T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Zprávy Sokola Praha-Libeň - květen 2010, číslo 1

časopis Zprávy T.J. Sokol Libeň, ročník XXXVII - květen 2010, číslo 1 - vydaný v elektronické podobě

ZPRÁVY SOKOLA   PRAHA – LIBEŇ
ROČNÍK XXXVII – KVĚTEN 2010, ČÍSLO 1
 

Příspěvek náčelnice 

 

Pojďme si připomenout část nejstarší historie libeňského Sokola.

 

Držím v ruce dva snubní prsteny, v kterých je vyryto datum 4.7.1909. Nosily je ruce mých rodičů.

Probírám kupu členských sokolských průkazek patřícím rovněž mým rodičům. Oboje mají začátek ještě v devatenáctém století. Maminčin z roku 1909 jsem vložila na staletou paměť do nové schránky u základního kamene sokolovny. Nese podpis tehdejšího starosty bratra Františka Filipa, který se nejvíce zasloužil o její stavbu. Máme po něm pojmenovánu pěknou zasedací místnost v prvním patře této budovy. Do archivu nám přibyly dva památníky jako dar od jeho vnučky. První obsahuje fotografie z jeho pohřbu v roce 1926 a ten druhý se skládá z několika fotografií mužského cvičitelského sboru a jedné fotografie ženského sboru, na které je i moje maminka.

Takže se nedivte, že se vracím do tak dávné doby. Žádní pamětníci již nežijí a při mém narození nebylo sokolovně ještě ani deset let. Moji rodiče se v Sokole poznali a zasvětili mu celý svůj život. V takovém duchu vychovali nás děti a já již jako jediná vám mohu tu dobu alespoň trochu přiblížit. Při pokládání základního kamene ke stavbě sokolovny byl v místech, kde začíná v Libni most přes Vltavu pozemek, na kterém se uskutečnilo veřejné cvičení. Oba moji rodiče tam vedli žákovská družstva s cvičební ukázkou, o čemž se našel ve staré krabičce u základního kamene zápis.

Libeňská veřejnost se od vzniku místní sokolské jednoty v hojném počtu zúčastňovala veškeré její činnosti. Dokladem toho jsou archivní zápisy a řada fotografií. Některé z těchto dokumentů je možno shlédnout při různých příležitostných výstavkách v sokolovně.

Další část historie mé rodiny, spjaté s libeňským Sokolem, vám budu vyprávět v příštím vydání našich „Zpráv“.

V návaznosti na můj článek o historii Sokola Libeň se neodbytně hlásí myšlenka, že nastávající měsíc červen je osudový měsíc naší rodiny. 24. června t.r. uplyne sto let od narození mého bratra Josefa a 3. června již sedmdesát let od jeho tragického skonu jako nadporučíka letce zahraniční armády. Po nástupu demokratického režimu v roce 1989 byl povýšen za službu vlasti do hodnosti plukovníka „in memoriam“.

Jako každý rok půjdu v den jeho úmrtí položit květiny k jeho jménu na pomníku mezi jmény všech těch letců, kteří jako on položili život za osvobození Československa.

Shodou náhod, rovněž dne 3.června o dva roky později (1942) byla při gestapáckých kontrolních přepadech v době heydrichiády těžce (s trvalými následky) postřelena moje maminka.

To vše jsou situace, které z mysli nikdy nevymizí.

Další červen se v naší rodině připomíná datem dvanáctého z roku 1912, kdy se narodila moje, nyní již zesnulá sestra Hana. Toto datum se liší pouze jedním dnem od narození naší sokolské sestry Manky Kodlové, které tímto projevuji svou úctu a radost, že je stále mezi námi.

Uctěme, prosím, všechna tato červnová výročí tichou účastí.

 

         Milada Věra Dekastellová, náčelnice

Libeňský Sokol a Věrná garda
 

Čas rychle běží a už máme za sebou větší část druhé poloviny cvičebního roku, měsíce plné cvičení, členské šibřinky, valnou hromadu, na níž jsme si zvolili nový výbor, který nás dovede do XV. sletu a také dodržujeme své pravidelné dvě vycházky v měsíci, chodíme na koncerty, do divadla a zúčastňujeme se celkového dění v Sokole.

Naše vycházky:

-          13. ledna – Národní muzeum – výstava „Planeta země“ – vznik a vývoj

-          27. ledna – Klementinum – výstava „60 let na křídlech Albatrosu“ – největšího nakladatelství dětské knihy

-          10. února – Letohrádek Amerika – skladatel A. Dvořák a doprovodná výstava o herečce Růženě Naskové „Narodila jsem se v Americe“

-          27. února – Členské šibřinky

-          6. března – Lány – 160. výročí prezidenta T.G. Masaryka

-          10. března – výstava TGM na Hradě

-          24. března – výstava „Podskalská celnice na Výtoni“

-          14. dubna – Armádní muzeum na Žižkově

-          28. dubna – výlet do Nelahozevsi, rodiště A. Dvořáka a prohlídka nelahozevského zámku

V květnu se zúčastníme květnových pietních a vzpomínkových akcí.

            Letos jsme jeli do Lán uctít památku narození prvního čsl. prezidenta Osvoboditele i vzpomenout jeho vztahu k Sokolu a uznání vlivu Sokola na zdraví národa i jeho duševní a politický rozvoj. O svém vstupu do Sokola T.G. Masaryk řekl: Do Sokola jsem vstupoval z vlastní potřeby, nepamatuji se, že mne tam někdo zval. Přihlásil se do Pražského Sokola 17. dubna 1884 a jeho vstup neznamenal jen přihlášení se k sokolskému programu, ale také pevné rozhodnutí, že bude cvičit pravidelně a pilně. Bylo mu tehdy 34 let, a to byl v té době věk střední. Proto se zařadil do družstva „starých pánů“, v němž už cvičili známé osobnosti tehdejšího politického i veřejného života. Družstvo vedl zkušený cvičitel Tlamka a za toho někdy zaskočil Dr. Scheiner.

            V roce 1890 se Masarykovi přestěhovali na Malou Stranu a TGM přestoupil do Sokola Malostranského. Protože byl dobrý chodec, dal podnět k založení chodeckého družstva a každou neděli tito turisté vyráželi za Prahu „na vejšlap“.

            Členství v Sokole se stalo samozřejmostí i pro celou Masarykovu rodinu. Paní Charlotta Masaryková patřila mezi zakládající členky dámského odboru Malostranského Sokola, synové Herbert a Jan také cvičili, dcera Olga se stala cvičitelkou žákyň, dcera Alice také cvičila od žákovského věku a později se stala členkou dámského odboru.

            Vedle vlastního cvičení věnoval TGM pozornost i ostatní sokolské činnosti a o jeho kvalitách se snažil přesvědčit hlavně studentskou mládež. Stál v čele České strany pokrokové, která měla početnou skupinu mládeže – studentů nebo absolventů vysokých škol, mezi nimiž byl i Edvard Beneš. Na sjezdu této mládeže v Hradci Králové se ve svém projevu zabýval i Sokolem. Řekl: sport a tělesná výchova je kus sociální a politické výchovy. V tělocviku se vychovává láska k poctivosti a čestnosti. V tom je význam Sokolstva a vaším úkolem je dovést tuto instituci k novým metám.

            Svůj postoj k sokolstvu TGM vyjádřil také po VII. Sletu v roce 1920 – napsal: vy pokračujte v tom, co jste započali ve válce. Váš slet, zdá se mi, je krásným programem pro mír, programem jednotné organizace celého národa, kázně nikoliv mechanické, nýbrž kázně ideí – sokolské, národní a republikánské.

            Po VII: sletu v roce 1926 řekl: váš slet přišel opravdu jako na zavolanou, aby všecky názorně poučil, co znamená demokratický celek, organizovanost, ukázněnost. A tento ukázněný celek, ta naše krásná věc sokolská, má právě teď zvláštní význam: zastiňuje nynější politický nesoulad.

Pozn.: tyto některé Masarykovy myšlenky jsem čerpala ze dvou knih o Sokolu: Zora Dvořáková – TGM, Sokol a dnešek, Antonín Krajčí – TGM a Sokol.

            A až se 22. května shromáždíme u sochy prezidenta Edvarda Beneše, připomeneme si i jeho vztah a úctu k Sokolu a jeho ideím výňatkem z projevu ve válce v roce 1942 v londýnském rozhlase „Volá Londýn“ při 80. výročí vzniku Sokola: Vzestup našeho národa nelze si představit bez Sokola, sokolské myšlenky. Mluví-li se o posledním půlstoletí národa, nelze nemluvit o Sokolu. Bez Tyrše, bez Fügnera, bez sokoloven, bez sokolské písně, bez nádherných sokolských sletů, nelze si představit ani minulých 80 let našeho života, ani Prahu, ani vzhled našich měst a vsí. Ale nelze si také představit skutečnou duši národa. Pevnou víru v demokracii, v rovnost národní a občanskou, ve věrnost národa a lidu dávala nám idea sokolská.

            V současné době už se některé naše sestry zúčastňují nácviku skladby pro Věrnou gardu, a to nám připomíná, že XV. slet už klepe na dveře, sice ještě nesměle, ale už se těšme.

            Věrnou gardu Libně čeká v květnu ještě vycházka do pražské zoologické zahrady a pak už další červnová vycházka a závěrečná předprázdninová beseda.

            Přeji všem, aby prázdniny byly radostné, plné sluníčka a dobré pohody, abychom se osvěžené a odpočinuté vrátili rády do naší sokolovny. Sluší se popřát pěkné prázdniny také celé naší jednotě, dětem ještě v červnu krásný Dětský den a táborák bez deště.

 
                        Tak tedy NAZDAR a v září NA SHLEDANOU!

                                                                                  Věra Šťastná, vzdělavatelka

 
Jarní zpráva náčelníka aneb co se u nás děje          
 

Poslední Zprávy Sokola Libeň vyšly v listopadu 2009. Od té doby se mnohé událo. V únoru 2010 jsme vydali Zprávy žactva č.3 ve kterých jsme zachytili podzimní a zimní dění. Z nich teď uvedeme základní údaje a k nim doplníme čerstvé informace.

 
Zprávy žactva                únor+duben 2010                         číslo 3+4 / 2009-2010

Do cvičení již několik let dochází průměrně 50 cvičenců (mladší+starší žáci, dorostenci, cvičitelé). Bohužel v průběhu času jaksi stárneme. Již máme 24 cvičitelů a pomahatelů - vychovaných z našich dorostenců, což svědčí o kamarádském prostředí, ale dětí pomalu ubývá. 10-15 mladších žáků a 15-20 starších žáků v hodině je opravdu málo. S uvedeným množstvím cvičitelů zvládneme i dvojnásobek. Prosím dohlédněte na pravidelnou docházku Vašich synů a zkuste nabídnout naší činnost i ve svém okolí – moc děkujeme.

A možná se to lepší. Od září do ledna se průměry pohybovaly mezi 38,8 až 45,4, v únoru 45,0, v březnu 53,6 a v dubnu 53,1 (16,5 mladší, 20,0 starší a 17,0 dorostenci s cvičiteli). Zapsáno již 91 cvičenců. Přibude do konce roku ještě těch 9 do stovky ?!

 

A kdy se cvičí ?

Mladší žáci (ročník 2000-2003) v Út a Čt 17-18, starší žáci (1996-1999) a dorostenci (1992 – 1995) v Út a Čt 18-19. Pro dorostence navíc možnost úterní cvičitelské hodiny a čtvrteční košíkové (oboje 19-20).

 
 

Nejprve stručný návrat do konce roku 2009

 

? V sobotu 28. listopadu proběhla v naší sokolovně tradiční Tělocvičná akademie. Tentokrát jsme oslavovali 125. výročí založení Sokola v Libni (1884). V bohatém programu se asi 350 divákům !!! předvedlo 190 cvičenců vesměs našeho libeňského Sokola. Zaujalo velké množství Rodičů a dětí (17 párů) a Předškolňat (35 dětí), což nám dává naději do budoucna. Z mužských složek bylo celkem 6 vystoupení z 12. Nečekaný potlesk si vysloužili mladší žáci na duchnách, důstojné bylo zacvičení sletové skladby z roku 1920 (červené košile) 28 žáky a cvičiteli, na nářadí (bradla, kruhy, kůň s madly) zaujali 3 cvičitelé a určitě zajímavé, i když netradiční bylo vystoupení skupiny 7 cvičitelů na rozmanitém nářadí proložené salty - Parkhur. Jedním z vrcholů akademie pak bylo vystoupení 8 cvičitelů s dlouhými švihadly. Na závěr se kluci spojili se žákyněmi ve starší sletové skladbě - Pompony. Díky všem cvičencům (a jejich rodičům), a také všem divákům za uznalý potlesk.

? Ve čtvrtek 3. prosince pak přišel do naší sokolovny Mikuláš (v 16 hodin pro předškolňata a od 17 hodin pro mladší žáky a žákyně). O tom, že nepřišel zbytečně, svědčí více než 150 rozdaných balíčků. Samozřejmě, že si s sebou vzal i 5 hodných andělů a 6 přísných čertů.

? Ve čtvrtek 17.12. na hodině mladšího žactva pak sehráli loutkáři pro naše nejmenší tradiční vánoční představení.

I tady bylo nabito – dívalo se asi 75 dětí.

? O vánočním a novoročním volnu se necvičilo, a tak se cvičitelé 26.12.2009 alespoň sešli v klubovně Jilmu na tradičním Silvestru cvičitelů – bylo 18 cvičitelů a pomahatelů, 5 cvičitelek a 11 hostů.

? Hned po Novém roce začalo pravidelné cvičení a také jsme vyhlásili výsledky soutěže Letní disciplíny 2009. Mezi 36 mladšími žáky byli nejlepší : J.Klíma, T.Vítek, M.Klíma, V.Blahunek, D.Otta, R.Kloubský, D.Dám, D.Unzeitig, F.Čermák, V.Kubík, P.Jeřábek a R.Pecánek. Mezi 21 staršími žáky zaujali čelná místa Š.Pilát, O.Dvořák, M.Tatíček, P.Hofmann, J.Zachoval, T.Bőhm a J.Cepník . Mezi 21 dorostenci a cvičiteli zazářili J.Kudroň, M.Přibyl, J.Kubišta, F.Juhász, M.Seifert, J.Přech a T.Novák. Nejlepší jako obvykle obdrželi diplomek a také sladkou a drobnou věcnou odměnu.

Brigáda se konala v sobotu 21.února za účasti 15 jilmáků (8 vedoucích = též cvičitelů), 8 dalších cvičitelů, 3 cvičitelek a 2 žáků (kde zůstali ostatní pozvaní starší žáci ?!). Vymalovala se chodba archivu, uklidila chodba před sborovnou, umylo se veškeré nářadí, vyluxovalo a vytřelo v nářaďovně, vyklidila se kotelna a uklidilo se v dílně, navařili se nové držáky na lodě v garáži, na okna v sále se nalepilo těsnění, doplnily se háčky na oblečení v šatnách a další drobnosti. Celkem bylo 28 lidí a odpracovalo 123 hodin.

Na přípravách a běhu následujících Šibřinek se podílelo 22 z 23 cvičitelů, 10 cvičitelek a 20 pomocníků z řad žactva, Věrné gardy a rodičů. Všem moc díky a doufáme, že třeba na Dětském dni bude pomoc žáků mnohem početnější – sraz ve 14:30 v sokolovně, později již na louce u studánky.

? Všichni žáci nacvičovali závodní sestavy sportovní gymnastiky pro závody všestrannosti, aby se mohli zúčastnit libeňských nominačních závodů ve sportovní gymnastice (hrazda, bradla, kruhy, přeskok, akrobacie) a šplhu 23. a 25. 2. 2010. Pro další již intenzivnější nácvik bylo vybráno 17 nejšikovnějších.

? Na tradiční Dětské Šibřinky v sobotu 27.2. od 14 do 16 hodin – tance, písničky, soutěž masek, hříčky – se přišlo pobavit více než 150 dětí v maskách. Pro cvičitele a další pořadatele chvíle zadostiučinění vidět tolik spokojených dětí.

Večer se pak na večerních Členských Šibřinkách bavili asi 120 dospělých

? Ve středu 17.3. 2010 se konala Valná hromada Sokola Libeň. Zhodnotil se uplynulý rok a na další tři roky se zvolilo vedení libeňského sokola. Starostou zůstal Jíří Sixta, náčelníkem Jiří Novák, ve výboru je dále už 5 cvičitelů

 

? Celopražské Závody všestrannosti se konaly 23.-25.4.2010 - pátek plavání, sobota gymnastika+šplh, v neděli atletika.

Celkem se účastnilo 13 našich žáků a nevedli si zle, i když konkurence v naší župě nebyla moc početná. Škoda. Vyhlašují se jednotlivé disciplíny a pak celkové pořadí těch, kteří mají všechny čtyři části.

Mladší žáci I. Mezi 13 bylo 6 z Libně. R.Kloubský celkově 3. z 6 (1.šplh, 2.gymnastika), R.Pecánek (3.plavání).

Mladší žáci II. Mezi 11 bylo 7 z Libně. J.Klíma celkově 2. z 8 (1.šplh, 2.gymn., atletika), D.Králík (3.plavání, gymn.)

Starší žáci III. Mezi 4 byli 2 naši. O.Dvořák celkově 1. z 2 (1. šplh, gymn., atletika), 2.Š.Pilát (2.šplh, gymn., 3.plavání)

Starší žáci IV. Mezi 2 jeden náš. J.Novák celkově 2. ze 2 (2.plavání, šplh, gymn., atletika).

Dále se 2 naši dorostenci zúčastnili atletiky a 2 muži plavání a 3 atletiky.

J.Klíma, O.Dvořák, Š.Pilát a J.Novák by měli postoupit na celostátní finále všestrannosti ČOS.

 

A co nás čeká ve cvičení v nejbližších dnech a měsících ?

? Trvá celoroční soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku. 

? Od února se též rozeběhla nová Zimní soutěž – Posilovací trojboj. Mladší žáci dělají kliky, dřepy a posilují záda, starší žáci mají shyby, dřepy a záda a dorostenci shyby, dřepy se zátěží a záda..

8.5.2010 nás čeká již 40. Jarní Výlet Libeňského Sokola – udělejte si čas a vyražte s námi do údolí Radotínského potoka. Pro členy turistických oddílů a další zájemce z  řad žáků i žákyň proběhne župní kolo Zálesáckého Závodu Zdatnosti. Ostatní si mohou opéct aspoň toho buřta a nebo se nechat strhnout k účasti v  některé z hříček, neboť hrát si lze v každém věku. Bližší informace v dopisku, který žactvo již dostalo, případně na www.sokol-liben.cz.

Od května (dle počasí asi od 11.5.) nás opět čeká cvičení venku – na zahradě sokolovny a v libeňském parku. Kromě rozcviček a her na kluky čekají základy atletiky - podpořeno soutěží Letní disciplíny. Cvičební úbor je stejný jako do tělocvičny – modré trenky a bílé tričko se sokolským znakem + vhodná obuv na ven (tenisky, botasky, apod. Třeba hrát fotbal v sandálech není úplně vhodné). Také žádné tepláky a bundy. Kluci jsou celou dobu v pohybu a nemohou tak nastydnout. Naopak drobné otužování jejich zdraví upevní. V případě nepříznivého počasí (déšť, zima pod cca 18 °C) proběhne cvičení v sokolovně.

Dětský den bude ve čtvrtek 3.června – opět v parku na louce U studánky. Tradiční soutěže s razítky, sjíždění Rokytky na kánojích, šermíři. I krásné počasí snad bude.   

Zakončovací táborák proběhne na zahradě sokolovny ve čtvrtek 24.června od 18 hodin.

 

A pak čekají na naše turistické oddíly letní tábory. Od 1. do 24. července jede Jilm , následně do 7. srpna Káňata. Tábořiště leží na malé louce na břehu křišťálově čistého potůčku mezi lesem a rybníkem nedaleko Bohdalína (cca 5km od Kamenice nad Lipou) v nádherné krajině Českomoravské vrchoviny. Máme tři velká indiánská tee-ppe, 12 podsadových stanů, krytou kuchyni a jídelnu, bránu, stožár, latrýnu, ohniště s totemem ale hlavně bohatý program – celotáborová hra, výlety do okolí, drobné hříčky na louce i v lese, fotbálek či ufíjená na nedalekém travnatém hříšti, večerní táboráky či čítandy, koupání v rybníce, atd. A taky můžeme nabídnout zkušenost. Káňata táboří od roku 1991, Jilm od roku 1981 !!! – letos se chystáme na jubilejní 30.tábor. A také naše ceny by vás mohly zaujmout – např. Jilm pořádá třítýdenní tábor za 3 250,- Kč. Naší chloubou je (dnes už se tolik nenosící) opravdovost. Louka se poseká kosami, pohrabe, pokácí se soušky, sami si tábor postavíme, sami si vaříme na kamnech či otevřeném ohništi, sami chodíme nakupovat, jezdíme pro pitnou vodu, sami si hrajeme. Pro někoho nepředstavitelné, pro účastníky jedinečná zkušenost.

Takže nabízíme tímto zájemcům účast na našich táborech. Kontaktujte náčelníka, nebo vedoucí oddílů (Jilm – Vít Jakoubek – 732 733 687 - bereme kluky 10-15 let a letos výjimečně na doplnění i třetí děvče ke stávajícím dvěma, Káňata - Alena Duchačová 608 731 421 – berou kluky i holky 6-10 let). Těšíme se.

Před táborem by byla vhodná účast na schůzkách nebo alespoň výpravách oddílů pro vzájemné poznání se.  

 

Mimochodem i díky činnosti našich turistických oddílů se Sokol Libeň v soutěži ČOS Sokolské dny v přírodě mezi cca 80 zúčastněnými jednotami umístil v roce 2009 na krásném 2. místě za 113 dní v přírodě.

 
JILM     (www.jilm.aspone.cz)           Přijímáme nové členy !!!
 

Od konce listopadu, kdy vyšly poslední zprávy, jsme stihli tyto akce a výpravy

29.11. výprava S věží ze skály – Řevnice, Černolické skály, Všenory. 7 výletníků.Do celoroční hry se sehrál úsek – stavba kamenné obranné věže.

12.12. výprava Přes bílý Medník – ostrov Velkého jilmu, zasněžený Medník, viadukt Žampach, Kamenný Přívoz – bylo nás 11. Do celoroční hry se hledaly nepřírodní zlomyslnosti na stezce otevřených očí.

13.12. Videotábor- promítání videa z jilmáckého tábora vidělo 11 členů a 4 hosté.

16.12. se za účasti 1 ozdobeného stromku, vánočního povídání a vánoční povídky, 18 koled, 21 jilmáků a hostů, 260 dárků a haldy cukroví konala Vánoční nadílka.

16.-17.1. bylo 20. Zimní táboření aneb Sněhem za Foxem. V indiánském tee-pee u Staré Boleslavi při obstojných -5°C přespalo 11 jilmáků. Též jsme si dosyta užili sněhu, hokeje, fotbalu i ufíjené na hřišti u tůně, hříček a běžek na hřišti ve vsi i hry Náčelník ztratil mokasín v příjemně vytopené chatě. Večer byl odtajněn název celoroční hry- kapitán Fox. Děj se odehrává v 17.-18. století za francouzsko-anglických válek o indiánská teritoria na území dnešní Kanady. Úsekem byl tentokráte večerní 3km dlouhý přesun lesem k Champlainovu jezeru za kapitánem Foxem. 

6.2. Choďky aneb historie se opakuje - Zimní jednodenka – Voděradské bučiny na běžkách. Úsek – oheň na sněhu. 5osob.

7.2. Vycházka – Památník na Vítkově, muzeum hl.Města Prahy s výstavou o stavebnici Merkur. Bylo 11 jilmáků.

20.2. Závějemi k prameni - Předjarní výprava – Sadská, Kersko – koulovačky, sněhová věž, úsek – průzkum nepřátelského ležení. Bylo 8 členů.

21.2. Brigáda, hry a video z výprav v sokolovně a klubovně. Osm vedoucích a 7 členů pracovalo na úklidu klubovny, opravě stolů před šibřinkami, vyklízení chodeb sokolovny, atd.

24.3. Mistr uzlování – 28. ročník odddílového přeboru – vítěz Anka

26.-28.3. Krakonošova Aprílovka – Dolní Dvůr v Krkonoších. Veškeré dění inspirováno známými krkonošskými pohádkami. Též na běžkách na Černou horu, hazardní večer (poker, kostky, monopoly) a úsek odlévání stop. Bylo nás 11.

17.-18.4. Boj družin – 28. oddílový přebor v tábornickém desetiboji. Mlýn Cimburk u Kutné Hory. Nocleh v tělocvičně.

Vítěz Anka, celkem 13 účastnílů.

21.4. Mistr signalizace – 26. ročník oddílového přeboru.

 

Tento den se mi též narodilo druhé dítě – syn Štěpán, a tak jsem Vítkovi již opravdu předal vládu nad oddílem a budu doufat, že JILM pozdvihne k dřívější slávě – myšleno počtem členů (optimum 15-18, dnes 12). Takže ohledně Jilmu již kontaktujte výhradně Víta Jakoubka 732 733 687.

 

Do prázdnin nás ještě čeká :

8.-9.5. Jarní Výlet Libeňského Sokola. Nocleh v přírodě.

29.-30.5. Ploučnice (Ralsko, Česká Lípa) – vodácká výprava

12.-13.6. Kolovka – Praha, Jílové, Slapy, Křečovice, Neveklov, Neštětická Hora, Týnec nad Sázavou, Čerčany.

25.-27.6. Jaxi – taxi – příprava tábořiště na tábor.

1.-24.7. TÁBOR – Bohdalín u Kamenice nad Lipou. Stany, tee-pee, 3 250,- Kč. Pozvánka na tábor i do oddílu viz výše.

 

Na nové žáky v Sokole i nové jilmáky se těší a hodná dítka doma přeje          

 

3. 5. 2010                               Jiří Novák (Jirkan),náčelník ( 602 284 198 )

           
Zpráva místonáčelnice
Předškolní děti
Výtah ze zpráv žactva:

            Co se dělo koncem roku minulého? Před vánočními svátky jsme se rozloučili tradičním loutkovým představením, proběhla mikulášská nadílka a koncem listopadu se zde konala slavnostní tělocvičná akademie. Cvičitelka Dana Cejpková přišla s dobrým nápadem jednoduché pódiové skladbičky „Parní stroj“, kterou děti v rekordním počtu – 35! předvedly.

            Nyní je do oddílu zapsáno 66 dětí a průměrná účast v hodině je 20 dětí. V pondělí

 14. ledna jsme uspořádali oddílové závody v Míčovém trojboji za účasti 18 dětí. S počtem 10 bodů zvítězil Lukáš Flandera, na 2. místě (9 bodů) skončily Blahunková E. a Pauknerová V. a 3. místo obsadily (8 bodů) Kerhartová K. a Tuna T. Celou výsledkovou listinu najdete na nástěnce nebo na webových stránkách Sokola.

            Stále pokračujeme v soutěži o nejlepší docházku: za měsíc prosinec 2009 byly vyhodnoceny Holerová Š., Chalupník O., Kerhartová K., Kolářová T., Smolan V., Till T., Tuna T., Vyklická E. a Sieberová Z.

Současnost: Dětí nám stále přibývá, kvůli zajištění bezpečnosti při cvičení jsme do září zastavili příjem nových členů. Koncem měsíce dubna je přihlášeno do oddílu 71 dětí a průměrná docházka je 26 dětí. Za nejlepší docházku byly vyhodnoceny: Blahunková E., Cejpek O., Holerová Š., Kerhartová K., Kolářová T., Mrázek S., Paurová A., Svobodová A., Till T. a Brzková A.

            Kromě stálé gymnastické a míčové průpravy se více začneme zabývat atletikou – běhy, skoky a hody. Máme možnost chodit skákat do písku na dvoře sokolovny, začneme kombinovat cvičení v sále i venku (rodiče budou včas upozorněni). Na sobotu 5. června je naplánován Pražský závod v atletice (zájemci nechť si ponechají v kalendáři volný termín).

 
Žákyně a dorostenky
Výtah ze zpráv žactva:

            Také žákyně se zúčastnily vystoupení na akademii: pro mladší připravila Anička Feřtová pódiovou skladbu s barevnými míči (overbally) a názvem „Co je?“. Nebyla nijak jednoduchá, dívky musely zvládnout základní aerobikové kroky, přesto ji v počtu 16 žákyň zacvičily výborně a sklidily zasloužený potlesk diváků. Starší žákyně a dorostenky ve velkém počtu 23! „oprášily“ a částečně upravily sletovou skladbu z roku 2000 s pompony. V taneční části se připojili i starší žáci a dorostenci a společně zakončili akademii pěkným vyvrcholením. (nácvik vedli L. Fialová, A. Duchačová, J. Přech a V. Voráč)

            Ke konci měsíce ledna je do oddílu mladších přihlášeno 38 děvčat a průměrná docházka je 20. Vyhodnocení nejlepší docházky: Adámková E., Cerhová P., Dámová M., Hofmanová H., Hořínková R., Jakschová M., Kozlová K., Mikešová M., Nováková J., Přibilová A., Rybová M. a Ryvalová M.

            Starších žákyň a dorostenek je v evidenci 30 a průměrná docházka v prosinci byla 13. Za nejlepší docházku byla vyhodnocena: Adámková A., Cerhová A., Fialová L., Loudilová K., Šandová L., Šťovíčková N., Vašková K., Veselá L. a Tatíčková A.

 
 
Současnost:

Mladší žákyně – nyní je do oddílu přihlášeno 38 děvčat a průměrná docházka do hodiny je 22.

Za nejlepší docházku byly vyhodnoceny: Cerhová P., Dobrylovská K., Dohnalová B., Hnízdilová E., Hofmanová H., Hořínková R., Kozlová K., Ryvalová M. a Sýkorová E.

Starší žákyně a dorostenky – ke konci měsíce dubna je přihlášeno 31 děvčat a průměrná docházka je 18. Nejlepší docházka: Adámková A., Cerhová A., Dobrylovská K., Duchačová A., Fialová L., Chodilová A., Chodilová V., Niederlová V., Střihavková J., Šťovíčková N., Tatíčková A., Veselá Linda, Poledníková A. a Zavadilová S.

            V měsíci dubnu se děvčata zúčastnila závodů sokolské všestrannosti – 23.4.- plavání

 (12 závodnic) a 25.4. atletika (18 závodnic). Děvčata si závody užila a bojovala z plných sil (i když nemáme možnost trénovat v bazénu ani venku na hřišti). Výsledky:

Plavání: kategorie žákyně I.: Hrušková Z. – 1. místo (z 17), Holerová M. – 2. – 3. místo, Hofmanová H. – 5., Smolanová A. – 8. 

Kategorie žákyně II.: Procházková L. – 7. místo (z 15), Sýkorová E. – 15.

Žákyně III.: Veselá L. – 4. místo (z 12), Cerhová A. – 7., Střihavková J. – 11.

Dorostenky: Niederlová V. – 2. místo (z 5)

Ženy: Matiášová Z. a Duchačová A. – 3 . – 4. místo (z 7)

 

Atletika: kategorie žákyně I.: Blahunková E. – 4. místo (z 22), Cerhová P. – 6., Hrušková Z. – 13., Jakschová M. a Šimáčková E. 14. – 15., Dohnalová B. – 19., Hořínková R. – 21., Rybová M. – 20., Smolanová A. – 22.

Žákyně II.: Sýkorová E. – 13. místo (z 14), Cerhová V. – 14.

Žákyně III.: Cerhová A. – 1. místo (z 13), Střihavková J. – 5., Veselá L. – 9.

Žákyně IV.: Loudilová K. – 1. místo (z 6)

Ženy: Kaplanová M. – 1. místo (z 6), Duchačová A. – 5., Matiášová Z. - 6.

Všem závodnicím děkujeme za účast a těm, co se dostaly na bednu, patří velká gratulace.

 

             I nadále se ve cvičení budeme věnovat gymnastice a atletice a můžu Vám slíbit i více her (fotbal, florbal, házená i basket).

CO BUDE?

-          3. června pořádá naše jednota Dětský den na louce u studánky - pro všechny zájemce

-          24. června – zakončovací slavnostní táborák na dvoře sokolovny

 

            Na závěr děkuji všem cvičitelkám a Pepovi (cvičitel) za jejich práci v Sokole, přeji jim i všem ostatním pořádný odpočinek, hezké počasí o prázdninách a už 2. září opět začínáme.

 
                                                Iva Duchačová , místonáčelnice

                        (duchacova@sokol-liben.cz, 608 006 628, 725 870 763) 

             Rodiče a děti


V únoru Lenka Kratochvílová odcvičila poslední hodinu. Důvodem ukončení spolupráce bylo stěhovaní Lenky za Prahu. Děkujeme za čas, který dětem a rodičům téměř 11 letech věnovala. Těšíme se, že se s ní uvidíme na některých významných akcích Sokola Libeň.
Současně v oddílu rodičů a dětí svoji činnost ukončila cvičitelka Anička Kavinová. Také jí děkujeme za mnohaletou práci a energii, kterou cvičencům věnovala.

Rozdělení vedení hodin je následující:

pondělí 16:00 – 17:00                        Dana Cejpková

úterý 9:50 - 10:50                   Dana Blahunková

čtvrtek 16:00 – 17:00          Dana Blahunková                 
 
Z akcí, které proběhly, si připomeňme Dětské Šibřinky (27. 2.). Zpestřením těch letošních bylo vystoupení dětského folklórního souboru Rosénka z Prahy 6. Jinak jsme si jako každým rokem užili krásné odpoledne plné písniček, tance, soutěží a masek.
A co nás čeká? Připravujeme se na atletické závody, které se letos konají 5. 6. na Julisce.

Děti závodí v běhu, hodu tenisovým míčkem a skoku z místa.

Rodiče hází látkovým míčkem a skáčí z místa.

Dne 3. 6. vás zveme na Dětský den u studánky (Thomayerovy sady) plný soutěží a her.

Na Dětský den mohou přijít i děti, které nejsou členy Sokola.


Pokračujeme v Malovánkách pro děti a jednou měsíčně v tradičních Zpívánkách, bližší informace naleznete na webových stránkách Sokola Libeň
(www.sokol-liben.cz) a vývěskách v sokolovně.

 
 
 
 
Byla vyhlášena Sbírka na žíněnku.
 

Žíněnka stojí 5035,-Kč s DPH. Výrobcem je firma WESCO.

 

Pokud byste chtěli přispět na její zakoupení, je možné zaslat peníze na účet číslo:

0204418329/0800, pod variabilním číslem 888

 
Děkujeme

                                                             Dana Blahunková, danabh@volny.cz,
                                                       Dana Cejpková, cejpkova.dana@seznam.cz,
                                                                           cvičitelky R + D

 
Pojeďte na tábor s Káňaty!!!
Stále máme volná místa!!!
Kdo: jezdí s námi děti od 1.do 5. třídy, tedy mladší žáci a žákyně
Kdy: 24.7.-7.8.2010 
Kam: Bohdalín, nedaleko Kamenice nad Lipou

S kým: jsme turistický oddíl Káňata a tábor pořádáme každý rok. Ideální počet dětí je 15-20.

Jak to u nás vypadá: louka obklopená lesem, rybník, co bys kamenem dohodil, potok, spíme v podsadových stanech, krytá kuchyně, latríny

Něco o programu: celotáborová hra, výpravy do okolí, hry v lese i na louce, koupání, lovení bobříků, fotbal, ufíjená, táborová olympiáda a další. Rozhodně se ani chvíli nenudíme.

Za kolik: 2500 Kč a k tomu zaplacené příspěvky do Sokola

Kontakt:        Alena Duchačová – 608 731 421, duchacovaa@seznam.cz

                        Veronika Niederlová - 720 344 534

Najít nás můžete také každý čtvrtek mezi 15.30 a 16.45 v klubovně (před cvičením).

Nudíte se o prázdninách? S námi nebudete.

 
 
 

V letošním roce 2010  libeňské jednotě oslavili/y, nebo oslaví životní výročí:

Všem oslavencům gratulujeme


 
90 let:
 

Bucharová Vlasta 4.8.1920

 
85 let:
 

Kolmerová Miroslava 27.7.1925

 
80 let:
 

Friš Milan 23.2.1930

Hanyk Miloš 10.6.1930

Pražáková Libuše 7.4.1930

Alexandrová Larisa 25.5.1930

Tichopádová Olga 17.7.1930

Vavrejková Marie 10.10.1930

 
 
75 let:
 

Pokorná Emílie 21.4.1935

 
70 let:
 
Moravec Petr 5.6.1940

Bohovič František 11.6.1940

Vlášková Hana 24.8.1940

Tyčová Marta 11.12.1940

 
65 let:
 

Jašková Marie 31.1.1945

 


 
 

 

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás