T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Zprávy Sokola Praha-Libeň - listopad 2009, číslo 2

časopis Zprávy T.J. Sokol Libeň, ročník XXXVI - listopad 2009, číslo 2 - vydaný v elektronické podobě

 

ZPRÁVY SOKOLA   PRAHA – LIBEŇ
ROČNÍK XXXVI – LISTOPAD 2009, ČÍSLO 2
 
Náčelnice  vzpomíná
            Můj dnešní příspěvek má dvě kapitoly – všeobecnou a osobní. Obě mají svůj počátek v libeňském Sokole.
Zanedlouho skončí rok 2009 – a tak mi to nedá, abych se nevrátila k číslu „9“. Významný počin v roce 1909 – položení základního kamene ke stavbě sokolovny byl oním devítkovým počátkem. V té době to byla událost, která zaujala vlastně celou libeňskou veřejnost. Kasičky, které se objevily v místních hospůdkách, obsahovaly sice drobné mince – haléře, ale byly docela projevem určité solidarity. Řada institucí, úřadů, továren, řemeslníků a obchodníků se postupně stávala našimi přispívateli a počet členů se podstatně znásobil. Důležitý byl příspěvek správy libeňské obce, tak se ani ne po roce sokolovna slavnostně otvírala. Ve veliké zkratce jsem uvedla první kapitolu.
            A ta druhá – osobní? Za prvé: moji rodiče se poznali v libeňském Sokole a v roce 1909 měli svatbu. Já, jako jejich třetí dítě, jsem se narodila za 10 let – v roce 1919. Tak si spočítejte, že letos už je to 90 let a nedivte se, že ta devítka se mi do mysli stále vrací.  Nevím, jak dalece je vhodné psát o sobě, ale Sokol je mým životem – tak nemohu jinak. Moje působení zde, ve funkci náčelnice v obnovené jednotě už trvá 20 let. Předcházelo tomu vyloučení v roce 1948 na dlouhých 20 let. V roce 1968 návrat v naději, že bude vše jako dříve, což jak známo nebylo, a usilovná snaha udržet sokolský duch hlavně u mládeže. Střídavě se to dařilo, tak jak jsme rovněž střídavě byli ve svých snahách tehdejším vedením povolováni a hlavně zakazováni. Ale uplynulo dalších 20 let, kdy jsme se konečně dočkali.
            Jako přídavek k mému jubileu děkuji všem, kteří už nyní mi přišli popřát zdraví a snad ještě další výdrž – a kteří jsou mými přáteli. Vděčím zároveň všem, hlavně našim mladým, že rádi a odpovědně přebírají štafetu, kterou jim podáváme.
            A nyní posuďte sami, zda je toho v mém sokolském životě málo? Proto se snažte svou příslušnost k Sokolu naplnit jen tím dobrým!
 
                                                           Věra Milada Dekastellová, náčelnice
          Věrná garda a její činnost
            Prázdninové vzpomínky v nás asi ještě trochu doznívaly, když jsme se hned po prázdninách sešly v naší sborovně na besedě k zahájení nového cvičebního roku. Vzpomínaly jsme, vzpomínaly, ale zároveň debatovaly, co všechno nás od září čeká.
            14. záři jsme se jako každý rok zúčastnily zájezdu do Lán – uctít památku prezidenta T.G.Masaryka a jeho celé rodiny.
            Na sobotu 19. září připadly Dny evropské kultury a naše sokolovna byla zařazena mezi vybrané památkové objekty. Spolu s mladými cvičiteli jsme zvládli tento úkol více než dobře. Mladí cvičitelé, dobře vybavení i jazykově, si práci rozvrhli tak, že po skupinách prováděli návštěvníky celou sokolovnou, všemi sály a také do naší slavnostní Filipovy síně. Tam členky Věrné gardy připravily výstavku několika našich historických praporů, odznaků a jiných památek s krátkým, ale výstižným povídáním o minulosti i současnosti libeňské tělocvičné jednoty. O zájmu veřejnosti svědčí, že za celý den, dokud akce trvala, přišlo do sokolovny více než 250 osob, které v zápise do knihy návštěv vyjádřily i obdiv k Sokolu a naší jednotě.
            23. září jsme navštívily nově opravený zámek ve Ctěnicích, tamější jízdárnu a výstavu kočárů. Některé sestry zvládly i procházku pěknou zámeckou zahradou.
            V říjnu jsme se konečně dočkaly 100. výročí položení základního kamene k výstavbě sokolovny. Musím se přiznat, že všichni členové na schůzi výboru zažili zvláštní slavnostní pocit, když bratr starosta otevřel schránku, která byla 100 let uložena ve zdi sokolovny od 9.10.1909 a my jsme viděli, co nám před sto lety sokolští bratři vzkázali. Dne 8. října 2009 při „Slavnosti kamene“ byla k původní skříňce přidána skříňka nová se vzkazy pro budoucí generace. Program slavnosti pak na krásném vstupním schodišti začal projevy hostů a pěveckým vystoupením Föestrova sboru a pokračoval ve velkém Strnadově sále nádherným koncertem Hudby hradní stráže a policie České republiky. Poprvé jsme v tak nádherném provedení v naší sokolovně slyšeli skladby, které zahřály naše sokolská srdce. A když malá Anežka zazpívala jako vzpomínku na XIV. slet 2006 „tu naši písničku českou“, radost a dojetí se zmocnilo jistě všech přítomných. Následné ukázky cvičení Rodičů a dětí, mladých cvičitelů, žáků, žákyň a dorostenek i závěrečné cvičení starších žen sklidily zasloužený potlesk. Byl to krásný a v pravdě sokolský večer. Patří za něj dík všem, kteří se na jeho uspořádání podíleli. A nesmíme zapomenout poděkovat Věrné gardě za opětovné uspořádání krásné výstavky z našich nejvzácnějších památek.
            21. října jsme absolvovaly další vycházku, tentokrát do Trojského zámku. Po krátké procházce nádhernou zahradou jsme si pak mohly prohlédnout i interiér zámku, nádherného skvostu umění.
            28. říjen jako vždy patří vzpomínkám, oslavám a úctě k našemu národnímu svátku. Oslavy začaly v 9.00 hodin slavnostním otevřením nově zrenovovaného Národního památníku na Vítkově. Ve 12.00 hodin jsme se zúčastnily Slavnostního shromáždění v Panteonu Národního muzea a ve 14.00 hodin bylo vzpomenuto hrdinství našich legionářů na shromáždění u jejich pomníku pod Emauzy. Na 15.30 hodin svolal starosta Městské části Prahy 6 Slavnostní shromáždění k 91. výročí Československého státu. Ve svém projevu pan starosta řekl mimo jiné: „V minulých letech pořádané výstavy dokumentovaly především osobnost a činy T.G.Masaryka. V letošním roce neoslavujeme sice kulatá výročí, ale letošní výstava v názvu i obsahu je má, a to 90. výročí bojů na obranu našich hranic v roce 1919 a 90. výročí skonu generála Dr. Milana Rastislava Štefánika, jednoho z nejbližších spolupracovníků T.G.Masaryka v bojích o naši samostatnost. Kulatá číslovka také letos uplynula o zvolání předsedy sněmovny Tomáška na schůzi 11. června 1919: „co by dali naši legionářští bojovníci za to, kdyby svobody, které dobyli životy svými, mohli hájit. Nemohou-li tak učinit oni, oč větší jest naše povinnost, abychom tak místo nich činili my, aby nám pak nemohli právem říci: nedovedli jste ubránit, čeho jsme vám dobyli.“ Tato slova platila v průběhu celé novodobé historii naší země a platí i dnes po 90. letech.
            11. listopadu, snad jako vyvrcholení všeho zajímavého v tomto pololetí, jsme navštívili Národní památník na Vítkově. Byl vybudován na vrchu Vítkova, na němž se odehrála v roce 1420 husitská bitva. Vybudování památníku mělo připomínat vznik samostatného Československého státu a hrdinství česl. Legionářů za 1. světové války. S dějinami se však měnil jeho původní záměr, zůstává ale národní tradice i pieta.
 
HISTORIE: NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ
 
            Na Vítkově hoře 14. července 1420 vybojoval Jan Žižka z Trocnova v čele táborského vojska své nejslavnější vítězství nad Zikmundovými křižáky. Bitva, která zachránila Prahu před katastrofou, zůstala v živé paměti lidu a už v 15. století se pro památnou horu ujal název Žižkov.
            Památník měl ve třicátých letech připomínat vznik československého státu a hrdinství našich legionářů za první světové války.
            Stavbu navrhl architekt Jan Zázvorka a na výzdobě interiérů se podíleli významní umělci, např. Vincenc Beneš, Otakar Nejedlý, Max Švabinský a Jan Šturna. Jezdeckou sochu Jana Žižky, vysokou devět metrů a vážící šestnáct a půl tuny, vytvořil Bohumil Kafka a před památník byla instalována v roce 1950.
            Symbolický výkop k vybudování památníku provedl T.G. Masaryk
 8. listopadu 1928. Plánované slavnostní otevření ale zmařil Mnichov. Za druhé světové války zde bylo skladiště wehrmachtu a po roce 1948 byl památník zneužit k propagaci komunistického režimu.
            V roce 2001 převzalo Národní památník na Vítkově Národní muzeum s cílem jej rehabilitovat a otevřít veřejnosti. Rekonstrukce zahájená před dvěma roky skončila a 28. října se obnovený památník slavnostně otevřel. Nyní je tu vystavena expozice s názvem „Křižovatky české a československé státnosti“.
            Mezníky naší novodobé historie jsou léta 1918, 1938, 1945, 1948, 1968 a 1989. První krátkodobou výstavou je Hradní fotoarchiv 1918 – 1933, který zobrazuje prezidenta Masaryka při různých akcích té doby.
Historie památníku v datech:
-          1882 – založen spolek pro zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova
-          1907 – město daruje pozemek
-          1914 – první architektonická soutěž
-          1923 a 1927 – další soutěže
-          1931 – vybrán návrh Bohumila Kafky na jezdeckou sochu
-          1950 – odhalena socha
-          1954 – 1990 – zneužívání režimem
-          od r. 1990 – hledání dalšího využití
-          červen 2007 – ohlášen záměr využití památníku Národním muzeem pro expozici dějin české a československé státnosti
-          28. října 2009 – otevření zrekonstruovaného památníku
                                                     (materiál z Přílohy Lidových novin)
 
17. listopadu vzpomene celý národ hrdinství studentů v listopadu 1989, které nám přineslo svobodu a hlavně pád komunismu. Oslavme s nimi tedy 20 let svobody a demokracie, oni mají právo slavit a vzpomínat. My ostatní povinnost nikdy nezapomenout. Naše země svobodu a demokracii potřebuje – chraňme a braňme si proto, co nám 17. listopad 1989 přinesl.
28. listopadu oslaví naše tělocvičná jednota 125. výročí založení T.J. Sokol Libeň slavnostní akademií, na kterou se všichni moc těšíme.
A pak v prosinci jako každý rok přijde do libeňské sokolovny Mikuláš se svým doprovodem andělů a čertů a potom už si jen ještě několikrát zacvičíme a budou tu Vánoce se vším krásným, co tyto svátky přinášejí.
            To je všechno, co Věrná garda uspořádala a čeho se zúčastnila, ovšem kromě našich pravidelných kávových sedánek po cvičení. Přeji všem libeňským sokolům i malým sokolatům hodně radostné a šťastné Vánoce, hodně zdraví, radost ze cvičení a hodně sokolského kamarádství.
 
                                                                       Věra Šťastná, vzdělavatelka
Zpráva  jednatelky
Blíží se opět konec roku. Většinou se tzv. bilancuje, co se povedlo – nepovedlo a co nás čeká. Naše hlavní činnost zajištění pohybu pro zájemce, jak od nejmenších až po nejstarší byla velmi úspěšná. Díky našim cvičitelům a cvičitelkám. Zájem veřejnosti byl a je stále příznivý. Jenže příspěvky nám představují jen asi 10% krytí našich nákladů na zajištění chodu činnosti. Údržba budovy vyžaduje velké náklady. Financování chodu činnosti a údržba budovy byla zatím, díky též části dotacím – jak na provoz, tak na činnosti, zajištěna
            Nájemci naší budovy i školy nám zatím platí pravidelně smluvní nájemné, ale toto nám stačí jen na pokrytí běžného provozu.
            Co nás do budoucnosti čeká – hlavně nová kotelna. Nynější kotelna je již v závěru svého provozu. Máme již zadáno vypracování projektu rekonstrukce. Na termínu předání projektu je závislá možnost zažádat o dotace. Naděje na přidělení dotací, jak od Magistrátu hl.m. Prahy, Sazky a jiných, je s ohledem na jejich výsledky hospodaření nejistá. Nebude-li zajištěno vytápění sokolovny včas, bude ohrožen veškerý její provoz.
Našli by se sponzoři, kteří by nám byli schopni pomoci?
Založíme FOND NA OBNOVU KOTELNY?
To je naše největší starost. Snad se nám podaří jít dál.
Díky všem, kteří nám přispějí.                                                                      Marta Halíková 
 
10 let  www  stránek  Sokola  Libeň
Roku 2009 patří v naší jednotě mnoho významných výročí, jedno menší slaví i naše webové stránky. Je tomu 10 let, kdy se objevil první text o Sokolu Libeň na celosvětové síti internet. Tehdejší obsah byl o dost skromnější, portál „mujweb“ nabízel pouhých 10MB úložného prostoru. Se současným 450MB obsahem se nedá srovnávat. Stránky prošly za tu dobu značným grafickým vývojem, dvakrát jsme měnili adresu, až na dnešní www.sokol-liben.cz . S rozvojem webových stránek současně docházelo i k modernizaci komunikace v celé jednotě, a to zejména formou elektronické pošty resp. emailů. V dnešní době si již nikdo nedovede představit, že by veškerá komunikace probíhala jen prostřednictvím dopisních obálek.
 Co můžete na libeňských stránkách najít?
            Stránky nabízí spoustu důležitých informací o dění a činnosti jednoty, např. pod odkazem „pořádané akce“, dále pak pod odkazem „zprávy“ nalezneteinformace od jednotlivých oddílů, nechybí ani „fotogalerie“ z pořádaných akcí včetně naskenovaného archivu historických fotografií. Neméně důležitým odkazem jsou „oddíly“,kde je možné najít základní informace o cvičení většiny oddílů jednoty. „Historie a současnost“ nabízí stručný přehled událostí v jednotě od roku 1884.
Internetové stránky jako první kontakt
Internetové stránky jsou často prvním seznámením s naší jednotou. Mají značný vliv i na nárůst členské základny, velké účasti na pořádaných akcí apod. Zájem o naše stránky stále stoupá, v roce 2007 jsme registrovali 22010 návštěv, v roce 2008 již 31382 a v prvních deseti měsících letošního roku přes 24949. Abychom tento trend udrželi, je nutné mít vždy na stránkách aktuální informace a to bez pomoci členů či vedení jednoty není možné. Předem děkujeme všem za spolupráci.
 
                                                                         Za realizační tým, Pavel Voráč
 
Zpráva náčelníka o činnosti mužských složek na podzim 2009     
 aneb       Zprávy žactva        listopad 2009     číslo 2 / 2009-2010
 
Nejprve stručný návrat do jara a léta
 
Od konce dubna, kdy vyšly poslední Zprávy Sokola Libeň se uskutečnily tyto akce
 
? Finále ČOS Zálesáckého Závodu Zdatnosti 22.-24.5. – starší žactvo (jilmáci) obsadilo 13. místo mezi 23 a dorost byl 5. mezi 21 trojicemi.
? Dalším celostátním finále, kam postoupili naši členové byl Přebor všestrannosti. Mezi mladšími žáky se 30.-31.5. v Brně blýskl J.Klíma, který mezi 28 vrstevníky vybojoval 1. místo v atletice a 6. celkově. O 14 dní později soutěžili v Plzni starší žák O.Dvořák a muž J.Kudroň.
? Dětský den se konal ve čtvrtek 28. května. Předpověď byla nejistá, přesto jsme vše připravili venku. Následně se spustil vytrvalý liják a nám nezbylo, než vše premiérově přestěhovat do sokolovny. Všech 27 soutěží se podařilo umístit a zprovoznit a tak se okolo 150 dětí mohlo dosyta vyřádit.  
? Cvičební rok jsme za účasti asi 100 osob (cvičenců ze všech oddílů a jejich blízkých) uzavřeli zakončovacím táborákem ve čtvrtek 26. června od 18 hod. A opět úřadovalo počasí, které nás po necelé hodině vyhnalo ze dvora od ohně opět do sokolovny. Kromě připomenutí událostí z celého roku a zpěvu při kytaře jsme též vyhlásili Zimní soutěž. Mezi 26 mladšími žáky vynikli R.Kloubský, R.Pecánek, J.Klíma a J.Sejkora. Mezi 21 staršími žáky O.Dvořák a Jak.Novák. Mezi 21dorostenci a cvičiteli pak J.Kudroň a M.Seifert.
Nakonec jsme odměnili vítěze v soutěži O nejvěrnější docházku – z 78 hodin přišli: J.Dostál 76x, R.Kloubský 75x, T.Mach 74x, M.Šťovíček 73x. Celkem 49 ze  100 zapsaných mělo docházku lepší než 50%. Celoroční průměr docházky byl 44,0 (mladší žáci 17, starší žáci 11 a dorostenci + cvičitelé 16)
Co nás potkalo od září ?
 
? V září a začátkem října se cvičilo venku (park u Rokytky, zahrada sokolovny) - pokračovala soutěž Letní disciplíny
? Trvá celoroční soutěž O nejvěrnější docházku s každoměsíčním vyhlašováním (diplomky za 100% docházku). 
? Kdo si hraje nezlobí – akce MČ Praha 8 – představení volnočasových aktivit pro děti v Praze 8 – KD Krakov, čtvrtek  10.9.2009 , 13-17h. I my jsme lovili nové duše.
? V rámci akce Dny evropského dědictví byla v sobotu 19.9. pro veřejnost otevřena i naše sokolovna. A účast 300 osob překonala i ta nejoptimističtější očekávání. Kromě Věrné gardy se průvodcovství ujali 4 mladí cvičitelé a cvičitelky – díky.
? Čtvrtek 24.září - 9. ročník Běhu strmého – 16:30 – 19:00. Opět spojeno s propagační akcí sokolení – drobné hříčky pro malé děti, fittesty pro všechny zájemce. Ale hlavní byl běh. Toho se účastnilo 166 lidí a byly obsazeny všechny kategorie od malých dětí až po seniory. Celkovým vítězem byl časem 38,8 J.Kudroň. Výsledky na vývěskách v sokolovně.
? Hned od počátku září se nacvičovalo na velkou slavnost – 100. výročí položení základního kamene sokolovny.
Starší žáci oprášili skladbu ze sletu 1920 a dorostenci s cvičiteli švihadla. Čtvrtek 8.10. od 17:30 – nejprve proslovy, pak zpěv Foerstrova pěveckého sdružení, následně znovuuložení původní schránky a vložení současné do základního kamene a pak už pět tělocvičných vystoupení (R+D, Věrná garda , Švihadla, Slet 1920 , Pompony) a nakonec koncert Hudby hradní stráže i s písničkou k nadcházející devadesátce náčelnice. A po tom všem ještě raut v Alšově sále pro čestné hosty a cvičitele. Byla to opravdu povedená slavnost. Všem, kteří se podíleli, a nebylo jich málo, moc děkuji.
? Podzimní Výlet Libeňského Sokola (již 39. v pořadí) byl v sobotu 10. října a přes nedobrou předpověď počasí se vydařil. Vlakem jsme dojeli na zastávku Roztoky – Žalov, vyslechli si pěknou báseň o podzimu, vykoupali se ve Vltavě, vystoupali na Levý Hradec, zahráli si tři společné hry, prohlédli kostel i s románskými základy, přesunuli na návrší Řivnáč, u ohně poobědvali, zašli na vyhlídku nad Vltavou a pod kopcem Stříbrník zahráli poslední hru a jelo se domů. Ze 105 přítomných z 5 jednot bylo 57 z Libně.
? V pátek 6.listopadu proběhl další ročník plavecké štafety na 50x 25metrů O pohár starostů pražských žup. z Libně 5 lidí, výsledky zatím neznám.
? Tentýž den asi 15 členná „delegace“ cvičitelů a jilmáků zašla do gymnázia na Náměstí míru, kde bývalý náčelník Sokola Libeň a zakladatel Jilmu Zdeněk Lauschmann slavil padesáté narozeniny. Kromě toho nás pět bylo i na sobotním 50km výšlapu na Brdech, z čehož 2 ušly celou trasu.
 
? Někteří naši cvičitelé se proškolili v rámci setkání cvičitelů župy Jana Podlipného v naší sokolovně v neděli 8. listopadu od 9 do 15 hodin. Další si zvyšovali již druhý víkend svoji kvalifikaci a 4 dorostenci dělali zkoušky na pomahatele.
? v neděli 15. listopadu se od 9 do 13 hodin za účasti jilmu (9), cvičitelek (3), cvičitelů (3) a žáků (3) konala brigáda – úklid dvora, tarasu, doskočiště, archivu, garáži, dílně a kotelně.
? V tuto chvíli již usilovně nacvičujeme na Akademii, která se v sobotu 28.11. od 16 hodin koná k 125. výročí založení libeňského Sokola. Mladší žáci budou cvičit na duchnách, starší žáci a cvičitelé opět předvedou slet 1920, vybraní borci zacvičí na bradlech , koni a kruzích, dorostenci pak předvedou cvičení s dlouhým švihadlem a netradiční cvičení na nářadí.
Srdečně zveme na cvičení i na podívání.
 
 
? Výsledky, fota, dopisy a další informace najdete jednak na vývěskách v a na sokolovně i po Libni a také na www.sokol-liben.cz a na www.sokol.cz
 
? Pevně věříme, že kluci i díky Vám přivedou další nové kamarády – hlavně mladší žáky (2000-2003),
protože nejpočetnější ročník 1999 přešel do staršího žactva a mladších místo obvyklých 20-25 chodí jen okolo 15.
Takže se nebojte a posílejte nové cvičence. Bereme v neomezeném množství. Našich 24 cvičitelů vše zvládne.
Děkujeme a těšíme se. A kdy se cvičí ?  
 
Ml. žáci (2000-2003) Út a Čt 17-18 , St. žáci a dorci (1992-1999) Út a Čt 18-19
 
Co nás čeká do konce roku !
 
? čtvrtek 3.12. od 16 (předškolňata) a od 17 (mladší žactvo) hodin Mikuláš. Balíčky nutno objednat v matrice.
 
? čtvrtek 17.12. od 17 hodin – tradiční Vánoční loutkové představení.
 
? poslední cvičení v roce 2009 je ve čtvrtek 17. prosince, v novém roce 2010 se poprvé sejdeme v úterý 5. ledna. Během ledna a února se bude nacvičovat na závody všestrannosti, nejlepší pro další nácvik a účast na závodech (okolo 24.dubna) budou vybráni na našich nominačních závodech koncem února. Začne též Zimní dovednostní soutěž, budeme se těšit na Šibřinky ,atd. Ale o tom více v lednu ve Zprávách žactva.
 
19.11.2009                                            cvičence, cvičitele i rodiče
                                                              zdraví      Jiří Novák, náčelník
 
 
TURISTICKÉ ODDÍLY
- i nadále pokračují ve své pravidelné a bohaté činnosti. Zatímco Káňata mají relativní dostatek dětí (ale pár dalších ještě rádi přijmou), jilmáci zápasí o každou duši. Několik kluků sice přešlo z Káňat, jeden ze sokola a jeden díky internetu a další už přišel jako kamarád nováčka, ale rádi mezi sebe uvítáme i další kluky. V Sokole je řada vhodných adeptů, ale bojí se a nechtějí to zkusit. Ale chce to prostě udělat první krok – pomozte jim ho udělat - dejte svým dětem šanci projevit se a najít si opravdové kamarády. Káňata do svých řad přivítají kluky i holky z 1. – 4. třídy, jilmáci kluky z 5. - 8.tříd. – těšíme se . Oba oddíly mají pravidelné každotýdenní schůzky (Jilm středa 16:30 – 19:00 , Káňata čtvrtek 15:30-16:45) v klubovně v 1. patře sokolovny , výpravy do přírody (jilm 15x za rok, Káňata 10x) a letní tábor (3 / 2 týdny).
 
Díky činnosti obou turistických oddílů i pravidelným Jarním a Podzimním výletům celé jednoty jsme v roce 2008 opět bodovali v soutěži Sokolské dny v přírodě – za první Třebíčí se 142 dny jsme se 104 dny obsadili mezi 88 jednotami 2.místo.
 
JILM          (www.jilm.aspone.cz)
Od konce dubna, kdy vyšly poslední zprávy jsme stihli tyto výpravy :
8.-10.5. – na 12 kánoích jsme sjeli Vltavu od Vyššího Brodu až do Č. Budějovic 
22.-24.5. - 27. Boj družin spojený s finále ZZZ – 15 účastníků. Třebíč
6.-7.6. – kola – proti proudu Botiče tam, po proudu Rokytky zpět. Bylo nás 5 
19.-21.6.a 26.-27.6. – stavba tábora (15 a 11 pracantů) 
11.7.-1.8. – TÁBOR Odjezdů – bobříci, výpravy, táboráky, hry, matche, rybník, úseky celotáborové hry Tom Sawyer, ale i vaření, mytí nádobí, palivové dřevo, hlídky a další nutnosti k přežití. Bylo 7 vedoucích a 9 členů.
 
Na podzim už bylo:
Jedenáct středečních schůzek a tyto výpravy :
19.-20.9. kolovka – Libeň, Levý Hradec, Okoř, Budeč, Slaný, Smečno, Kladno, Lidice, Přední Kopanina, Libeň – 6 osob
10.-11.10. – PVLS + nedělní jilmácké pokračování – po přespání ve škole v Roztokách - Řež, jeskyně Drábovna, Vodochody – s úsekem v údolí potoka, Máslovice s muzeem, Libčice – 12 účastníků
24.-25.10. – poslední dvoudenka – Kokořínsko (Mšeno, Pokličky, Kokořín), Hořínský park a Mělník,přespání v mělnické
sokolovně – 2 Pk + 9 členů.
14.11. – 29. Vyzvědači – již potřetí za sebou vyhrála modrá družina, 25 účastníků
15.11. Brigáda v sokolovně 9-13 a déle 14-15 hry a 15-18 promítání videa z výprav – účast 9 jilmáků
A ještě nás čeká :
28.11. – Akademie – pomoc při přípravách a úklidu
29.11. – podzimní jednodenka - Řevnice, Černolické skály, Všenory
12.12. – zimní jednodenka – Medník, Žampach, Kamenný Přívoz
13.12. – Videotábor 2009
16.12. – Vánoční nadílka (též poslední schůzka v roce 2009, první schůzka v roce 2010 ve středu 6. ledna)
 
Na nové jilmáky se těší a příjemný podzim a klidné vánoce za sebe i ostatní vedoucí oddílu přeje        
 
 
19.11.2009                                          Jiří Novák (Jirkan) , 602 284 198 
                                          
 
Turistický oddíl Káňata
Co už bylo:
- letní tábor: 18 spokojených dětí, naprosto nevyzpytatelné počasí, výpravy (Jihlavské podzemí, Pelhřimovské muzeum rekordů, přespávací), detektivní celotáborová hra, každodenní koupání v rybníku, spousta her v lese i na louce, Vánoce, táboráky.
- 26.9. Zahajovačka – 10 km z Mirošovic do Čerčan, ryze dámská účast, přívoz, hry.
- 10.10. Podzimní Výlet Libeňského Sokola – Levý Hradec, vrch Řivnáč – modrá stuha, pamatovačka, tělocvičné jazykohrátky, brambory na loupačku, prohlídka kostela, evoluce, tropičtí motýli a další hry.
 
Co teprve bude:
- 29.11. Listopadová výprava – užijeme si konec barevného podzimu, nejspíše Zdice, Neumětely.
- 12.12. Vánoční výprava – zdobení stromečku, pouštění lodiček, koledy, opékání vánočních buřtů. Tuchoměřice, Roztoky.
- 17.12. Vánoční schůzka – koledy, dárky, cukroví, vánoční zvyky
 
Nudíš se před čtvrtečním cvičením? Stále nabízíme volná místa pro kluky a holky od 1. do 4. třídy.
Schůzky každý čtvrtek od 15.30 do 16.45 v klubovně libeňské sokolovny.
 
Informace:                            
Alena Duchačová – duchacovaa@seznam.cz, 608 731 421
                        Veronika Niederlová - 720 344 534
 
Zpráva místonáčelnice
Předškolní děti
Výtah ze Zpráv žactva:
Letošní cvičební rok jsme zahájili ve čtvrtek 3.9. s nebývale velkým počtem dětí. Na cvičení jich dorazilo 28 a z toho jen 5 chodilo do našeho oddílu vloni. Byla to náročná hodina, ale děti velmi dobře spolupracovaly, zapojily se do cvičení a všichni (děti, rodiče i cvičitelky) odcházeli domů s dobrým pocitem. Přeji všem, aby taková atmosféra vydržela po celý rok. Z důvodu velkého množství dětí se i nadále budeme střídat s oddílem Rodiče a děti ve velkém a Srncově sále vždy po týdnu.
            Náplní hodin je rozehřátí a rozběhání (honičky a hry), rozcvička s protažením, cvičení na nářadí – gymnastická a atletická průprava, práce s míčem a na závěr uvolnění – různé hry, říkadla, závody či soutěže. Děti z oddílu předškolňat se pravidelně zúčastňují všech akcí pořádaných jednotou (informace najdete o nástěnkách, webových stránkách a od cvičitelky) a pražských závodů pořádaných v rámci ČOS přímo pro naši kategorii (na podzim Míčový trojboj a v příštím roce gymnastické a atletické závody).
V soutěži o nejlepší docházku v loňském roce zvítězil Sam Sýkora (66 navštívených hodin), 2. místo Ríša Báňa a Vítek Unzeitig (oba 63 hodin) a 3. místo Ema Adámková (60 hodin)
 
Současnost: Do poloviny měsíce listopadu je do oddílu přihlášeno 58 dětí a z toho je 35 dětí nově přihlášených. Průměrná docházka je 27 dětí. O činnost v oddíle je velký zájem, stále přicházejí další děti. V soutěži o nejlepší docházku byly vyhodnoceny: Barčáková A., Blahunková E., Cejpek O., Davídková E., Holerová Š., Kolářová T., bratři Skokanové, Svobodová A., Svítek J., Till T., Václavík J. a Viklická E.
V letošním roce se bohužel nezúčastníme závodu v Míčovém trojboji. Termín závodu je stanoven na 28.11., kdy naše jednota pořádá Akademii. A ta má určitě přednost. Pro chtivé závodníky mám dobrou zprávu: míčové dovednosti trénovat budeme a uspořádáme si oddílové závody. Další náplní hodin je příprava na Akademii – Dana Cejpková připravila krátkou a jednoduchou pódiovou skladbu „Parní stroj“ – pilně nacvičujeme a čas nám zbývá i na běžné cvičení a hry.
 
Žákyně
Výtah ze Zpráv žactva:
Vyhodnocení loňské docházky
Mladší žákyně: 1. místo – Sýkorová E. (62 hodin), 2. místo - Cerhová V. (60 hodin) a 3. místo - Čeledová Zuzka (57 hodin).
Starší žákyně: 1. místo - Adámková A. (70 hodin), 2 místo – Cerhová A. (67 hodin) a 3. místo Šťovíčková Nikola (63 hodin).
                                                                                   Všem patří gratulace
Také žákyně zahájily svoje cvičení ve velkém počtu. Náplní hodin je klasická všestrannost, tzn. rozehřátí (běhy, honičky, …), krátká rozcvička s protažením, cvičení na nářadí, gymnastická a atletická průprava a na závěr hry.
Starší a šikovnější dívky se pokoušejí i o obtížnější prvky – salta, přemety… Společně s žáky se zúčastníme všech akcí pořádaných jednotou – již probíhá nácvik na oslavy výročí položení základního kamene.
Současnost: nyní je do oddílu mladších žákyň přihlášeno 36 dívek a průměrná docházka je 21. Za nejlepší docházku byly vyhodnoceny: Adámková E., Cerhová P., Dámová M., Dohnalová B., Holerová M., Hořínková R., Hrušková Z., Jakschová M., Kozlová K., Mikešová M., Novotná M., Přibylová A., Rybová M., Ryvalová M. a Sýkorová E.
Kromě gymnastiky, her a soutěží se zabýváme přípravou na Akademii, pod vedením Aničky Feřtové nacvičujeme pódiovou skladbu „Co je?“, kde se děvčata učí i základním aerobikovým krokům.  
 
Starší žákyně a dorostenky
Do oddílu je přihlášeno 30 dívek a průměrná účast je 19. V docházkové soutěži byla vyhodnocena: Bohatová B., Cerhová A., Duchačová A., Fialová L., sestry Chodilovy, Lammelová E., Malá J., Niederlová V., Přádová M., Střihavková J., Šťovíčková N., Vašková K. a Veselá L.
S upravenou sletovou skladbou z roku 2000 se děvčata předvedla na „Slavnosti Odhalení základního kamene“ 8.10.2009. Nyní pokračujeme v nácviku s větším počtem dívek a společně s žáky a dorostenci vystoupíme na Akademii. Nácvik vede A. Duchačová a Vl. Voráč.
Ráda bych ještě poděkovala dorostenkám za jejich účast (v historických krojích) a pomoc při organizaci „Slavnosti kamene“ a Veronice Niederlové, která společně s dorostenci reprezentovala Sokol při oslavách vzniku ČSR 28.10. u Památníku na Vítkově a pak na Slavnostním shromáždění v Panteonu Národního muzea.
 
Další chvála patří Míše Holerové, Anně Cerhové a Lindě Veselé, které se zúčastnily Závodu plaveckých štafet starostů pražských žup v pátek 6.11.2009. Naše župa J. Podlipného v závodě zvítězila. 
 
A do třetice chválím všechny za včasné placení příspěvků.
 
Cvičitelský sbor předškolních dětí a žákyň: Dana Cejpková, Lucka Fialová, Elen Veselá, Jarka Nehasilová, Jana Kripnerová, Pepa Maleček, Anička Feřtová, Lenka Nováková, Ája Duchačová, Verča Niederlová, Zuzka Matiášová a Iva Duchačová.
                                                
 
Aerobik a kondiční cvičení v libeňské sokolovně – „historie“
            Se znovuobnovením sokola v Libni začaly pracovat oddíly dětí, žactva, muži s fotbálkem, Věrná garda, ale stále chybělo něco pro mladší ženy. Začátkem roku 2003 ses. Iva Duchačová, za podpory dalších cvičitelek a cvičitelů iniciovala zahájení cvičení pro ženy – aerobik s posilováním problematických partií. Začaly jsme cvičit každou středu v Srncově sále ze začátku v malém počtu - 4, ale postupně se sál zaplňoval. Se vzrůstajícím zájmem jsme v roce 2004 rozšířili cvičení o pondělky, kterých se ujal výborný cvičitel Martin Chlumský. Vedení jednoty naše cvičení podporuje, během letních prázdnin v roce 2004 byly v Srncově sále vyměněny parkety za speciální odpruženou podlahu vhodnou právě pro aerobik. Postupně se dokupuje náčiní pro cvičení: podložky, overbaly, gumičky a obnovujeme hudbu.
            Oddíl aerobiku se zapojuje se svými vystoupeními na tělocvičných akademiích naší jednoty, ženy se účastní i závodu v Běhu strmém a přispívají pomocí i při pořádání šibřinek. Od roku 2006 pravidelně 2x ročně pořádáme víkendové cvičení plné pohybu AE SHOW.
Začátkem roku 2007 se nám podařilo získat další již 3. hodinu, a to ve velkém sále. Cvičitelé připravují pestrou nabídku cvičení: Aerobik – mix, Step aerobik, Double aerobik, Dance aerobik, Fitness Class, P-Class, Pilates. Na své si přijdou začátečníci i pokročilí cvičenci. Mezi ženy si přichází zacvičit i muži. Aktuální rozvrhy cvičení najdete na našich webových stránkách, o které svědomitě pečují Vláďa a Pavel Voráčovi, nebo na sokolských nástěnkách. 
            Zvětšila a vylepšila se cvičitelská základna: přidal se Vláďa Voráč (Martin Chlumský má kvalifikaci FISAF 1.tř., Vláďa specializaci II. třídy cvičitel AE), Michal Filipin, Ája Duchačová (mají školení specializace AE III. třídy), Jitka Holasová – studentka FTVS z Tábora a Romana Lorencová Blahová – cvičitelka pilates.
            Koncem června 2009 nás opustil M. Filipin, který v Praze studoval, a na stáž do Dánska odešla J. Holasová.
            Od září 2009 jsme rozšířili (díky Romaně) cvičení  Pilates – vždy 1. středu a 3. pondělí v měsíci. O toto cvičení je velký zájem.  Pondělní dvě cvičební hodiny budou v Srncově sále. Do oddílu je přihlášeno 52 žen a mužů a průměrná účast je 20. Na letošní akademii připravila A. Duchačová pódiovou skladbu, kterou již pilně nacvičujeme – příjemně nás překvapil zájem o účast.
            Přeji oddílu aerobiku do budoucna sály plné pohybu chtivých cvičenců a hlavně dostatek cvičitelů plných elánu a chuti do cvičení.
 
Za ostatní cvičitelky               Iva Duchačová, 725 870 763, 608 006 628                                                              duchacova@sokol-liben.cz                           
Rodiče a děti
Ve čtvrtek 24. 9. 2009 v rámci Běhu strmého do zámeckého vrchu a Sokolení připravila naše složka pět stanovišť s úkoly pro nejmenší Sokolíčky. Za pomoc při jejich přípravě děkuji maminkám Lucii Hofmanové, Renatě Cerhové, Ivě Cabrnochové, Denise Markové a Janě Novotné.
Složka Rodičů a dětí se představila také na slavnosti ke 100. výročí položení základního kamene sokolovny 8. 10. 2009 krátkým, ale efektním cvičením Tygr z Indie v choreografii paní cvičitelky Dany Cejpkové. Chválíme všechny zúčastněné děti: Kristýnku Krpenskou, Martinku Houfkovou, Radimka Pecánka, Vojtíška Jelínka, Oldu Cejpka a Elišku Blahunkovou. V závěru slavnosti zazpíval sbor libeňských Sokolek z oddílů R + D a turistických oddílů v doprovodu Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Skladbu Sokolky jdou Boženy Šilingrové v aranži Václava Blahunka jsme věnovaly sestře náčelnici Věře Dekastellové a sestře vzdělavatelce Věře Šťastné k jmeninám.
Svoje zastoupení jsme měli i na Podzimním výletu libeňského Sokola dne 10. 10. 2009 (Vojtíšek Jelínek, Vašík Blahunek).
Již dvakrát jsme se v tomto školním roce sešli na tradičních Zpívánkách a malovánkách pro děti. Zářijové se konaly 18. 9., zúčastnilo se jich 18 osob a ve výtvarné části jsme si vzpomněli na prázdniny tvořením motýlů. Říjnové zpívánky byly z důvodu prázdnin přesunuty na 6. 11., sešlo se nás 20 a malovali jsme dráčky klovatinou a tuší. Hudební složka vždy zahrnuje rytmickou výchovu, zpívání dětských písniček za doprovodu houslí, kytary, zobcové flétny a perkusních nástrojů a tanečky v jednoduchých choreografiích vhodných pro děti předškolního věku.
Srdečně Vás zveme na další Zpívánky a malovánky pro děti, které se konají v pátek 27. 11. 2009 a v pátek 18. 12. 2009, vždy od 17 hodin ve Filipově síni libeňské sokolovny.
Dne 28. 11. 2009 nás čeká Míčový trojboj a odpoledne Tělocvičná akademie Sokola Libeň, které se oddíl Rodičů a dětí bude aktivně účastnit skladbou Z deníku Kocoura Modroočka v choreografii naší cvičitelky Dany Cejpkové.
 
Ve čtvrtek 3. 12. 2009 v 16 hodin určitě přijde do cvičební hodiny paní cvičitelky Lenky Kratochvílové Mikuláš! Jedná se o běžnou cvičební hodinu, prosíme o přezutí jako v ostatních hodinách, akce je však otevřená i pro cvičence z jiných hodin a pro všechny hosty. Hodné děti jistě dostanou balíček dobrot (bude vydán proti lístečku na jméno, k zakoupení v matrice sokolovny, cena 30 Kč).
   
 
            Za cvičitelky   Dana Blahunková, cvičitelka R + D,   
danabh@volny.cz
 
 
Malovánky- nová aktivita pro rodiče + děti a předškolní děti
 
Ve středu 14.10. jsme poprvé zařadili do programu pro nejmenší novou aktivitu. Největší zájem byl o hodiny malování rodičů a dětí, kde děti např. tvořily draka nebo malovaly dýně.
Jsme rádi, že je o malování zájem. Kurz pro rodiče a děti začíná v 9:30. Kurz pro předškolní děti v 16:00.
 
Zde je program do konce roku 2009.
 
18.11. Malba domečku
25.11. Mandaly
2.12. Mikuláš, čert a anděl
9.12. Sněžítko
16.12. Vánoční tvoření
                       
 
           Za výtvarnice                    Pravomila Vyklická         
 
 
 
 

      ,, 90 let, 20 let náčelnictví ´´

 
Přejeme naší náčelnici Věře Miladě Dekastellové
hodně zdraví a elánu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šťastné a veselé vánoce,
 
přeje všem Výbor jednoty.
 

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás