T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Provozní řád T.J. Sokol Libeň

Provozní řád sokolovny vydaný v elektronické podobě

 

Provozní řád Tělocvičné jednoty Sokol Libeň
 
1      Rozdělení skupin uživatelů sokolovny
 
Tělocvičná jednota Sokol Libeň (dále jen „ jednota“) rozlišuje čtyři druhy uživatelů tělocvičen a sálů:
 1. oddíly všestrannosti předškolních dětí, žactva a dorostu, turistické oddíly
 2. oddíly všestrannosti dospělých
 3. oddíly sportovní
 4. nájemce (komerční pronájem)
 
Podle těchto skupin rozlišujeme závazky jednotlivých oddílů vůči jednotě a podmínky pro jejich činnost.
1.1    Oddíly všestrannosti předškolních dětí, žactva a dorostu a turistické oddíly
 Členové oddílů platí členské příspěvky České obci sokolské (dále jen „ČOS“) a příspěvky T.J.Sokol Libeň.
 Bez zaplacených příspěvků není umožněno cvičenci vstoupit do tělocvičny. Vedoucí oddílů ručí za kontrolu zaplacených příspěvků všech svých cvičenců. V případě zjištění opakovaného nedodržování těchto podmínek a po předchozím písemném upozornění může být činnost oddílu zrušena.
 Mezi oddíly všestrannosti patří např.: rodiče a děti, předškolní děti, mladší a starší žáci, mladší a starší žákyně, dorostenci a dorostenky, žáci - floorball, dorostenci - floorball, dorostenci - basketball, turistické oddíly
1.2    Oddíly všestrannosti dospělých
 Členové oddílů platí členské příspěvky ČOS a příspěvky jednotě. Oddíl platí příspěvek na provoz tělocvičny. Výše příspěvku na provoz tělocvičny je vždy sjednána při uzavírání smlouvy s oddílem. Bez zaplacených členských příspěvků není umožněno cvičenci vstoupit do tělocvičny. Vedoucí oddílů ručí za kontrolu zaplacených příspěvků všech svých cvičenců a za odvádění příspěvku na provoz jednotě. V případě zjištění opakovaného nedodržování těchto podmínek a po předchozím písemném upozornění bude oddíl považován za komerčního nájemce (a tudíž mu bude účtován plný komerční pronájem) nebo mu bude zrušena činnost.
 Mezi tyto oddíly patří např.: ženy - aerobik, ženy - joga, ženy - seniorky, muži - sálová kopaná, volejbal, kulturistika, kalanetika a historický šerm.
1.3    Oddíly sportovní
 Členové oddílů platí členské příspěvky ČOS a příspěvky jednotě. Oddíl platí příspěvek na provoz tělocvičny nebo pronájem tělocvičny. Výše příspěvku na provoz nebo výše pronájmu je vždy sjednána při uzavírání smlouvy s oddílem. V případě zjištění opakovaného nedodržování smluvních podmínek a po předchozím písemném upozornění bude oddíl považován za komerčního pronájemce (a tudíž mu bude účtován plný komerční pronájem) nebo mu bude zrušena činnost. Mezi tyto oddíly patří např. košíková a badminton.
1.4    Nájemci (komerční pronájmy)
 Oddíly nebo nájemci nejsou považovány za členy T.J.Sokol Libeň, nevztahuje se na ně úrazové pojištění ČOS a platí komerční cenu za pronájem tělocvičen. Výše a podmínky pronájmu, které neupravuje tento Provozní řád jsou sjednány při podpisu smlouvy s nájemcem.
 V případě nedodržování tohoto Provozního řádu a po předchozím písemném upozornění může být smlouva vypovězena bez náhrady.
2      Placení příspěvků ČOS a Tělocvičné jednotě Sokol Libeň
 Placení příspěvků je možné pouze v matrice po předložení členského průkazu. Aktuální úřední hodiny jsou vyvěšeny na vstupních dveřích matriky v přízemí sokolovny (zpravidla v úterý a ve čtvrtek 16-19 hodin).


 
 Osoby, které nemají zaplacené příspěvky jednotě na příslušné období, mají vstup do šaten a sálů tělocvičny zakázán. Vedoucí oddílu (příp. hodiny) je povinen je vykázat z prostor tělocvičen, sálů a šaten.
 Příspěvky ČOS obsahují úrazové pojištění cvičence. Bez jejich zaplacení není člen jednoty úrazově pojištěn.
2.1     Každý člen Tělocvičné jednoty Sokol Libeň je povinen platit :
       1. příspěvky ČOS - celoroční známka
       2. příspěvky jednotě - platí se ročně nebo pololetně a to na 1.pololetí (1.1.- 30.6.) a 2.pololetí (1.9.-31.12.).
 Příspěvky na dané pololetí musí mít zaplacené do 28.února pro 1.pololetí a do 31.října pro 2.pololetí.
2.2    Nově přistupující člen
 je povinen zaplatit příspěvky ČOS a příspěvky jednotě na dané pololetí před první cvičební hodinou. Zapsáním do matriky jednoty také získává členský průkaz (za poplatek).
2.3    Hostující člen
 z jiné jednoty je povinen platit příspěvky T.J.Sokol Libeň, není-li jednota členem ČOS, platí i příspěvky ČOS.
2.4     Výkazy členské základny
 Každý vedoucí oddílu, který není komerčním nájemcem, je povinen vést evidenci docházky a vykazovat svou členskou základnu v písemné příp. elektronické formě a to 2x ročně výboru jednoty. Za měsíce září až prosinec do 10.ledna, za leden až květen do 10.června.
 Bez výkazu docházky a placení členských příspěvků jednotlivých členů bude oddíl považován za komerčního nájemce nebo mu bude ukončena činnost. Zástupci výboru Sokola Libeň (starosta, náčelnice, náčelník, vedoucí odboru sportu, jednatelka, hospodářka a jejich zástupci) mají právo provádět namátkovou kontrolu docházky.
3       Všeobecné podmínky pro pobyt v sokolovně a užívání sálů
3.1     Přístup do vybraných prostor budovy mají:
 1. členové a zaměstnanci jednoty
 2. zaměstnanci nájemců a jejich návštěvy
 3. členové skupin platící komerční nájem
 4. rodiče dětí na galerii Strnadova sálu během cvičení
3.2    Pobyt v prostorách sokolovny
 Ve všech prostorách sokolovny platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 
 Každý vedoucí oddílu a nájemce je povinen se seznámit s požárním řádem T.J.Sokol Libeň
 
 Do všech prostor sokolovny je zakázáno vodit psy a jiná zvířata.
 
 S kočárkem nebo jízdním kolem je možné vstoupit do sokolovny pouze za asistence vrátného z důvodu možného poškození vstupních dveří. Pro přivolání vrátného se použijte zvonek umístěný na vstupních dveřích. Pohyb kočárků a kol je povolen pouze v prostoru vstupní haly a šaten.
 
 Veškeré nalezené věci prosíme předávat do vrátnice.
 
 Upozorňujeme, že před sokolovnou (od značky zákaz vjezdu na severu po svislé červenobílé kůly na jihu) platí zákaz vjezdu všech vozidel a tedy i zákaz parkování. Vjezd může být dočasně povolen pouze činovníkem T.J.Sokola Libeň a to v odůvodněném případě při např. skládání objemného materiálu, stěhování apod.


 
3.3     V prostorách sálů – Strnadův, Srncův a Alšův sál
 Do sálů je povolen vstup pouze členům jednotlivých oddílů a nájemcům dle platného rozvrhu hodin. Vstup mimo tyto vyhrazené hodiny je přísně zakázán! Není možné svou činností, např. dřívějším příchodem nebo pozdějším opuštěním sálu, jakkoliv omezovat činnost ostatních oddílů nebo nájemců sálu.
 
 Vstup je povolen pouze v čisté sálové obuvi.
 
 Platí zákaz vjezdu kočárkům. V sálech a přilehlých prostorách je také zakázán pohyb kočárků a jízdních kol, osob na kolečkových bruslích, skateboardech apod.
 
 Děti smí vstupovat do prostor sálů a tělocvičen pouze za doprovodu osoby starší 18-ti let a k tomu způsobilé.
 
 Každý uživatel sálu a tělocvičny je povinen si odložit svrchní oděv, obuv a zavazadla v šatnách a přezout se do vhodné sálové obuvi. Cennosti (např. peněženka, doklady, mobil) je možné vzít si s sebou do sálu. Tam je uloží na místo určené vedoucím oddílu tak, aby nebyla narušena bezpečnost cvičení - např. ve Velkém sále na stůl umístěný v nářaďovně.
 
 Do sálů je možné vzít si vhodné pití, avšak pouze za předpokladu, že nedojde k znečištění prostor a prázdné láhve budou odneseny nebo uloženy do odpadkového koše.
 
 Je zakázáno do prostor sálů a tělocvičen přinášet jakékoliv potraviny, alkohol, návykové, nebezpečné látky a věci nesouvisející s provozovanou činností.
 
 Osobám pod vlivem alkoholu, návykových látek nebo s infekční chorobou je vstup do všech prostor budovy včetně tělocvičen z bezpečnostních a hygienických důvodů přísně zakázán.
 
 Vedoucí oddílu je povinen dbát na šetrné zacházení s cvičebními pomůckami a nářadím.
 
 Je zakázáno měnit rozmístění či přenášet mezi sály vybavení (nářadí, náčiní) bez vědomí náčelnictva nebo činovníků jednoty.
 
 Je zakázáno používat jakékoliv vlastní elektrické přístroje a zařízení bez svolení vedení jednoty.
 
 Každý cvičitel, trenér či nájemce je povinen před zahájením hodiny zkontrolovat stav nářadí, náčiní a další vybavení sálu (např. okna). Veškeré zjištěné technické závady je nutno ihned zapsat na vrátnici do Knihy závad, případně ještě nahlásit v kanceláři jednoty. Na poškozeném nářadí je zakázáno cvičit, vedoucí oddílu je povinen z bezpečnostních důvodů takovéto nářadí označit.
 
 Za škody vzniklé na majetku Tělocvičné jednoty Sokol Libeň, které vznikly nešetrným zacházením či porušením Provozního řádu, odpovídá v plné výši viník, příp.vedoucí poslední cvičební hodiny před nahlášením závady či škody, pokud závada nebo škoda byla nahlášena ihned při začátku hodiny následujícího oddílu.
 Pronajímatel (jednota) neodpovídá za škody vzniklé na majetku třetích osob, škody vzniklé nesprávným užíváním předmětu pronájmu nebo užíváním osobami k tomu nezpůsobilými.
 
 Ihned po skončení cvičení je vedoucí oddílu povinen zajistit zhasnutí centrálně ovládaných světel (ve vrátnici), pokud do sálu nevstupuje další oddíl.
 
 Za bezpečnost a zdravotní způsobilost cvičenců plně odpovídá vedoucí oddílu, v případě osob souvisejících s nájmem, odpovídá v plném rozsahu nájemce. Jednota odpovídá pouze v rámci plnění pojistných podmínek úrazového pojištění ČOS.


 
 V případě úrazu je k dispozici lékárnička na vrátnici a ve velkém sálu. Telefon pro případ potřeby přivolání lékaře se nachází ve vrátnici, případně v kanceláři jednoty.
 Veškeré úrazy zapisujte do Knihy úrazů uložené ve vrátnici.
Po ukončení činnosti v sále(ch) je obecnou povinností vedoucího oddílu či nájemce zajistit:
 
 1. zavření všech oken
 2. vypnutí všech světel, která nejsou centrálně ovládaná z vrátnice
 3. vypnutí a odpojení ze zásuvky všech elektrických spotřebičů, zejména zvukové aparatury, pokud je v sálu instalována
 4. uzamčení všech skříní
 5. vrácení všeho nářadí a náčiní na svá místa
 6. uklizení případných odpadků do koše
3.4     Mimo vyhrazené hodiny
 je do sálů možný vstup pouze po dohodě s výborem T.J.Sokol Libeň (např. sportovní turnaje pořádané některým z oddílů, apod.), případně po dohodě se starostou, náčelníkem nebo náčelnicí, jedná-li se o akce menšího rozsahu. Pro tyto akce platí v plném rozsahu Provozní řád a podmínky dohody před zahájením.
 
 Při každé sportovní akci je vedoucí domácího celku povinen seznámit hosty se základními ustanoveními tohoto Provozního řádu (šatny, přezutí, bez jídla na sál, apod.) a zajistí pro ně zapůjčení klíče od šaten.
 
 V hodinách mimo pracovní dobu vrátného (noční hodiny, víkendy) - vedoucí těchto oddílů disponují klíčem od sokolovny a kódem zabezpečení. Podmínky použití klíče a instruktáž k elektronickému zabezpečení jsou součástí předávacího protokolu ke klíči. Zde připomínáme povinnost uzamčení sokolovny po celou dobu cvičení (do sokolovny se vstupuje a z ní odchází hromadně), povinnost aktivace elektronického zabezpečení sokolovny při odchodu, uzavření vody ve sprchách, zhasnutí všech světel, vypnutí jističů ve vrátnici a odpojení elektrických spotřebičů ze zásuvek.
3.5     Provoz v jednotlivých sálech
3.5.1    Strnadův (velký) sál
 Do sálu je povolen přístup pouze zadním schodištěm ze šaten. Průchod sálem na chodbu a z chodby na sál je zakázán.
 
 S nářadím a náčiním je nutno manipulovat opatrně s ohledem na možné poškození povrchu podlahy.
Bedny, koně, kozy a stoly je možno tlačit po podlaze (mají úpravu zamezující poškození podlahy). Ostatní nářadí a náčiní (můstky, žíněnky, lavičky, branky, mantinely, trampolínky, atd.) se musí nosit.
 
 V případě míčových her je povinnost mít zatažený závěs pod balustrádou (zamezení poškození oken)
 
 V sálu je instalovaná pevná zvuková aparatura. Podmínky a návod k použití jsou umístěny uvnitř skříně aparatury. Každý uživatel je povinen se s tímto návodem předem seznámit. Zařízení smí používat pouze osoba k tomu způsobilá.
 
 Sál je vybaven lékárnou umístěnou v nářaďovně - klíč je vedle v prosklené skříňce pro případ akutní potřeby. Jinak je možné využít lékárnu ve vrátnici.
 Po ukončení cvičení je vedoucí povinen zajistit úklid nářadí na obvyklá vyhrazená místa, zkontrolovat zhasnutí světel na WC a pod balustrádou, odpojení elektrických spotřebičů, uzamčení velké trampolíny a provede kontrolu uzavření všech oken a pořádku v sále (odpadky).


 
3.5.2    Srncův sál
 V sálu je položen umělý povrch. Z tohoto důvodu je do sálu povolen vstup jen ve vhodné obuvi (nesmí zanechávat stopy na povrchu). V sále je zakázáno používat cvičební nářadí z důvodu možného poškození povrchu podlahy. Na podlahu je zakázáno pokládat předměty s ostrými hranami.
 
Vstup do sálu je povolen výhradně ze šaten zadním dřevěným schodištěm na straně ženských šaten.
 
V sálu je instalovaná zvuková aparatura. Podmínky a návod k použití jsou umístěny uvnitř skříně aparatury. Každý uživatel je povinen se s tímto návodem předem seznámit. Zařízení smí používat pouze osoba k tomu způsobilá.
 
Po konci cvičení je vedoucí povinen zajistit uzavření všech oken, pořádek v sále (odpadky), odpojení elektrických spotřebičů a zhasnutí přídavného světla.
3.5.3    Alšův sál
 Z důvodu umístění obrazu M.Alše a mozaikového okna je v tomto sále zakázáno provozovat míčové sporty. Sál je přednostně určen pro badminton, historický šerm a pro cvičení bez nářadí.
 
 Vstup do sálu je možný výhradně ze šaten (zadním schodištěm do 2.patra) přes galerii a chodbu. Do sálu je zakázán přímý vstup přes hlavní schodiště.
 
 Dveře mezi galerií a zadním schodištěm je nutné zamykat. (Univerzální klíč – viz provoz v šatnách).
3.5.4    Balustráda – stolní tenis
 Vstup je možný výhradně ze šaten po zadním schodišti. Po vstoupení na balustrádu je nutné zhasnout světlo na přilehlém schodišti, při odchodu zhasnout světlo na balustrádě a uzamknout ji.
Bližší pravidla rezervace, podmínky a platba příspěvku, atd. jsou vyvěšena ve vrátnici.
3.6     Provoz v šatnách, sprchách a vrátnici
 Každému oddílu, případně nájemci, je k dispozici společná šatna a sprchy. Klíče od šatem je možné vyzvednout ve vrátnici vždy již 10 minut před zahájením cvičební hodiny a vrátit nejpozději 20 minut po skončení cvičební hodiny.
 Na svazku klíčů je takzvaný universální klíč (má na sobě zářez), který slouží k otevření vstupních dřevěných dveří do šaten (na nich je nápis šatna muži / šatna ženy), otevření kovových průchodových dveří v šatnách a otevření dřevěných dveří mezi zadním schodištěm a galerií.
 
 V případě vlastní skříňky je možné zapůjčit ve vrátnici i samostatný univerzální klíč.
 
 Při vydávání klíčů je vrátný oprávněn vyžádat si k nahlédnutí členský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti. Ve vrátnici je umístěn seznam oprávněných osob (určují si ho vedoucí oddílů) k vyzvednutí klíčů. Osobě, která není na tomto seznamu vrátný klíče nevydává. Vedoucí oddílů jsou povinni (nejlépe společně s pravidelným výkazem členů oddílu) 2x ročně aktualizovat seznam oprávněných osob. Při ztrátě klíčů je osoba, která si klíče půjčila povinna nahradit vzniklou škodu včetně výměny vložek zámků.
 
 Je přísně zakázáno vytvářet jakékoliv kopie klíčů a to ani v případě poškození. Poškozený klíč vraťte do vrátnice a událost zapište do knihy závad. Rovněž nepoužívejte do zámků jiné klíče než k tomu určené, hrozí vzájemné poškození.
 
 Platí zákaz vstupu do vrátnice bez přítomnosti nebo svolení vrátného. Klíče vydává výhradně vrátný. Při jeho dočasné nepřítomnosti ve vrátnici nelze klíče vyzvednout ani vrátit, je nutné vyčkat jeho návratu.


 Vedoucí oddílu či nájemce zajistí, že šatna (kóje, vstupní dřevěné dveře a kovové dveře ke skříňkám) bude při odchodu na sál a při opuštění šatny po cvičení zamknuta a zhasnuta. Případně se dohodne s dalšími oddíly přítomnými v tu dobu v šatně.
 Dále je povinen zajistit zhasnutí světla na zadním schodišti po příchodu na sálu a také při odchodu ze sálu do šaten.
 Po ukončení cvičební hodiny jsou oddílům a nájemcům k dispozici společné sprchy. Vedoucí oddílu nebo nájemce zajistí při odchodu ze sprch uzavření všech kohoutků a zhasnutí světel ve sprchách i v přilehlých chodbách.
4      Sankce
 Při porušování tohoto Provozního řádu nebo jeho části bude po předchozím písemném upozornění předaném vedoucímu oddílu nebo nájemci uložena sankce. Může se jednat o zvýšení příspěvku na režii, zvýšení nájmu, jednorázovou přirážku, úhradu škody, přeřazení oddílu mezi komerční nájemce, vypovězení smlouvy nebo ukončení činnosti bez nároku na jakoukoliv náhradu. V případě zjištění, že činnosti oddílu nebo nájemce je v rozporu s platnými zákony ČR, bude smlouva s oddílem okamžitě jednostranně vypovězena bez nároku na jakoukoliv náhradu a celá věc bude předána PČR.
5      Přílohy
Příspěvky a další poplatky jednotě pro kalendářní rok – příloha číslo 1.*
Formulář se souhlasem s provozním řádem T.J.Sokol Libeň (zůstává jednotě) – příloha číslo 2.
 
 
* příloha č.1 je platná ke dni schválení Provozního řádu, výši příspěvků a poplatků výbor jednoty schvaluje zvlášť
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Platnost tohoto Provozního řádu byla odsouhlasena výborem jednoty od 7.9.2005 a to na dobu neurčitou.
 
za Tělocvičnou jednotu Sokol Libeň (jméno a podpis)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Příloha k Provoznímu řádu Tělocvičné jednoty Sokol Libeň č.1
 
 
 
 
 
Příspěvky a poplatky pro rok ....
 
 
 
 
 
 celoroční známka ČOS      
do 18 let, důchodci                                                   ...,-Kč
                                               dospělí                                                                        ...,-Kč
 
 pololetní příspěvky jednotě
do 18 let, důchodci, rodiče z oddílu R+D                 ...,-Kč
dospělí                                                                          ...,-Kč
 
 
 
   Zápis a členský průkaz                                                       ...,-Kč
 
 
 Šatnová skříňka  (pouze zájemci,omezený počet)                 ...,-Kč / pololetí
 
 
 Stolní tenis na balustrádě                                                   ...,- Kč / hodinu a stůl
 - pouze pro členy T.J.Sokol Libeň
 
 
 
Příspěvky jednotlivých oddílů – informace u vedoucích nebo na www.sokol-liben.cz
 
 
Příspěvky na provoz a komerční nájem - součástí příslušných smluv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.10.2005                                                                                          výbor Tělocvičné jednoty Sokol Libeň


 
Příloha k Provoznímu řádu Tělocvičné jednoty Sokol Libeň č.2*
 
 
S Provozním řádem T.J.Sokol Libeň i jeho podmínkami jsem byl seznámen a v plném znění souhlasím :
 
     datum                                            oddíl                                       vedoucí (jméno)                  podpis                           
 
 
 
 
 
 
 
………………           ……………………………………….          ………………..         ……………………...
    v Praze
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* tento list Provozního řádu zůstává jednotě

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás