T.J. SOKOL Praha - Libeň

10. část historie Sokola v Praze - Libni

Dvacet roků chodili libeňští sokolové smutně kolem své sokolovny a jen vzpomínali, kolik radostí jim od mládí tato milá budova poskytla. Teprve celostátní obrodný proces vyvolaný Alexandrem Dubčekem a prezidentem Ludvíkem Svobodou dával naděje, že Sokol bude opět žít jako dříve.

Pražské jaro roku 1968

Politické napětí se uvolňovalo a tak se již 6. dubna 1968 sešel v Praze "Přípravný výbor Sokola", vydal provolání k obnovení sokolské činnosti a svolal nejprve Pražské Sokolstvo na Žofín (Slovanský ostrov) na den 21. dubna 1968.V Libni, jako v jiných sokolských jednotách, se sešel přípravný výbor Sokola a svolal

Manifestační schůzi Sokola v Libni na úterý 30.dubna.

Konala se v zapůjčeném malém sále libeňské sokolovny a předcházela jí schůze sokolských žen v Karlínu. Schůzi v Libni zahájil br.Jirák přivítáním členů, zejména 93 letého praporečníka br.Karla Panušku. Hovořili: br. Jirák, sestry Danihelková, Andrlová a Věra Dekastellová. Obsáhlý referát o Sokole přednesl br.dr.Jiří Štěpnička. Bratru Janu Koubkovi bylo poděkováno, že tak svědomitě opatroval sokolské prapory a celý bohatý archiv po celou dobu okupace až dodnes. Přítomným členům byly rozdávány přihlášky do Sokola (ČOS). Průběh celé schůze byl radostný a je zachycen na magnetofonovém pásku.

V Praze se pak konal ve výroční den Pražského povstání 5. května 1968 na Žofínu slavný a mohutný sjezd zástupců padesáti sokolských žup z celé republiky a dalších nadšených sokolů. Mnoho jich přišlo v sokolských krojích, ostatní se Suchardovým odznakem "Na stráž". Bylo tu na 3000 účastníků, do sálu se nevešli a tak sledovali průběh sjezdu v parku z amplionů, umístěných v oknech budovy. Všechno se zdálo být dobré a jasné, ale nebylo tomu tak dlouho. Politické uvolnění trvalo jen do 21.srpna 1968, kdy nás v nočních hodinách přepadla vojska Varšavské smlouvy.

V libeňském přípravném výboru Sokola (PV) byli zpočátku bratři Jirák, Kodl, Štěpnička, Rusý, Andrle, Ladislav Svoboda, Ota Kačer a Josef Hašek; za členy sestry Věra Dekastellová, Holá, Andrlová, Danihelková, Vaňková a Kořínková. Že to neměli lehké zejména v jednání o zapůjčování sálů aj. s výborem TJ Meteor a tehdejším předsedou Hájkem je patrno z mnoha zápisů.

Podmínky Meteoru byly pro nás nepřijatelné. Proto 11.6. se PV rozhodl požádat Školskou správu ONV 8 o souhlas k propůjčování tělocvičny ve škole Palmovka. Dohoda byla uskutečněna na dva dny v týdnu od 1.září. Na schůzi 25.6. byl PV rozšířen o br. Vajkrta a br. Holého a byla jednáno o vydáni nultého čísla Zpráv Sokola v Libni.

V těch měsících - v květnu a v červnu - se konalo mnoho schůzí PV jak v ČOS, tak v župách i v jednotách. Důležité bylo setkání delegací ČSTV a PV ČOS dne 23.května a ustavení společných komisí; programové (Žižka a Kavalír) a organizační (Štere a Hobza) a také vzájemný slib, že si nebudou narušovat vzájemnou činnost. Ale už v červenci se v tisku objevuji zprávy o sporu mezi ČSTV a Sokolem. Na 5. plénu ČSTV došlo ultimativním způsobem k přerušení jednání. Dr. Hobza se ohradil v kinosále Tyršova domu 15.7. "Chceme jednání rovný s rovným a žádné ultimatum !".

V říjnu dostáváme důležité zprávy z PV ČOS, že došlo konečně k dohodě a že byl ustaven Ústřední přípravný výbor tělocvičného svazu Sokol (ČsTS Sokol). Předsedou se stal dr. Šterc, místopředsedou dr. Hobza, náčelníkem Jiří Žižka, náčelnicí Eva Bémová, vzdělavatelem dr. Hiller. Obdobně má dojít k splynutí PV Sokola (ČOS) a složek ZTV. Informovali jsme o tom TJ Meteor dopisem z 16. října a navrhli setkání obou složek 23.10. v sokolovně. Naše další schůze se konala 4.11. v Klubu důchodců v ul. Vosmikových, byla rozšířena o cvičitelské sbory a připravila členskou schůzi Sokola ČOS na den 6. listopadu 1968. Ta rozhodla vstoupit do ČsTS Sokol v TJ Meteor Praha. Na této schůzi, zahájené a řízené br. Jirákem, byla uctěna vzpomínka na sestru Hanu Decastellovou, která zemřela 27.10.1968 ve věku 88 let, byla zakládající členkou libeňského Sokola a v roce 1898 zavedla v jednotě cvičení žen. Informace o Sokole podali br. Štěpnička, ses. Dekastellová a hosté - župní starosta br. Vágner a sestra Reindlová.

K jednání s TJ Meteor Praha došlo 11. listopadu a bylo dohodnuto první cvičení žen a mužů. Cvičení žactva a dorostu se předpokládalo až po Novém roce. A bylo tu tedy

první cvičení ve čtvrtek 21. listopadu 1968

ženy od 19.00 hodin, muži od 20.30 hod. ve velkém sále.

Ten den se také konala první beseda necvičícího členstva. Tu zahájil br. Jirák, mluvil na ní župní vzdělavatel br. Růžek aj. Pozdravný dopis naší nemocné vzdělavatelky ses. Andrlové přečetla Věra Dekastellová. Bylo odevzdáno 85 přihlášek i členských příspěvků a začalo se žít v naší sokolovně pod hlavičkou Československý tělocvičný svaz Sokol (Čs TS Sokol).

(c) 1999-2015 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás