Podmínky

Obecné

Hráč se vstupem do budovy sokolovny zavazuje dodržovat provozní řád budovy, v případě jeho porušení dojde k sankcím dle řádu.

Hráči odpovídají za své zdraví sami, neplatí pro ně pojištění členů sokola – Libeň.

Sokol – Libeň si vyhrazuje právo již rezervované hodiny zrušit z provozně technických důvodů, v případě, že se tak stane, bude hráči navrácena celá zaplacená částka.

Kurt

Vstup je povolen pouze v čisté sálové obuvi.

Kurt smí využívat pouze osoby starší 18 let a k tomu způsobilé, nezletilým je povolen vstup v doprovodu starší osoby.

Pronajímatel (jednota) neodpovídá za škody vzniklé na majetku třetích osob, škody vzniklé nesprávným užíváním předmětu pronájmu nebo užíváním osobami k tomu nezpůsobilými.

Kurt je vybaven badmintonovou sítí.

Rušení rezervace

Rezervaci hodiny lze zrušit, nejpozději však 48 hodin před termínem rezervované hodiny.

Způsob: na email badminton@sokol-liben.cz odešlete email, kde uvedete jméno, a také Datum + čas hodiny, které chcete zrušit. V tomto případě vám bude hodina nahrazena za jinou zvolenou nebo peníze vráceny.

Pronajímatel si vyhrazuje 14denní lhůtu na vyřízení rezervace.