                                16.30 hod.
Starší žáci a žákyně    III. a IV.                                            17.30 hod.
Dorostenci a dorostenky                                                       18.00 hod.
Muži a ženy                                                                          18.30 hod.
 
Prezence závodníků končí vždy 30 minut před zahájením závodu v dané kategorii.
 
Přihlášky je nutné zaslat na vzorovém formuláři nejpozději do pátku 10. dubna 2009 na adresu : prsoz@seznam.cz     Pořadatel si vyhrazuje právo na základě došlých přihlášek posunout začátek závodu, vedoucí bude informován na email ze kterého se přihlásil.
 
Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, župu, jednotu a kategorii.
U žákovských kategorií jméno vedoucího a telefon. Registrovány budou pouze přihlášky se všemi požadovanými údaji, došlé do stanoveného termínu.
Závodníci po prezenci a zaplacení startovného na pokyn pořadatelů přejdou do šaten (sami do šaten nenastupují!) Rovněž na pokyny pořadatelů přejdou po umytí a osprchování k bazénu. Po rozplavání budou zařazeni do jednotlivých rozplaveb. Po ukončení rozplaveb své kategorie vyčkají závodníci v určeném prostoru na vyhlášení výsledků (cca 20 min. po skončení závodu kategorie).
Doprovod dětí (rodiče) nemá přístup ani do vstupu recepce bazénu. (omezená kapacita zařízení)
 
Technický předpis :
Plavecký způsob se nesmí během závodu měnit (výjimka je u kategorie ml. žactvo I.).
Start                - skokem ze startovního bloku, nebo odrazem od stěny bazénu. (výjimka je                         pouze u kategorie ml.žactvo I. - bude povolen opakovaný start).
Obrátka           - dotek obrátkové stěny jakoukoliv částí těla
Oblečení         - plavky (nezapomenout ručník, mýdlo a pantofle na přechod ze šatny do                                      bazénu)
 
 
                                                          
 
Sokolská župa Jana Podlipného
 
 
Sokolská všestrannost – Atletika                         Příloha č. 2
 
Termín :         sobota 25. dubna 2009
Místo    :         Základní škola Campanus, Praha 4
Spojení :         metro C stanice Chodov, ulicí Roztylská (cca 500m) u modrých komínů
                         doprava do ul. Jarníkova po 300 m vlevo ul. Hroncova, vstup do areálu
                         služebním vchodem, ne z Jírovcova nám.!!
 
Disciplíny   :
Mladší žáci a žákyně I.       skok daleký - odraz z pásma, hod kriketovým míčkem, 
                                            běh 50 m a střední trať 300 m
Mladší žáci a žákyně II.      skok daleký, hod kriket. míčkem, běh na 50 m a střední trať 300m
Starší žákyně III., IV.          skok daleký, hod kriket. míčkem, běh na 60 m a střední trať 600m
Starší žáci III., IV.            skok daleký, hod kriket. míčkem, běh na 60 m a střední trať 800m
Dorostenky a ženy               skok daleký, vrh koulí (dor.3 kg, ženy 4 kg), běh na 100 a 800m
Dorostenci a muži               skok daleký, vrh koulí (dor.5kg, muži 7,26 kg), běh 100 a 1 500m
Hřiště má tartanový povrch, jsou povoleny tretry s hřebíky pro tartan max. 6 mm !
 
Časový harmonogram :
   8.30 hod.                porada rozhodčích (u prezence bude upřesněno místo)
 9.00 hod.                 starší žáci III. a st.žákyně III. (konec prezence v 8.30 hod. !)
10.30 hod.                 ml. žáci I. a ml.žáci II (konec prezence v 10.00 hod. !)
12.00 hod.                 st.žákyně IV a st.žáci IV (konec prezence v 11.30 hod. !)
13.00 hod.                             ml. žákyně I. (konec prezence ve 12.30 hod. !)
15.00 hod.                 ml. žákyně II ( konec prezence v 14.30 hod. !)
                                               prosíme o dodržení časových rozpisů zejména této kategorie,
                                    která je jednou z nejpočetnějších
17.00 hod.                 dorostenci, dorostenky, muži, ženy (konec prezence v 16.30 hod. !)
 
 
Zahájení závodu vždy organizovaným nástupem.
Ukončení prezence závodníků příslušné kategorie je vždy 30 minut před zahájením závodu v příslušné kategorii. Prosíme proto o včasnou prezenci dle rozpisu !
 
 
Přihlášky závodníků + vyplněnou přihlášku rozhodčích a pomahatelů (počet rozhodčích dle počtu závodníků) je nutné zaslat na vzorových formulářích nejpozději do pátku 10. dubna 2009 na adresu : prsoz@seznam.cz   Pořadatel si vyhrazuje právo na základě došlých přihlášek posunout začátek závodu.
 
 
Přihláška závodníků musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, župu, jednotu, kategorii a jméno vedoucího závodníků s kontaktem – telefon, mobil, e-mailovou adresu.
Přihláška rozhodčích a pomahatelů musí obsahovat jméno, příjmení, rok narození a kontakt – telefon, mobil, e-mailovou adresu.
Každá jednota pošle na začatých 10 závodníků 1 organizátora = rozhodčího nebo pomahatele.
Bez  těchto organizátorů nebude přihláška závodníků přijata.
 
Rozhodčím a organizátorům je doporučeno teplé oblečení, pláštěnka a další vybavení pro mnohahodinový pobyt na jarním počasí. To samé doporučujeme i všem závodníkům a vedoucím závodníků toto zkontrolovat.
Skupiny žactva musí mít vedoucího (ve sportovním úboru a obutí) pro každou věkovou kategorii. Vedoucí zodpovídají za skupinu po celou dobu závodů. Na oblečení musí být umístěna sokolská symbolika.
 
Po loňských zkušenostech budou pečlivě kontrolovány tretry! V atletickém areálu ZŠ Campanus není přípustné používat tretry s hřeby delšími než 6 mm ! Při zjištění delších hřebů bude závodník diskvalifikován. Tretry s 9 mm hřeby není možné při tomto atletickém závodu použít! (je to podmínka pronajímatele atletického hřiště).
 
                                                                    
 


Sokolská župa Jana Podlipného
 
Sokolská všestrannost – Gymnastika, šplh         Příloha č. 3
 
Termín    :   neděle 26. dubna 2009
Místo       :   žáci                    - T.J. Sokol Libeň,Zenklova 37, Praha 8 – Libeň 
                     žákyně              - T.J. Sokol Královské Vinohrady, Polská 1,  Praha 2
         dorost a dospělí - společně s PSSPV – 15.května 2009 – praha@caspv.cz
Discipíny : 
Žákyně I                    akrobacie, přeskok, lavička, hrazda, šplh tyč 3 m s přírazem
Žákyně II                   akrobacie, přeskok, nízká kladina, hrazda, šplh tyč 4,5 m s přírazem
Žákyně III, IV           akrobacie, přeskok (kůň), kladina, hrazda, šplh tyč 4,5 m s přírazem
Žáci I.                         akrobacie, přeskok, kruhy, hrazda, šplh tyč 3 m s přírazem
Žáci II.                       akrobacie, přeskok, kruhy, hrazda, šplh tyč 4,5 m s přírazem
Žáci III., IV.              akrobacie, přeskok, kruhy, hrazda, bradla, šplh lano 4,5 m s přírazem
Soutěží se podle závodních sestav sportovní gymnastiky platných od l. 9. 2002 včetně
dodatků planých od 1.9. 2005, vydáno ČOS. V roce 2008/2009 cvičí žákyně sestavy A.
 
Časový harmonogram žákyně:
 8.30 hod.                  porada rozhodčích 
 9.00 hod.                  mladší žákyně I.
11.00 hod.                  mladší žákyně II.
13.30 hod.                  starší žákyně    III. +   IV.    
Prezence závodníků končí vždy 30 minut před zahájením závodu v dané kategorii.
 
Časový harmonogram žáci: 
 8.30 hod.                    porada rozhodčích  
 9.00 hod.                   starší žáci III. a IV.
10.00 hod.                  mladší žáci I. a II.
Prezence závodníků končí vždy 30 minut před zahájením závodu v dané kategorii.
 
Přihlášky je nutné zaslat na vzorovém formuláři nejpozději do pátku 10. dubna 2009 na adresu : prsoz@seznam.cz     Pořadatel si vyhrazuje právo na základě došlých přihlášek posunout začátek závodu, vedoucí bude informován na email ze kterého se přihlásil.
Přihláška musí obsahovat celé křestní jméno, příjmení, datum narození, župu, jednotu, příslušnou kategorii, vedoucího družstva s telefonem a kontakty na delegované rozhodčí.
U každého rozhodčího uveďte, kterou disciplinu by chtěl rozhodovat a disciplinu náhradní.
Úbor rozhodčích – bílá halenka, tričko či košile a tmavá sukně či kalhoty.
Vedoucí družstev žáků uvedou na soupiskách před závodem u jmen závodníků stupeň obtížnosti cvičení sestavy. Pokud nebude uvedeno jinak, bude vrchní rozhodčí předpokládat, že závodník cvičí sestavu nejvyšší obtížnosti.
Družstvo musí mít jednotné oblečení, žákyně trikot, jsou povoleny legíny max. do půlky stehen.Naoblečení musí být umístěna sokolská symbolika.
Vstup na cvičební plochu je dovolen jen závodníkům a jednomu vedoucímu družstva!!!
Družstva musí mít vedoucího v cvičebním úboru, který za závodníky zodpovídá po celý závod.
Hlavní rozhodčí     žáci : Slávek Povondra       žákyně : Iva Pízová
 
 
 
 
Dagmar Fischerová v.r.                                                                     Petr Čižkovský v.r.
náčelnice župy J. Podlipného                                                            náčelník župy J Podlipného
(c) 1999-2015 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás