T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Zprávy Sokola Praha-Libeň - květen 2009, číslo 1

časopis Zprávy T.J. Sokol Libeň, ročník XXXVI - květen 2009, číslo 1 - vydaný v elektronické podobě

 

ZPRÁVY SOKOLA   PRAHA – LIBEŇ
ROČNÍK XXXVI – KVĚTEN 2009, ČÍSLO 1
Zpráva jednatelky
            Přes velké úsilí udržet provoz sokolovny v mezích nutných nákladů, vzrostly nám náklady na provoz tím, že byla pobořena neznámým pachatelem boční zeď a plot za garážemi. Jsme sice přes ČOS pojištěni, ale musíme včas zajistit opravy, předložit nabídku na opravy pojišťovně a předem uhradit provádějící firmě (bez ohledu na to, kolik nám na to pojišťovna přispěje).
            Jsme sice rádi, že díky našim dobrovolným cvičitelkám a cvičitelům nám přibývají členové (hlavě zájemci o cvičení Rodičů a dětí a předškolní děti), ale příspěvky jsou pro nás jen doplněním velkých nákladů, které musíme hradit hlavně z nájmů.
            Važme si proto prostředí, ve kterém můžeme být a nabízet zájemcům o cvičení. Chraňme jej proto před poškozováním a zbytečnými náklady na osvětlování aj. Údržba je drahá a peněz málo.
                                                                                  Marta Halíková
Libeňský Sokol, Věrná garda a vzpomínání
            Věrná garda – to je živá legenda o činnosti v naší jednotě. Co vlastně děláme – nic moc a snad i dost, protože Sokol, to není jen cvičení, to jsou besedy, vycházky, poznávání minulosti a historie nejen sokolské, ale i národa a vlasti. A tady se propojuje činnost vzdělavatelská, Věrné gardy i cvičební, protože kdo chodí do Věrné gardy, chodí i cvičit a naopak, kdo cvičí, chodí i na společné vycházky a zúčastňuje se i akcí, pořádaných župou nebo jinými sokolskými jednotami, ČOS, podzimních i jarních setkání pražských žup i celostátních oslav a vzpomínkových setkání. Nezapomínáme ani na naše sestry a bratry, kteří padli v boji za Sokol, a vždy v květnu se pokloníme jejich památce u tabule cti ve vestibulu naší sokolovny. Na tuto akci zveme i mladé cvičitele, dorost a žactvo, aby se i oni dozvěděli o naší sokolské historii a snad se naučili i si jí vážit.
            Letos hned na začátku roku jsme měli příležitost dozvědět se hodně o minulosti svého národa i o vzniku naší samostatné republiky na výstavě „Republika“ v Národním muzeu.
 O historii ještě vzdálenější jsme se dozvěděli na krásné a poučné výstavě „Svatý Václav, patron České země“, uspořádané v Anežském klášteře. 
Velmi hodnotná a poučná byla beseda, organizovaná Vzdělavatelským sborem ČOS pod názvem „Únor 1948 a Sokol“. Dobu kolem února 1948 nám ze svých vlastních zkušeností přiblížil bratr ing. Josef Lesák, který v době únorového komunistického puče vedl protestní průvod studentů na Hrad k prezidentu Benešovi. Téměř tříhodinová beseda byla na vysoké úrovni díky osobnosti přednášejícího. Dobře, že ji natáčel jeden ze studentů, který se souhlasem bratra Lesáka slíbil záznam po přepsání rozmnožit a dát k dispozici pro poučení hlavně mladým lidem.
            V březnu a dubnu jsme připravili 3 vycházky za poznáváním okolí Prahy, a to od Matěje na Babu, prohlídka státního zámku v Mníšku pod Brdy a z Vinoře do Satalic.
            Za všechny těžké ztráty naší země jsme si připomněli 15. březen 1939. Letos uplynulo již 70 let od německé okupace naší republiky. Ale ani obětováním ČSR se nezabránilo válce, naše země byla během pár hodin obsazena německými vojsky a nastala nejčernější a nejtěžší doba pro náš národ i zemi. Zlobě Němců neušel ani Sokol, v roce 1941 byl úplně rozpuštěn a 9. října nastalo hromadné zatýkání sokolských činovníků. Ten den bylo zatčeno 900 Sokolů, mezi nimi 49 členů výboru ČOS, 19 členů předsednictva ČOS, 17 členů náčelnictva mužů,
 9 členů Vzdělavatelského sboru, 216 župních činovníků. Byli převezeni do Terezína a na Špilberk a dále do Osvětimi, Mauthauzenu a jiných koncentračních táborů. Jen málo z nich se vrátilo. Tak platil náš národ za zradu jiných.
V dubnu je ještě před námi účast:
28.4. – na pietním setkání u sochy „Smutné jaro“ na nádvoří strašnického krematoria
29.4. – druhá vycházka Prahou, kterou nás povede bratr Friš
            V květnu si přece jen připomeneme, že je měsícem květů, lásky a lidských citů, ale přece jen tím nejkrásnějším, co nám přinesl, je konec druhé světové války, svoboda a mír.
A vzpomínáme na ty, kteří za to všechno bojovali a často tvrdě platili, ale neztráceli naději na šťastnou budoucnost naší země.  
            A vraťme se také ke krásné květnové tradici oslavy Svátku matek, která připadá na druhou květnovou neděli. Bohyni mateřství – MAIU – uctívali již staří Římané a po ní pojmenovali i celý měsíc.
            Ostatních pietních i vzpomínkových akcí v měsíci květnu a červnu se zúčastníme podle plánu pořádajících organizací a plánu naší Věrné gardy.
            S radostí letos konstatujeme, že členů Věrné gardy přibývá a já všem členům přeji, aby se jim v Sokole i v sokolovně moc líbilo. Všem členům libeňského Sokola přeji krásné slunečné léto, dětem hodně pěkných zážitků na táborech a čistou a teplou vodu na koupání, sluníčko, radost, pohodu, zkrátka léto jak má být.
            A v září v naší sokolovně nashledanou
                                                                       Věra Šťastná, vzdělavatelka
 
Zpráva náčelnice
            Není to ještě tak dlouho, co skončil rok 2008, plný připomínek roků, které rovněž končily osmičkou. Valné hromady, což je vrcholná členská schůze jednoty, by se měli zúčastnit všichni její dospělí členové. Kritéria, která určují počet členů, aby byla schůze schopná usnášení, byla dodržena, a tak účast byla dostačující.
            Ovšem veškeré zprávy o činnosti uplynulého roku 2008 by měli být známy i těm, kteří z jakéhokoliv důvodu nepřišli, nebo jsou to rodiče našeho žactva. Ne všichni mají možnost se leccos dozvědět z našich stránek na internetu, nebo raději obyčejně čtou postaru. Tu možnost jim právě dávají naše Zprávy Sokola Praha Libeň.
            Předkládám tedy v rozšířené podobě můj tehdejší příspěvek z Valné hromady 2009. Soustředila jsem se na práci dobrovolné archivářky, protože jsem událostmi v této jednotě jako celá naše rodina žila po celý život. To, co se tam průběžně dočítám, mám buďto ještě v dobré paměti, nebo znám z vyprávění rodičů i jiných starých členů.
Začněme rokem 1888, kdy naší jednotě byla teprve čtyři léta. Byla to doba znamenající veliké úsilí po založení jednoty, kdy se tvořil cvičitelský sbor, tvořený pouze muži, získání členů, kteří byli ochotni věnovat svůj čas k utvoření silného vlasteneckého a kulturního spolku. Hlavní náplní tohoto uskupení bylo naplnění hesla, které razil jeho zakladatel Dr. Miroslav Tyrš i jeho budoucí tchán Jindřich Fügner: „V zdravém těle zdravý duch“. Tomu mělo posloužit jak cvičení fyzické, tak duchovní. Do roku 1898 se vystřídalo mnoho jmen ve vedení jednoty, ve cvičitelském sboru a dala by se o mnohém z nich napsat velice obsáhlá charakteristika. Ale věnujme se tedy roku 1898.
            Řady cvičitelů bohužel opustil navždy jeden z nejzapálenějších, a to byl Karel Hlaváček, místonáčelník, známý básník, jehož sokolský pohřeb v červnu toho roku s velkou účastí veřejnosti byl důstojným rozloučením s jeho osobností. Druhá polovina roku naproti tomu přinesla událost radostnou. Dovršilo se úsilí o plnější zapojení žen do cvičebního procesu a vedení jednoty ustavením Ženského odboru tělocvičné jednoty Sokola Libeň. (Tehdy ještě nebyla obec Libeň součástí Prahy.) Též byla zvolena první náčelnice. Veškeré cvičení samotné se odbývalo v sále hostince „U Deutschů“, pozdější roky ve školní budově
 U zámečku. V této době už se začalo uvažovat o vlastním stánku, o sokolovně. Finanční prostředky to zatím nedovolovaly, a tak se celá záležitost ještě jevila jako předčasná.
            Následující desetiletí bylo plné různých výletů, besídek, zábavných příležitostí a hlavně účastí na všem, co pořádala tehdejší Obec sokolská. Jak se dočítáme  ve starých záznamech libeňská jednota pravidelně obsazovala všechny závody atletické a gymnastické, už i na sletě 1891, 1895,1901 a 1907 cvičily postupně všechny složky cvičenců. Rok 1908 byl už rokem velikých příprav k projektování stavby sokolovny, a tak rok následující byl už rokem položení základního kamene, o čemž máme krásný fotografický doklad. V roce 1908 byla uspořádána sbírka na stavbu budovy, probíhala jednání s projektantem, stavitelem, řemeslníky, pomocníky a všechny tyto starosti jsou obsahem zápisů všech sborů. Sbor cvičitelský, pořadatelský, zábavní, hudební apod. a proto se budoucí stavba sokolovny týkala vlastně všech členů jednoty.
            Roky 1909 a 1910 nejsou osmičkové, ale velice významné, proto jim příležitostně věnuji obsáhlejší část historie, ostatně letošní oslavy nám je připomenou. Uplynulo dalších 10 let a přišel rok 1918, pro náš národ převratný. Skončila první světová válka, rozpad Rakousko-uherské říše a vznik naší Československé republiky. Loňské oslavy 90. výročí jejího trvání jsou jistě všem dobře známy. Ne každý ovšem ví, že značný podíl na jejím vzniku má Sokol. Obrovský počet legionářů prošel členstvím, a tím také fyzickou a vlasteneckou výchovou, která se během války plně uplatnila. Sokol rovněž pomohl s udržením pořádku v době vzniku republiky. Tehdejší starosta Dr. J. Scheiner byl prezidentem pověřen ustavením a vedením sokolských stráží, než byla vytvořena čsl. armáda. Velmi se v této roli všichni osvědčili. Látková růžice, jako odznak těchto stráží, je rovněž v našem archivu jako doklad. Dokladem o síle sokolské výchovy je následné uspořádání sletu po čtyřleté válce v roce 1920. Bylo to jen jeden a půl roku po vzniku ČSR dosti odvážné. Obavy o zásobování naprosto vymazaly venkovské jednoty nepředstavitelným množstvím potravin pro účastníky sletu. Bylo zde i velké množství návštěvníků z ciziny. Dosti dlouho pak z těchto potravinových darů žili občané i město Praha.
            Postupujme dále k roku 1928. Byla to pochopitelně první kulatá oslav a výročí naší republiky a tak nastala doba všech možných besídek, akademií, vojenských přehlídek, sokolských slavnostních setkání a já jako devítiletá školačka a sokolská žákyně jsem se toho všeho velice ráda zúčastňovala. Dvacet let naší republiky pod vedením prezidenta TGM bylo dobou světově uznávanou demokracií, přestože bylo rovněž postiženo světovou krizí a pak zradou tehdejších představitelů západních mocností.
            Rok 1938 – rok velikého vlasteneckého vypětí, rok X. všesokolského sletu, rok odhodlání bránit velkému ZLU, které ohrožovalo naši svobodu, který byl bohužel předzvěstí obrovské tragédie našeho národa. Není v možnosti této mé připomínky obsáhnout různé přípravy naší obrany, ovšem historie je jimi plná a úkolem rovněž sokolských historiků je prokázat, co znamenal Sokol v této době a vyčíslit počet obětí jeho členů pro zachování naší republiky. Válka znamenala přerušení sokolské činnosti pro veřejnost, ovšem v srdcích nás členů nás udržovala v naději na naše vítězství.
            Konec války v roce 1945 nás postavil před úkol obnovit činnost Sokola v plném rozsahu jako před válkou, bohužel s tím, že válečná léta ukončila životy velikého množství našich nejlepších. Ovšem život pokračoval a bylo třeba najít za ně důstojnou náhradu. Bylo to velice obtížné, protože pokračovalo úsilí spojit všechny tehdejší tělocvičné organizace v jeden celek, a to podle sovětské fyskultury. Pro organizaci jakou byl Sokol naprosto nepřijatelné, a tak pochopitelně nedocházelo k nějakým dohodám. Bohužel přišel rok 1948.
            Dříve se ještě vrátím k roku 1945. Nejprve ožilo naše letní cvičiště. Začalo se hned v květnu na něm cvičit, sokolovna byla plná vojenského německého materiálu a armáda ho postupně odvážela. Nastala fáze úklidu a velikých oprav, protože interiér budovy by nesmírně poničen. Okna, dveře, instalační vedení, topení atd. bylo v dezolátním stavu, a tak než se všechno dalo nějak do pořádku, čekalo se jen na povolení naší armády o zahájení tělocvičené činnosti, což se stalo až v listopadu toho roku 1945. Následující tři roky byly nabité řadou událostí mimořádného významu, hned se začal připravovat slet, který byl určen na rok 1948, pozvány byly ostatní organizace k účasti a zapojení do sokolských akcí všeho druhu. A jak to dopadlo! V roce 1948 jsme se vrátili z letních táborů, dorostenci i dorostenky se těšili na zahájení dalšího cvičebního roku. Místo toho jsme byli předvolání před akční komisi a bylo nám vysloveno obvinění z činnosti proti komunistickému zřízení a určeno vyloučení. Statistika naší jednoty uvádí jmenný seznam vyloučených. Počet se dostal k číslu 63! Odvolání podalo 31 členů, z nich bylo vyhověno 10 bez udání důvodu, zamítnuto 14 a sedmi byla udělena důtka a ručen limit zákazu činnosti. Ostatních 32 členů se neodvolalo, protože za těchto okolností nepovažovalo za vhodné pracovat zároveň s těmi, kteří je vylučovali. V této době zrušilo své členství i mnoho cvičenců, kteří nesouhlasili s vyloučením předních činitelů jednoty. Dlouhých 20 let jsme byli fyzicky mimo práci v jednotě, ale duchem a hlavně srdcem jsme vydrželi.
            Rok 1968 nám přinesl určitou naději a i když jsme se vrátili, nebylo vše, jak jsme doufali. Snaha vydržet a pracovat co nejvíce v sokolském dechu se vyplatila, a tak rok 1989 nás zastihl v tělocvičné i vzdělavatelské práci dobře připravené. Horší to bylo po stránce ekonomické a při jednání o vrácení veškerého majetku. To ovšem je už úplně samostatná kapitola určená ke zpracování pro ekonomy a advokáty.
            K událostem, které se jednotlivě vážou k rokům 1945 – 1948 – 1968 – 1989 případně k různým osudům let válečných se budu snažit ještě něčím příležitostně přispět.
                                   NAZDAR             Věra Dekastellová, náčelnice
Cvičení starších žen
            Rok 2008: 45 cvičících, průměrná docházka v cvičební hodině 25 cvičenek. Nejvíce v hodině 37, nejméně 17. Jako každý rok, tak i v listopadu 2008 jsme se aktivně zúčastnily akademie naší jednoty v počtu 15 cvičenek, většina ostatních jako diváci.
            První 3 měsíce roku 2009: 3 nové cvičenky, průměrná účast ve cvičební hodině: leden – 26, únor – 29, březen 28. Největší návštěvnost 35, nejméně 22.
            Věkový rozdíl mezi nejmladší a nejstarší cvičenkou je 33 let, tj. více než jedna generace. Ale věkový rozdíl mezi námi nepůsobí vůbec žádný problém. Ovzduší ve cvičebních hodinách je velmi přátelské. Všechny cvičíme dle svých možností a schopností – s elánem, i když značnou část cvičenek bolí záda a klouby. Ale vhodné cvičení je nejlepším lékem na tyto problémy. My hlásáme heslo „Nejen v úplně zdravém těle je zdravý duch“.
            Mimo cvičení se účastníme akcí pořádaných naší Věrnou gardou, jako jsou besedy v naší jednotě, návštěvy výstav a muzeí, vycházky po zajímavých místech Prahy a okolí, výlety mimo Prahu. Chodíme též na veřejné generální zkoušky České filharmonie a do divadla Pod Palmovkou. Některé cvičenky pomáhají též při organizaci akcí pořádaných župou nebo v Tyršově domě.
           A na závěr? Všechny máme naši jednotu rády.
                                                            Evženie Hraničková
                                               místonáčelnice a vedoucí starších žen
 
Slovo má náčelník - Zprávy žactva     
 duben 2009                číslo 4 / 2008-2009
Docházka žáků se již několik let pohybuje okolo průměru 50 ml.+ st. žáků a dorostenců na 1 hodinu – předloni to bylo 50,6 při 105 zapsaných, loni 46,75 při 89 zapsaných. I letos se držíme podobných čísel. Příjemné je zjištění, že se nám ve cvičení objevilo již téměř 30 nových tváří. Doufáme, že přibudou další, aby se průměr trvale držel nad 50 (březen 47,4) a celkový počet zapsaných se opět přehoupl přes 100 (zatím 99). K tomu můžete pomoci i Vy, pokud naše cvičení doporučíte dalším zájemcům – děkujeme předem.
A kdy se cvičí ? Mladší žáci (ročník 1999-2002) v Út a Čt 17-18, starší žáci (1995-1998) a dorostenci (1991 – 1994) v Út a Čt 18-19. Navíc zájemci v Út 19-20 florbal a Čt 19-20 košíková.
Nejprve stručný návrat do konce roku 2008
? V pátek 7. listopadu se konal další ročník plavecké soutěže O pohár starostů pražských žup. Na trati 50x 25 metrů obsadila naše župa Jana Podlipného i díky našim účastníkům 2. místo.
? Naši cvičitelé se proškolili v rámci setkání cvičitelů župy Jana Podlipného v naší sokolovně v neděli 9. listopadu od 9 do 15 hodin.
? V sobotu 29. listopadu proběhla v naší sokolovně tradiční Tělocvičná akademie. V bohatém programu se asi 450 divákům!!! (200 v sále na židlích, dalších 250 na galerii) předvedlo 225 cvičenců vesměs našeho libeňského Sokola. Z mužských složek vystoupili: na netradičním nářadí – kladinách – zacvičilo 13 mladších žáků, efektní skoky z malé trampolínky předvedli žáci, dorostenci a cvičitelé, velmi zdařilé bylo cvičení dorostenců a cvičitelů se švihadly, a také pódiová skladba 6 dorostenců a cvičitelů Pekelní hoši a nakonec další vrchol večera - Živé obrazy. Všem divákům děkujeme za uznalý potlesk.
? Mimochodem, 16. února uplynulo již 147 let od založení Sokola Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fűgnerem. Naše libeňská jednota je o dost mladší, ale i ona letos oslaví hezké narozeniny –
 
bude nám 125 let!!!
 
? Ve čtvrtek 4. prosince pak přišel do naší sokolovny Mikuláš. O tom, že nepřišel zbytečně, svědčí více než 200 rozdaných balíčků. Samozřejmě, že si s sebou vzal i 3 hodné anděly a 4 přísné čerty.         
?Ve čtvrtek 11.12. na hodině mladšího žactva pak sehráli loutkáři pro naše nejmenší tradiční vánoční představení. I tady bylo nabito – dívalo se asi 75 dětí.
? O vánočním a novoročním volnu se necvičilo, a tak se cvičitelé 27. 12. 2008 alespoň sešli v klubovně Jilmu na tradičním Silvestru cvičitelů – bylo 17 cvičitelů a pomahatelů, 8 cvičitelek a 9 hostů.
? Hned po Novém roce začalo pravidelné cvičení a také jsme vyhlásili soutěž Letní disciplíny. Mezi 49 mladšími žáky byli nejlepší: Jan Klíma, Vojtěch Blahunek, David Králík, Jan Sejkora a Dan Unzaitig. Mezi 20 staršími žáky zaujali čelná místa Ondřej Dvořák, David Šrámek, Martin Jeřábek a Matyáš Tatíček. Mezi 23 dorostenci a cvičiteli zazářili František Juhász, Martin Seifert a Jiří Novák. Nejlepší jako obvykle obdrželi diplomek a také sladkou a drobnou věcnou odměnu.
? Od ledna se též rozeběhla nová Zimní soutěž – Dovednostní trojboj. Mladší žáci šplhají na tyči, skáčou přes lavičku a hází molitanovým míčkem. Starší žáci a dorostenci mají též přeskoky lavičky, dále šplh na laně (dorci bez přírazu) a autové vhazování medicinbalem.
? Všichni žáci od ledna nacvičovali závodní sestavy sportovní gymnastiky pro závody všestrannosti, aby se mohli zúčastnit libeňských nominačních závodů ve sportovní gymnastice (hrazda, bradla, kruhy, přeskok, akrobacie) a šplhu 17. a 19. 2. 2009. Nejlepší (rodičům jsme dali vědět dopiskem) byli vybráni pro další již intenzivnější nácvik.
Tradiční Dětské Šibřinky byly v sobotu 21. 2. od 14 do 16 hodin – tance, písničky, soutěž masek, hříčky. Bylo (na naše poměry) poměrně málo dětí – cca 100. Na večerní setkání členů a přátel libeňského Sokola se přišlo pobavit asi 125 lidí. S organizací pomáhalo 19 z 20 cvičitelů a také 6 dorostenců a žáků. Všem díky.
?    Ve středu 25.2. 2009 od 18 hodin se konala Valná hromada Sokola Libeň.
? Do konce února měly být zaplaceny příspěvky na I. pololetí roku 2009. Došlo k drobnému zdražení – pro děti je roční známka ČOS místo za 70,- za 90,- Kč a jednotové pololetní příspěvky se zvedly z 300,- na 350,- Kč. Všem, kteří již zaplatili, děkujeme a ostatní musí pochopit, že bez zaplacení není možno cvičit.
? Dva úterky (10. a 17. března) probíhalo v sokolovně natáčení. Cvičení žáků tak proběhlo v náhradních prostorách Srncova sálu (10.3.) a parku (17.3) – děkujeme za pochopení. Provoz sokolovny (plyn na topení, elektřina, voda, platy vrátných a uklízeček, opravy sokolovny, atd.) totiž každý rok spotřebuje cca 2 milióny korun!
A tak každá vydělaná koruna potěší. Samozřejmě se snažíme o získání různých grantů a dotací a vyděláváme i nájmem tělocvičen školám a nepotřebných prostor různým firmám.
18.4.2009 proběhl již 38. Jarní Výlet Libeňského Sokola – tentokráte se jelo kousek od Čelákovic ke koupališti Grado. Na členy našich turistických oddílů čekalo župní kolo Zálesáckého Závodu Zdatnosti, které bylo hlavním bodem programu. Mladší děti si mohli vyzkoušet miniZZZ a všichni se mohli vykoupat za Modrou stuhu, zazpívat Písničku, napsat SMS do Jazykohrátek, zapamatovat si jeden moudrý citát do Pamatovačky, „uvařit“ ovocný pohár a hlavně si zahrát některou z mnoha připravených her. K obědu nechyběl oheň a i počasí přes strašlivou předpověď bylo slušné – nepršelo. Organizace dobrá – přece si nebudeme hanět vlastní dílo. A výsledky ZZZ ? Mezi 12 trojicemi z pěti jednot vyhrála Libeňská dorostenecká trojice pomahatelů a po roce jsme tak získali zpět putovní sekeru pražského ZZZ. V župě byla ve starším žactvu nejlepší trojice jilmu a Káňat a tak opět máme v celostátním finále              (22.-24.5.2009 – Jurenkova osada u Třebíče) zastoupení v obou kategoriích. Držme jim palce.  
? Celopražské Závody všestrannosti se konaly 24.-26.4.2009 - pátek plavání, sobota atletika a neděle gymnastika a šplh. Celkem z Libně závodilo 12 žáků a 9 dorostenců a mužů. A nevedli si špatně. I když konkurence byla početně slabá. V župě Jana Podlipného byl Dan Unzeitig první mezi 5 mladšími žáky I., kteří dokončili celý čtyřboj. Jan Klíma si obdobně vedl mezi pěti mladšími žáky II. a Ondra Dvořák byl druhý mezi třemi staršími žáky III. Všichni postupují na celostátní finále. Dorostenci a muži závodili jen v plavání a atletice a v naší župě to byl vlastně přebor Libně. Veškeré výsledky najdete na www.sokol.cz a na vývěskách v sokolovně. Velmi nás však mrzí, že se na závody nedostavili tři kluci (z toho dokonce dva bez omluvy). Veškerá do nich investovaná energie mohla být využita u jiných kluků, kteří by na závody šli. Tito jim vlastně ukradli jejich příležitost!!  
A co nás čeká ve cvičení v nejbližších dnech a měsících ?
? Trvá celoroční soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku. 
? Cvičit v sokolovně budeme do konce dubna, od 5.května pak budeme za příznivého počasí (bez deště, alespoň 18°C), chodit cvičit ven – zahrada sokolovny, park (Thomayerovy sady, louka U studánky). Zatímco v sokolovně je základem gymnastika, venku jsou to základy atletiky (sprint, dlouhý běh, skok daleký, hod krikeťákem + koule, oštěp a disk pro starší) a kolektivní hry (fotbal, ufíjená, ragby). Cvičební úbor stejný jako do sálu (modré trenky, bílé tílko se znakem) – drobné otužení přece není na škodu, navíc jsou kluci neustále v pohybu, takže nastydnout by opravdu neměli., Pouze nutné vhodné boty na venkovní sportování – např. sandály se na atletiku či fotbal opravdu nehodí!
 
Dětský den bude ve čtvrtek 28. května – opět v parku na louce U studánky. Tradiční soutěže, sjíždění Rokytky na kánojích a šermíři. I krásné počasí snad bude.  
 
? Zakončovací táborák proběhne na poslední cvičební hodině ve čtvrtek 25.června od 18 hodin na zahradě sokolovny. (V úterý 30.6 se už necvičí, protože už je po rozdání vysvědčení a tak už jsou vlastně prázdniny. Navíc Káňata už odjíždějí na tábor. Po prázdninách pak začneme hned v úterý 1.září).
Výsledky závodů, fota, dopisy a další informace najdete jednak na vývěskách v a na sokolovně a také na www.sokol-liben.cz a na www.sokol.cz.
 
TURISTICKÉ ODDÍLY
Oba naše turistické oddíly JILM a Káňata rády přijmou nové děti. Kromě pokud možno pravidelné docházky nemají žádné další speciální nároky. A věřte tomu, že rozmanitá činnost v turistickém oddíle přináší větší radost a uspokojení a nakonec i dobré kamarády než trápení ve sportovním oddíle, na který dítě nemá.
Od 11. února se jilmáci i Káňata scházejí v nové klubovně – je o patro níže a na druhé straně sokolovny směrem ke gymnáziu – příchod od stávající klubovny vede přes pravou část galerie a po schodech o patro níže – dveře č.110 vlevo. Stávající klubovna bude i s vedlejší místností pronajata, což přinese Sokolu a potažmo i turistickým oddílům nějakou tu korunu na činnost.
JILM     (www.jilm.aspone.cz)           Přijímáme nové členy!!!
 
Od konce listopadu, kdy vyšly poslední zprávy, jsme stihli tyto akce a výpravy
8.11.   28. Vyzvědači - celkem 20 hráčů a 5 rozhodčích a hostů se sešlo na tradiční dobrodružné hře ve staroměstských uličkách.
9.11.   Brigáda. Po ukončení školení cvičitelů jsme ještě stačili zazimovat naše doskočiště, vyřezat náletové dřeviny za garážemi, posekat taras a roztřídit sběrový papír. Bylo nás i s pomocníky z řad cvičitelů a Kvočen 18.
30.11. výprava do Českého krasu – Zamřížovaná a Tetínská jeskyně, Tetín – zříceninka hradu a 3 kostely, jeskyně Koda, Císařská rokle, Srbsko. 6 osob.
13.12. Sněhuláci na Bílé Hoře – Břevnovský klášter, oboru Hvězda, Bílou Horu i soutěsku Divoké Šárky a nádrž Džbán navštívilo, maxisněhuláky stavělo a pilně se koulovalo 9 jilmáků.
14.12. Videotábor- promítání videa z jilmáckého tábora vidělo 7 členů a 5 hostů.
17.12. Vánoční nadílka – se za účasti 1 stromku, vánočního povídání a vánoční povídky, 18 koled, 20 jilmáků, 174 dárků a haldy cukroví vcelku vydařila.
24.-25.1. Zimní táboření u Staré Boleslavi. V indiánském tee-pee při nudných +2°C přespalo 11 jilmáků. Zato hokej, fotbal, ufíjená i kuličky na zamrzlé tůni a upravená hra Náčelník ztratil mokasín ve večerní příjemně vytopené chatě přinesla srandy kopec.
7.2.   Stěhování klubovny – 18 osob (PK, Kvočny, členstvo i pomocníci z řad cvičitelů) přestěhovalo klubovnu do nových prostor.
14.2. Zimní jednodenka – Dálniční ZOO - Radotín, Chuchelský háj, Hlubočepy. Zajímavou krajinou se prošlo, zvířátka v ZOO si prohlédlo a pár her zahrálo 5 členů a 4 vedoucí.
15.2. Vycházka–Národní muzeum (90.výročí republiky), Anežský klášter (Sv. Václav). Bylo 5 členů a 2 vedoucí.
14.3. Předjarní výprava - údolí Kačáku (Loděnice) – Loděnice, sklářská huť Nenačovice, Svárovská lípa, hrad Červený Újezd – 5 členů a 3 vedoucí.
15.3. Brigáda a video z výprav v sokolovně – 5 členů, 7 vedoucích a 3 dorostenci.
18.3. Mistr uzlování – 27. ročník oddílového přeboru – vítězem Anka Holanová 13,7 před Zypem 13,8.
28.-29.3. Aprílovka – Dobříš, Nový Knín, rozhledna u Mokrska, zlatonosný potok u Čeliny. Jeden člen a 5 vedoucích.
18.-19.4. Jarní Výlet Libeňského Sokola. Bylo 5 členů a 8 vedoucích. Pokračovali jsme i v neděli, kdy jsme si po noclehu v brandýské sokolovně prohlédli místní zámek a kolem Labe pokračovali do Lázní Toušeň a tam si lebedili na louce u zápského potoka.
22.4. Mistr signalizace – 25. ročník oddílového přeboru. Vítěz Anka.
Snad se na další jilmácké akci objeví i nějaký ten starší žák ze Sokola. Nedejte na zaručené zprávy, že Jilm je moc drsný – není to pravda. A kdo nevěří, ať to zkusí.
A kdy?
Ve středu od 16:30 do 19:00 na pravidelné oddílové schůzce v klubovně. Nebo:
8.-10.5. Vltava (Vyšší Brod – Boršov) – vodácká výprava. Nocleh v přírodě.
23.-24.5. Boj družin – oddílový přebor v tábornickém desetiboji. S ohledem na postup na finále ZZZ jedeme celý oddíl do Třebíče.
6.-7.6. Kolovka – proti proudu Botiče tam a po proudu Rokytky zpět.
19.-21.6. Jaxi – taxi – příprava tábořiště na tábor.
11.7. - 2. 8. TÁBOR – Bohdalín u Kamenice nad Lipou. Stany, tee-pee, 23 dní cena: 3 250,- Kč.
Na nové žáky v sokole i nové jilmáky se těší a hodná dítka doma přeje   
28.4.2009                                         Jiří Novák (Jirkan) náčelník                                                                                                                                                                          602 284 198
 
Zpráva místonáčelnice pro děti a mládež
Předškolní děti
Zprávy žactva 3 / 2008-2009
Krátké ohlednutí za koncem loňského roku: v sobotu 22. 11. se v naší sokolovně konaly závody v Míčovém trojboji. V kategorii předškolní děti I. se zúčastnilo družstvo mix ve složení Báňa Richard, Unzeitig Vít, Hlavsa Ferdinand a Adámková Ema. Děti zabodovaly a obsadily 1. místo – gratulujeme. Pochvala patří i rodičům, kteří děti na závody doprovázeli a podpořili je jako diváci. Hned další sobotu se všechny děti (a bylo jich 27!) vypravily opět do sokolovny na naši tělocvičnou akademii. Během podzimu jsme připravovali krátké vystoupení: rytmickou gymnastiku „Já mám koně“ a ukázku dovedností na žíněnce, lavičce a skoky na švédskou bednu. Dětem se vystoupení vydařilo a sklidily zasloužený potlesk.
            S novým rokem přibývají do oddílu nové děti. Ke konci ledna je přihlášeno 58 dětí a průměrná účast v hodině je 21 dětí. V soutěži o věrného sokolíčka byly vyhodnoceny: Adámková E., Báňa R., Hlavsa F., Kalinová B., Nosek P., Přibilová A., Sýkora S. a Unzeitig V. Pokračujeme v gymnastické průpravě, 4. dubna se konají gymnastické závody pro předškoláky. Plánujeme přihlásit alespoň jedno družstvo, ale záleží na šikovnosti a píli dětí, zda pro ně těžké sestavy zvládnou. Dále je v plánu atletická průprava na závody v atletice.
A současnost: K začátku měsíce dubna je do oddílu přihlášeno (a také mají zaplacené příspěvky – chválím rodiče) 58 dětí a průměrná docházka do cvičební hodiny je 20 dětí. Za nejlepší docházku byli odměněni diplomkem a malou sladkostí: Adámková E., Báňa R., Jakoubková K., Nosek P., Sýkora S., Unzeitig V., Hořínková R., Šich M. a Brožová N.
V sobotu 4. 4. jsme se vypravili se čtyřmi dětmi na závody ve sportovní gymnastice do Tyršova domu. I přes dlouhé čekání na odcvičení jednotlivých disciplín (pohybová skladba na hudbu „Já mám koně“, žebřiny a sestava lavičce a akrobacie) naše družstvo v kategorii Předškolní děti mix zvítězilo – (v konkurenci osmi družstev). Umístění v jednotlivcích: Báňa Ríša – 6., Unzeitig Vít – 9. (z 21 závodníků), Adámková Ema – 10., Přibilová Anežka – 14. (z 50 závodnic). Závodníkům gratuluji ke krásnému umístění a rodičům děkuji za trpělivost a pravidelnou docházku na nácviky.
            Nyní k běžné náplni cvičební hodiny připojíme především atletickou průpravu: běh, hod tenisovým míčkem, a pokud počasí dovolí, budeme chodit na dvůr sokolovny trénovat skoky do dálky. Je změněn termín závodů –
na neděli 14. 6. 2009. 
Žákyně a dorostenky
Zprávy žactva 3 / 2008-2009
Do oddílu mladších žákyň je přihlášeno 35 dívek a průměrná účast ve cvičení je 12. V soutěži za nejlepší docházku byly vyhodnoceny: Bohatová B., Cerhová P., Cerhová V., Novotná M., Sýkorová E. a Šraierová Z.
Náplní hodin je rozcvička, gymnastická a atletická průprava, práce s míčem a na závěr hodiny pravidelné hry nebo závody. V sobotu 29.11. na naší akademii děvčata (v počtu 18) předvedla pódiovou skladbu „Ať žijí duchové“, kterou pro ně připravila A. Feřtová. Pět nejšikovnějších gymnastek společně se 4 staršími žákyněmi a dorostenkami ukázalo, co umí na gymnastickém pásu – připravil J. Maleček a A. Duchačová. 
Oddíl starších žákyň a dorostenek pravidelně navštěvuje 16 dívek a přihlášeno je 30. Za nejlepší docházku byly vyhodnoceny: Adámková A., Cerhová A., Duchačová A., Fialová L., Hrubantová P., Chodilová V., Jánská E., Niederlová V., Ficová N., Šťovíčková N., Veselá L. a Olachová V. Na akademii kromě akrobacie předvedlo 20 děvčat pódiovou skladbu „Šmoulové“, kterou připravily a nacvičily V. Niederlová a L. Fialová. Počítáme s naší účastí na závodech sokolské všestrannosti, které se letos uskuteční 24. -26.4 – zaměříme se především na atletiku a plavání.
Ke  konci dubna je počet přihlášených mladších žákyň stejný – 31 a zvýšila se průměrná docházka do cvičení – 16 dívek. V soutěži o nejlepší docházku byly vyhodnoceny: Bohatová B., Čeledová Z., Novotná M. a Sýkorová E. V oddíle starších žákyň a dorostenek se počet přihlášených snížil na 24, ale průměrná účast ve cvičení zůstává na 16 cvičenkách. V měsíci únoru a březnu 2009 byly za docházky vyhodnoceny: Adámková A., Cerhová A., Duchačová A., Fialová L., Hrubá V., Hrubantová P., Chodilová V., Niederlová V., Přádová M., Šťovíčková N. a Coufalová Š.
            Na pražskýpřebor všestrannosti je přihlášeno celkem 13 závodnic, na plavání 7 a na závody v atletice 12.
A jak závody dopadly? V kategorii žákyně I. závodila v plavání jen Holerová Míša – skončila na 3. místě (z 8 závodnic), závody v atletice: Blahunková Anežka – 6. místo (z 12 závodnic), Holerová Míša – 8., Cerhová Petra – 10., Čeledová Zuzana – 12. V kategorii žákyně II., plavání: Veselá Linda – 5. místo (z 21), Cerhová Anna – 14. V atletice závodily: Veselá Linda – 2. místo (z 20), Cerhová Anna – 6. a Cerhová Veronika – 20. Kategorie žákyně IV. plavání závodila Loudilová Katka – 2. místo ( z 5 závodnic), atletika: Loudilová Katka – 1. místo (z 6) a Lammelová Ester – 6. místo. Za dorostenky závodila jen Niederlová Veronika: plavání – 1.místo , atletika – 3.místo . V kategorii ženy za Libeň závodila Holasová Jitka v plavání – 1.místoDuchačová Ája v plavání 2. místo, v atletice 3. místo a Kaplanová Martina v atletice – 1.místo.
Všem závodnicím děkuji za účast a gratuluji k výsledkům. Dík patří také všem, kteří se zapojili do organizace závodů (Ája a Verča), cvičitelkám, které závodnice doprovázely a staraly se o ně v průběhu závodů, a také i rodičům za podporu.
Cvičení mladších žen – Aerobik + kondiční cvičení
            Tento oddíl pravidelně najdete v sokolovně v pondělí večer (dvě hodiny s různou náplní) –19-20 h., 20-21 h. a ve středu 20-21 h.. Ukázku své činnosti ženy předvedly na podzimní tělocvičné akademii naší jednoty. Pod vedením Martina Chlumského převedlo 6 žen + 1 muž pódiovou skladbu
„ Steam heat“.
S jarními měsíci se sál značně naplnil, průměrná docházka je cca 20 cvičenek. Náplň hodin je velice rozmanitá, na své si přijdou jak začátečníci, tak i pokročilí cvičenci. Například: Fitness Class – posilovací hodina formou cvičení na jednotlivých stanovištích, Aerobik – mix – 2 aerobní bloky + posilování, Dance aerobik – hodina s tanečními prvky pro pokročilé, Step aerobik – cvičení na bedýnkách (stepech) - posilování převážně dolní poloviny těla, Double aerobik – zábavná forma aerobního cvičení ve dvojicích pod vedením 2 lektorů, Pilates – plynulé posilovací cvičení zaměřené na zpevnění hlubokého svalového systému a problematických patrií se zaměřením na správné držení těla. Podrobný rozpis cvičení najdete na nástěnkách a našich webových stránkách.
Na zájemce se těší cvičitelé a cvičitelky – Martin, Vláďa, Michal, Romana, Ája a Iva
 
Na závěr zprávy přeji všem pořádný prázdninový odpočinek, hodně sluníčka a těším se opět na setkání v září.
                        Za ostatní cvičitele        Iva Duchačová, místonáčelnice
                  (duchacova@sokol-liben.cz, tel. č. 608 006 628, 725 870 763)   
RODIČE A DĚTI
 
Nazdar Sokolíci, Sokolíčkové a jejich rodiče,
hodiny cvičení:
Pondělí           16.00 – 17 hodin                    cvičitelka Anička Kavinová
                                                                       cvičitelka Dana Cejpková
Úterý                9.50 - 10.50 hodin              cvičitelka Anička Kavinová
                                                                                       Dana Blahunková
                                                                                       Dana Cejpková
Čtvrtek                        16.00 – 17 hodin               cvičitelka Lenka Kratochvílová
Jelikož máme za sebou již I. čtvrtletí, ráda bych se s vámi podělila o jména nejvěrnějších Sokolíků ze čtvrtečních hodin cvičení: Štembergová Blanička, Erletz Emička, Dedek Honzík a Rabochová Lucinka.
Celkově je přihlášeno cca 60 párů. Průměrný počet v hodinách je 20 párů.
V sobotu 18.4. se konal tradiční celojednotový Jarní výlet libeňského Sokola, spojený s kvalifikací na přebor ČOS v Zálesáckém Závodu Zdatnosti.
Pro malé děti od 3 do 8 let byl připraven Mini ZZZ, kde měly děti za úkol plnit malé soutěžní úkoly. Např. lovení klíčů, hledání předmětů, navlékání korálků, běh dle vytyčené trasy aj. V průběhu celého dne probíhaly doplňkové malé hry.
Škoda, že počasí předešlého dne odradilo závodníky z našich řad. Za náš oddíl jsem se výletu zúčastnila pouze já.
Co nás čeká v nejbližší době:
28.5. Dětský den - v libeňském parku
Tradiční již 18. dětský den (od r. 1992) pro děti proběhne v libeňském parku (Thomayerovy sady) na louce "U studánky" (vyústění Rokytky do Vltavy). Připravujeme mnoho soutěží, dovedností a samozřejmě nebudou chybět malé odměny.
Těšíme se na vás.
Za cvičitelky Lenka Kratochvílová
mobil: 776 137 951, lenka_kratochvilova@volny.cz 
 
 
Jarní zprávy z Káňat                             www.kanata.wz.cz
 
Vážení rodiče, milá Káňata,
blíží se léto, prázdniny a s nimi dlouho očekávaný tábor. Pozor, změna v termínu!!!! Většina škol dává ředitelské volno na poslední dva vyučovací dny, proto i my začneme tábor o něco dříve. Omlouváme se za toto rozhodnutí na poslední chvíli, příjezdy dětí až po začátku tábora budeme akceptovat.
 
Termín: 27.6.- 12.7.2007
 
Místo: louka poblíž Bohdalína (Kamenice nad Lipou), potok, rybník a les v těsné blízkosti, ubytování ve stanech s podsadou + tee-pee, krytá kuchyně, soc.zařízení - latríny
Cena: 2500 Kč + zaplacené příspěvky do Sokola
Počet dětí: 15 – 20 (3-4 družiny)
Program: celotáborová hra, lovení bobříků, výpravy do okolí, hry v lese i na louce, koupání, ale i sbírání palivového dřeva a mytí ešusů
Informační schůzka pro rodiče: ve čtvrtek 11.6. v klubovně po schůzce (od 16.45) – rádi Vám zodpovíme veškeré dotazy týkající se tábora, vybavení apod.
--- Stále máme volná místa pro holky a kluky od 1.do 4. třídy!!! ---
Co bylo:
           
18.4. – Jarní výlet libeňského sokola – lesy kol Čelákovic – přes 100 účastníků, hry a hříčky, modrá stuha ve slepém rameni Labe, vaření, pamatovačka – v průběžných soutěžích skončila Káňata na 2. -3. místě. Navíc se konal tradiční Závod zálesácké zdatnosti – trojice Dan Unzeitig, Tomáš Karásek - Kajler (Káňata) a Lukáš Vetengl - Zyp (Jilm) vyhrála v naší župě a chystá se na republikové finále v Třebíči 22. -24.5. (v kategorii dorost vyhráli také naši – Vrečka, Marek a Pepišta).
 
Co bude :
           
16.5. Květnová výprava na kopec – loni to byl Lovoš, letos se poškrábeme na Říp
6. -7.6. Předtáborovka – „povinná pro všechny účastníky tábora“ – vyzkoušíme si všechno, co nás v létě čeká – přespání pod celtou, vaření na ohni, hry, koupání, zpívání s kytarou – Brdy
 
 
- každý čtvrtek od 15.30 do 16.45 probíhají oddílové schůzky v klubovně – přijďte se podívat!
 
 
Info:    Alena Duchačová - 608 731 421, duchacovaa@seznam.cz
Veronika Niederlová – 720344534
 
Za všechny vedoucí Káňat       Ája
 
 
 
V letošním roce oslavili/y, nebo oslaví životní výročí:
                                               Všem oslavencům gratulujeme

55 let
 
Hlavatá Olga
75 let
 
Feřtová Anna
Vítová Hedvika
 
Jakoubková Hana
Gabrielová Danuše
 
Průcha Karel
Jechová Hana
 
Šolcová Jindřiška
Lapková Hana
 
Tichý Antonín
 
60 let
 
Sovová Jana
80 let
 
Kekulová Renata
Halíková Marta
 
Klíčová Jiřina
Hraničková Evženie
 
Suchar Bohumil
Svobodová Hana
 
Dostálová Marta
 
65 let
Zahradníčková Zdena
 
Dudáčková Květuše
Červenka Josef
 
Petrlíková Božena
Král Miroslav
 
Řeřábková Alena
 
Kidles Ivan
85 let
 
Němcová Amálie
Škoda Stanislav
 
Píša Jindřich
 
Žalmanová Zdeňka
90 let
 
Jaborová Zdena
Dekastellová Věra
 
 
70 let
 
Cibeliusová Božena
 
Doležalová Gertruda
 
Salernová Marie
 
Všetečková Františka
 
Machová Jana
 
Vinš Václav
 
Balla Ludovít
 
 
 
 
 
 
 
 
Během prázdnin se bude provánět
dezinfekce skříněk v šatnách.
Žádáme jejich uživatele
o otevření a uvolnění.
Děkujeme

 
 

 

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás