T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Zprávy Sokola Praha-Libeň - listopad 2007, číslo 2

časopis Zprávy T.J. Sokol Libeň, ročník XXXIV - listopad 2007, číslo 2 - vydaný v elektronické podobě

 

Zprávy SOKOLA PRAHA-LIBEŇ
 ročník XXXIV - listopad 2007, číslo 2
Zpráva jednatelky
 Blíží se nám konec roku a my pomalu bilancujeme svoji činnost za uplynulý rok. Starosti, které jsme měli s prosakováním vody ve zdech v přízemí byly již vyřešeny novou přípojkou vody. Toto jsme mohli uskutečnit vyřízením naší žádosti o dotace. Dostali jsme dotaci z Magistrátu hl. m. Prahy, část od ČOS a zbytek jsme doplnili z vlastních prostředků.
 Na obnovu nářadí a cvičebních pomůcek jsme obdrželi od župy menší dotaci, která nám může pomoci rozšířit cvičební náčiní a nářadí pro naše cvičence.
 Tím, že jsme zapojeni do sítě internet, díky našich mladých členů výboru, je větší zájem o cvičení hlavně dětí a mládeže.
 Děkuji našim cvičitelům a cvičitelkám za jejich vzorně vedení cvičení, za jejich obětavost a nezištnost. Naše jednota může být příkladem pro podporu výchovy mládeže nejen po stránce morální, ale i tělesné.      
                                                                                              Marta Halíková, jednatelka
Sokol a naše dějiny
  Čas vzpomínek na naše dříve odešlé je za námi a hlásí se už předvánoční a poslední dny roku 2007. Byl to rok plný různých výročí, kulatých i řadových, z nich jedno bylo velice významné. Jak velký vliv mělo na uspořádání Československé republiky, bylo již mnohokrát zdůrazněno.
 Vrátíme se do roku 1917, do doby první světové války a konkrétně do června a července – ke ZBOROVU. Jak ale souvisí válka se Sokolem? V tom čase se sokolští bratři roztroušení v různých vojenských útvarech po celé Rusi i mimo ni rozhodli uspořádat velké setkání a společně si zacvičit. Myšlenka se rozlétla, ujala se a tak vlastně došlo v prostoru Tarnopol – Jezerná k Sokolskému sletu.Celou oblastí se pak rozléhal zpěv sokolských pochodů, českých písní a radostné volání při vzájemném setkávání. A pak téměř tři tisíce mužů, bez nácviku, bez zkoušek, jen podle paměti předvedlo cvičení z předválečných sletů. Byl připomenut i již zahájený slet v Brně zakázaný vzhledem k vyhlášení války.
 Jak to všechno vím? Čerpám tyto vědomosti ze zprávy, která byla napsána bratrem plk. Kokrdou, přímým účastníkem událostí, které v ní popisuje. Byla uveřejněna v roce 1954 v exilovém časopisu „Osvobození“. Článek je velice obsáhlý, neboť podrobně popisuje mnoho dalších postřehů o našich legiích. Celá řada jmen, která se v článku vyskytují by nám měla napovědět, jak silný sokolský duch ovládal všechna tato vojenská uskupení. Namátkou: Vašátko, Čeček, Švec, Syrový, Číla, Luža, Kopal, Krejčiřík, další a další, všichni odchovanci myšlenky Tyršovy a Fügnerovy, školy Jindry Vaníčka, autority Masarykovy a hnáni touhou po vytvoření nové demokratické vlasti – bez Habsburků!
 Vzpomínky se mají nejen uchovávat, žít s nimi, ale také předávat dalším generacím, protože z nich se rodí svobodná budoucnost. Tímto příspěvkem se snažím právě tak učinit.                                                                                                        NAZDAR!                                                                                                              Věra Dekastellová, náčelnice
Zpráva vzdělavatelky
 Ve zprávě za II. pololetí našeho cvičebního roku se musím vrátit do června, kdy se ve dnech 23. – 24. června konal 8. sjezd České obce sokolské, na kterém byli zvoleni činovníci a určena cesta pro činnost ČOS pro příští šestileté volební období.
Činnost Věrné gardy:
 27. června se ženy Věrné gardy zúčastnily shromáždění u pomníku na Újezdě k uctění památky obětí komunistického režimu a Dr. Milady Horákové.
 V letních měsících jsme si užívaly prázdnin, ale hned v září jsme se zúčastnily akce „Kdo si hraje nezlobí“, pořádané Městskou částí Praha 8.
 13. září se konalo pietní shromáždění u příležitosti 60. výročí úmrtí T.G. Masaryka u jeho pomníku na Hradčanech a 14. září u hrobu v Lánech.
 26. září jsme si vyšly do zámeckého parku ve Veltrusích. Zámek se sice ještě po povodních opravuje, ale už jsou tam pořádány výstavy – navštívily jsme expozici kočárků pro panenky. Zavzpomínaly jsme na dětství – takové kočárky pro panenky jsem měly.
 10. října jsme v Letohrádku Kinských na Petříně navštívily výstavu „Kroje, šperky, granáty“ a využily jsme pěkného dne k procházce podzimní přírodou.
 24. října jsme uspořádaly besedu k 28. říjnu, našemu nejčestnějšímu svátku. Po přednesení básně nám bratr Mach přiblížil dění vedoucí k vyhlášení naší samostatné Československé republiky. V další části besedy jsme shlédly z videozáznamu sokolský průvod i kousek sletu.
 28. října dopoledne se konalo shromáždění k uctění památky čs. legionářů u pomníku pod Emauzy. Letošní vzpomínka byla slavnostní – kladení věnců se zúčastnil prezident republiky a členové vlády, ale také Sokolové se svými krásnými historickými prapory. Od 12. hodin pak bylo slavnostní shromáždění v Panteonu Národního muzea za účasti členů vlády, poslanců, armády i kulturního života a samozřejmě i Sokola.
V listopadu shlédneme dvě výstavy.
 17. listopadu vzpomeneme s úctou českých studentů, kteří se v roce 1939 a 1989 postavili na obranu navrácení svobody a demokracie v naší zemi.   
V prosinci si přiblížíme Vánoce vycházkou na vánoční výstavu a před Nových rokem se sejdeme v naší sborovně na vánoční besedě.
1.prosince se těšíme na tělocvičnou akademii naší jednoty a protože bude mít určitě úspěch, přijde 6. prosince za našimi šikovnými dětmi Mikuláš se svým obvyklým doprovodem andělů a čertů a s koši malých dárků.
Ve druhé polovině roku vždy vzpomínáme několika sokolských výročí:
26. srpna 1887 se narodil PhDr.Augustin Pechlát, významný sokolský činovník. Za organizování sokolského odbojového hnutí byl v roce 1941 popraven nacisty na střelnici v Praze Kobylicích.
10. září 1822 se narodil v Praze Jindřich Fügner a 17. září 1832 se narodil v Děčíně Dr. Miroslav Tyrš, zakladatelé Sokola.
20. listopadu 1937 zemřel prof. MUDr. Karel Weigner, významný vědec a teoretik tělesné výchovy, dlouholetý člen předsednictva ČOS. Spolu s Renatou Tyršovou se také zasloužil o vznik sokolského muzea. 
(zpracováno podle materiálů tiskového odboru ČOS)
A dovolte mi vzpomenout ještě jednoho data: ve dnech 25. – 28. října 1937 se v Praze v Tyršově domě konal VIII. Valný sjezd ČOS, který měl stanovit základní směry v poválečném období. ČOS měla v té době přes 818 000 členů: 472 tis. sester a bratří, 108 tisíc dorostu a 238 tisíc žactva. Starostou byl Antonín Hřebík, náčelníkem M. Kavalír a náčelnicí M. Provazníková. Starosta bratr Hřebík v závěrečné zprávě zdůraznil: příčinou nebývalého rozmachu sokolské myšlenky není jen chystaný XI. všesokolský slet, který vzbudil zájem o sokolskou výchovu, ale jsou i příčiny daleko hlubší. Je to naše věrnost starým a přece věčně živým ideálům sokolským, zásada naší nesmlouvané nestranickosti, vývojovosti a pokrokovosti. Jedině věrnost sokolským ideálům, zvláště ideálům svobody, demokracie, sociální spravedlnosti a neustálého pokroku. Byla také příčinou, proč Sokolstvo po skončení druhé světové války přes všechny nezměrné ztráty svých nejlepších pracovníků, přes všechny škody, jež nacisté napáchali na sokolovnách, hřištích a jiných zařízeních, sokolským bratrstvem po léta nezištně a obětavě budovaným, dosáhlo v uplynulých dvou letech před Valným sjezdem tak značného rozmachu a stalo se dnes miliónovou a tím také největší celostátní národní organizací.
 Jen prací pilnou a vytrvalou přesvědčovalo vždy sokolstvo a přesvědčuje i dnes. Proto celý národ pochopil, že sokolstvo a sokolství, nehledíc na zájmy stran a jdoucí vždy jen za dalším pokrokem, nejen sloužilo a slouží, ale i v budoucnu bude vždy sloužit všemu lidu, a to v dobách dobrých i zlých.
 Po únoru 1948 bylo provedeno tzv. sjednocení tělesné výchovy a sportu. Pomocí akčních výborů v ČOS, župách i sokolských jednotách komunistická strana ovládla a postupně rušila sokolskou organizaci. Za okupace bylo uvězněno více než 12 000 Sokolů, umučeno a popraveno přes 5 000 sokolských pracovníků. Po nástupu komunistické totality k moci bylo v čistkách v prvém roce vyloučeno 11 500 sokolských pracovníků. Když komunisté ovládli ČOS, zrušili župy a nahradili je kraji a okresy, kam bez voleb nadiktovali funkcionáře, místní sokolské organizaci zrušili. K definitivnímu zrušení sokolské organizace došlo usnesením komunistické strany a vlády ze dne 10.11. a 2.12. 1952.
 K vyloučení členů Sokola v r. 1948 zaujalo své stanovisko předsednictvo ČSOS (vypsáno z Věstníku č. 3 – 190): Usnesení předsednictva ČOS:
Věc: rehabilitace bratří a sester vyloučených ze Sokola v roce 1948.
 Předsednictvo ČOS prohlašuje akce akčních výborů, jimiž byli z jednot i z členství v Sokole vylučováni, za nezákonné a jsoucí v rozporu se stanovami ČOS. Proto ruší toto opatření a rehabilituje vyloučené členy, u nichž byl tento nezákonný postih prokázán. Sokolské jednoty přijmou na základě přihlášky nebo na základě vlastních znalostí o politických křivdách neprodleně do svých řad a zrušení předchozích opatření jim slavnostně oznámí. Pokud mohou předložit svou členskou legitimaci, započítává se jim do členství doba od roku 1948 do roku 1989.
                                                                               Dr. Boris Uher za předsednictvo ČOS
Bratři a sestry!
 Léta, která nám totalita z našeho života vzala, nám ž nikdo nevrátí. Můžeme udělat jediné: vrátit Vám Vaši sokolskou čest – a o to se tímto rozhodnutím snažíme.
 Bratři a sestry, moje zpráva je asi dlouhá, ale věřím, že nám starším připomene pro nás tak těžké chvíle v našem sokolském životě a Vám, mladým, snad alespoň trochu osvětlí, co SOKOL v našem národě znamenal, proč všem nepřátelským režimům vadil a proč někomu „nesedí“ ani dnes.
A nakonec se sluší popřát všem našim Sokolů a Sokolatům krásné, veselé a spokojené Vánoce, dětem hodně radosti pod stromečkem a nám všem pak hodně zdraví, osobních úspěchů, pohody a hodně sil a elánu do práce pro náš Sokol.
                                                               Věra Šťastná, vzdělavatelka a vedoucí Věrné gardy
„Sobotní sokolení“ v Libni
 V sobotu 22.září za krásného slunečného dne proběhla akce s názvem „Sobotní sokolení“. Jednalo se o první ročník akce pro širokou veřejnost, která měla přiblížit a představit činnost jednot po celé Praze. Pořadatel Česká obec sokolská za podpory Magistrátu hl.m. Prahy a u nás v Libni i Městské části Praha 8 připravil pro veřejnost standardizované fit testy přizpůsobené pro celou rodinu. Na jednotách bylo pak zajistit jejich realizaci a také hlavně představit svou činnost, či oddíly pro získání nových členů.
 V Libni jsme název rozšířili na tzv. „Den otevřených dveří v Sokole Praha-Libeň“, neboť nám to přišlo výstižnější k činnostem, které jsme pořádali.
 My jsme se rozhodli uspořádat den do několika paralelně běžících akcí:
Otevřený volejbalový turnaj smíšených družstev dospělých (od 9:00h) - ve Strnadově sálu sokolovny, účast 5 družstev, vítěz obdržel diplom
Volná hodina aerobiku a step-aerobiku (9:30-11:30h) - v Srncově sálu s účastí čtyř volně příchozích zájemců
Fit-testy pro celou rodinu (10-12h)-v libeňském parku,na louce„U studánky“
Dechová hudba Jitřenka (10-11h) - malý koncert před budovou Sokola a následně v parku
Doprovodný program pro děti a dospělé (10-12h) - v libeňském parku, soutěžní disciplíny, plavba kánoí po Rokytce, vyzkoušení vybraného tělocvičného nářadí,v tee-pee pak ukázky a osvojení tábornických dovedností
O Představení loutkářské skupiny vHlavěDrát (11:30-12h) – v libeňském parku, pro všechny přítomné děti a dospělé sehráli Posvícení v Hudlicích
 Celého dopoledne se zúčastnilo 75 dětí a dospělých, o které se staralo dohromady 25+12(dechová hudba) pořadatelů (cvičitelé, vedoucí oddílů, žactvo a výbor jednoty) – všem velké díky! Z pohledu naší jednoty, která každoročně pravidelně pořádá pro členy a veřejnost několik akcí (např. Dětské šibřinky, jarní a podzimní výlet, Dětský den, loďovku, Běh strmý, Akademii, mikulášskou…atd.) nebylo Sobotní sokolení až tak významným přínosem v porovnání s vynaloženými zdroji našich členů-dobrovolníků. Otázkou je i volba termínu, přeci jen poslední letní sobota není pro vysokou účast veřejnosti zcela ideální.
 I přesto si všichni příchozí i pořadatelé domů odnesli příjemně strávené dopoledne a většina si osvojila některé nové dovednosti a také i otestovala či porovnala svou fyzickou zdatnost.                                                                  Pavel Voráč, místostarosta
15 let (1991-2006) Akademií
v Sokole Praha-Libeň
aneb pozvánka na letošní 17. Akademii 2007
Úvodem - již v roce 1991 po znovuobnovení tělocvičné jednoty (28.3.1990) pod hlavičkou T.J. Sokol Libeň se oficiálně začala pořádat tzv. veřejná cvičení, navazující na mnohaletou tradici. První taková ukázka byla 31.10.1991, kdy se jednalo o předvedení běžné cvičební dvouhodinovky v hodině mladšího a staršího žactva. Zváni byli zejména rodiče a veřejnost, diváků na „galerii“ nakonec dorazilo přibližně 200.
 Rok 1993 byl prvopočátkem novodobých Akademií, jak je známe v dnešní podobě. Obsahový základ programu se již velmi přibližoval tomu současnému. Také i diváci měli z kapacitních důvodů vyhrazený prostor pro sezení ve velkém Strnadově sálu.
 Akademie připravujeme zpravidla ke konci podzimu, abychom rovnoměrně rozložili veškeré akce v roce. Vždyť na jaře pořádáme Dětské Šibřinky, Jarní výlet a také začínáme s nácvikem na závody všestrannosti. Dále následuje Dětský den, přes prázdniny tábor, v říjnu Běh strmý a Podzimní výlet. Pak již zbývá jen konec podzimu právě pro Akademii. Výjimkou byly pouze: rok 1996 - kdy jsme v květnu pořádali Akademii pro Sokol Hloubětín, dále rok 1997 – to jsme v březnu přidali veřejnou cvičební hodinu a naposledy také rok 2002. Kvůli rekonstrukci fasády sokolovny nebylo možné Akademii pořádat na podzim roku 2001, proto byly následně v r.2002 pořádány Akademie dvě - jarní a podzimní. Za připomenutí stojí ještě spolupořádání župní Akademie 10.11.2000. Tehdy nás však župa Barákova trošku zaskočila termínem, sami jsme měli naší Akademii již dlouho předem připravovanou na 24.11.2000, přesto obě sklidily velký úspěch.
Nácvik cvičenců - smyslem všech Akademií je přiblížit rodičům dětí a veřejnosti činnost jednotlivých oddílů a úspěchy, kterých cvičenci dosáhly. Na všechna vystoupení pak nacvičují jednotlivé složky ve svých pravidelných hodinách přibližně od října. Akademie se mohou zúčastnit všichni cvičenci, účast je dobrovolná. Výjimku tvoří náročnější vystoupení, která jsou závislá na každém jednotlivci a tudíž pravidelné nácviky i samotné vystoupení je pro každého cvičence povinné. Vždy však připravujeme nejméně jedno takové, které je ukázkou běžné cvičební hodiny a není nutné nacvičovat. S většinou zájemců pak secvičujeme konkrétní vystoupení, zpravidla místo části rozcvičky. Rozvrh běžné cvičební hodiny není nijak výrazně omezován. Akademie nemají tzv. generální zkoušku, celý téměř dvouhodinový program běží napoprvé a „naostro“. Výhodou je časová nenáročnost pro vystupující, přijdou jen o něco málo dříve před začátkem. Naopak režie, organizace a samotná vystoupení jsou pak o to více náročnější na provedení.
Hosté a diváci- stalo se zvykem, že do programu zveme hosty. Nejednou to byly špičkové aerobikové týmy Veroniky Vrzbové (v roce 2003 i vicemistryně světa, letos mistryně světa), mažoretky, breakdance, taneční skupiny, Foerstrovo pěvecké sdružení a také hosty z jiných jednot a i ze zahraničí. Mezi diváky nacházíme pravidelně představitele České obce sokolské, zastupitelé Městské části Prahy 8, zástupce sokolských žup a jednot, rodiče cvičících dětí a mnoho dalších příznivců našeho Sokola. Počet diváků na minulé Akademii 2006 byl 285, cvičenců 185 a ve 12-ti skladbách se jich celkem prostřídalo 305. To, že „všestrannosti“ - sportu pro všechny se v Sokole Libeň daří, dokládá i bohatá tradice v oblasti společensky-kulturní činnosti, kterou se Sokol Praha-Libeň zabývá již více než 123 let.
 Přejme všem, kteří se více či méně na této činnosti podílí, mnoho úspěchu, sil a zdaru i do budoucna. Podrobněji o Akademiích také na našich webových stránkách http://www.sokol-liben.cz .                                                    Pavel Voráč, místostarosta


Sokol Praha-Libeň v zastoupení na 13.světové gymnaestrádě
 
 Po úspěšném Sletovém roce jsme v Sokole Libeň neodolali výzvě zúčastnit se také 13. světové gymnaestrády v rakouském Dornbirnu. Hojná účast na sletech patří k tradici naší jednoty a protože obě skladby přihlášené pro gymnaestrádu jsem v jednotě nacvičovali, téměř nic nebránilo vydat se do Dornbirnu. Za naší jednotu se do Rakouska vydali M.Chlumský,J.Přech, V.Voráč a J.Kudroň ve skladbě Výlet s aerobikem a J.Novák a P.Voráč za Chlapáky II.
 První dny gymnaestrády byly dosti sychravé, před úvodním ceremoniálem při řazení se nad stadionem spustil déšť, který však nakonec ustal. V úvodu při představení symbolu živlu vody zazněla nám dobře známá skladba Vltava od Bedřicha Smetany.
 Bohatý a nepřetržitý program připravili organizátoři po celý týden, v osmi halách se prostřídaly stovky vystoupení ze všech 56 zemí světa. Cvičilo se také na otevřených pódiích v okolí Dornbirnu, ve městech Bregenz, Hohenems, Rankweil, Höchst, Hard, Feldkirch a Wolfurt. Česká výprava v počtu 795 lidí složená ze zástupců Sokola, ČASPV a fakult FTVS v průběhu týdne prostřídala několik hal a Messestadion. Nechyběla ani vystoupení zdravotně hendikepovaných sportovců, u leckterých diváci při potlesku povstali. Výkony byly různorodé, většina dosahovala vysoké profesionální úrovně. Na druhou stranu byla i některá vystoupení, která by měla problémy i uspět na Přehlídce pódiových skladeb každoročně pořádané v Tyršově domě v Praze. Přesto sportovní duch se nesl celým týdnem a bylo jedno odkud kdo je, nebo jak vypadá, všichni dohromady jsme byli v tu chvíli jeden národ sportu a víc než platilo moto gymnaestrády „come together. be one.“.
 Pro většinu z nás, kteří jsme byli na gymnaestrádě poprvé, šlo určitě o veliký a nezapomenutelný zážitek a myslím si, že i všichni se těší na další již v pořadí 14.gymnaestrádu, která se uskuteční v r.2011 ve švýcarském Lausanne. Podrobněji o gymnaestrádě na www stránkách Sokola Libeň www.sokol-liben.cz , kde naleznete také velké množství fotografií a mnoho dalšího.
 
Pavel Voráč, místostarosta


Zprávy žactvA
listopad 2007         číslo 2 / 2007-2008
 
1.12.2007   sobota 16:00  Tradiční tĚLocviČnÁ akademie
6.12.2007   čtvrtek 16:00 a 17:00  Mikuláš v SOKOLOVNĚ
20.12.2007 čtvrtek 17:00  VÁNOČNÍ LOUTKÁŘI
 
Výsledky, fota, dopisy a další informace najdete jednak na vývěskách v a na sokolovně i po Libni a také na www.sokol-liben.cz a na www.sokol.cz
 
Nejprve stručný návrat do již zapomenutého jara
 
Docházka žáků vloni potvrdila stoupající tendenci a činila v průměru 50,6 na jednu hodinu při 105 zapsaných (mladší průměr 17,0 / ze 40 zapsaných , starší 15,2 / 37 a dorostenci s cvičiteli 18,5 / 28). Doufáme, že tomu tak bude i letos – např. v říjnu zapsáno 70, průměr 51,25 - k tomu můžete pomoci i Vy, pokud naše cvičení doporučíte dalším zájemcům – děkujeme předem.
A kdy se cvičí ?
Mladší žáci (ročník 1998-2001) v Út a Čt 17-18, starší žáci (1994-1997) a dorostenci (1990 – 1993) v Út a Čt 18-19.
Navíc zájemci v Út 19-20 florbal a Čt 19-20 košíková.
 
 
?   Na celostátní přebor ČOS všestrannosti se probojovalo 7 našich cvičenců. Byli to: ml.žáci I.- J.Klíma (4. mezi 26) , ml.žáci II.- D.Šrámek (5. mezi 30), st.žáci III.– J.Trnka a T.Krňávek , st.žáci IV. O.Loudil a M.Šťovíček a muž J.Kudroň .
? na přebor ČOS v Zálesáckém závodu zdatnosti postoupilo družstvo Jilmu v kategorii dorostu a ve složení Franta, Jack a Sumec obsadila výborné 2. místo !!!
? ve čtvrtek 31.května jsme již po patnácté uspořádali Dětský den – na klasickém místě na louce U studánky – příhodné počasí přilákalo 225 dětí !!! U 27 disciplín se o ně staralo 37 pořadatelů z řad Jilmu, cvičitelských sborů a žactva. Opět vystoupili šermíři a jako obvykle byli výteční. Byly také kánoe na Rokytce.
? ve čtvrtek 28. června jsme pak cvičební rok zakončili u táboráku na dvoře sokolovny. Písničky, vyhlašování soutěží, povídání, popřání Mance Kodlové k pětadevadesátinám !!!.
 
A jak že kluci dopadli v našich soutěžích ?
 
Zimní trojboj - mezi 36 mladšími žáky byli nejlepší J.Klíma, V.Blahunek, O.Dvořák, P.Hofmann a R.Kamiš, mezi 31 staršími žáky M.Přibyl, T.Krňávek, M.Šrámek a T.Mach, mezi 17 Dorostenci O.Loudil, J.Kubišta a J.Přibyl a mezi 10 cvičiteli J.Novák, V.Voráč a J.Vorel. Celkem tedy 94 účastníků.
 
O nejvěrnější docházku – Z 75 hodin přišli : 74x J.Dostál !!!, 73x P.Jeřábek a V.Voráč, 71x M.Jeřábek, J.Brůžek, J.Kudroň, V.Jakoubek, 70x M.Šťovíček a J.Přibyl. Ze 105 zapsaných mělo alespoň 50% docházku 58. Všichni ocenění obdrželi diplom a sladkou odměnu a navíc si mohli vybrat některou z drobných věcných cen .
 
Co všechno jsme už od září stihli :
 
Zamýšlené cvičení v parku a zlepšování se v atletických disciplínách nám letošní studený a deštivý podzim zhatil. Venku jsme byli pouze třikrát a to ještě jednou pršelo a podruhé byl Běh strmý. I tak skoro všichni cvičenci stačili vyzkoušet všechny disciplíny.
Trvá celoroční soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku. 
? V úterý 11.září pořádala Praha 8 „veletrh“ volnočasových aktivit pro děti – i my se samozřejmě snažili o nalákání nových dětí do cvičení i turistických oddílů (týpko, video, kroniky, trampolínka, barevné letáčky, apod. – ale deštivé počasí bylo proti a na akci se tak nedostavily očekávané zástupy dětí a rodičů..
? V sobotu 15.září jel na parníku a zúčastnil se soutěží v Tyršově domě jeden náš mladší žák – z každé župy jedou 4 vybrané děti za odměnu za předvedené výsledky na závodech.
? Ve čtvrtek 20.září odpoledne se v libeňském parku nedaleko dětského hřiště začali houfovat lidé všech věkových kategorií. Není divu, začínal totiž již 7. ročník Běhu strmého do zámeckého vrchu. Již poosmé (0. ročník v roce 2000, 40 běžců a ustavující rekord tratě 42,5 vt.) se tak na trať dlouhou 199 metrů s převýšením 29 metrů vydali běžci v dvanácti kategoriích od těch nejmenších (ani ne dvouletých) až po šedesátníky. Škoda jen, že přihlížející členky naší Věrné gardy se už letos nenechaly k Běhu přemluvit – loni bylo nejstarší účastnici 83 a předloni dokonce 86 let !!. I tak se na start letos postavilo rekordních 156 běžců ve všech 12 vypsaných kategoriích. Odměnou všem byl dobrý pocit, že na kopec ještě vyběhnou, Pamětní lísteček a pro ty nejlepší diplom, plastika sokolíka a vyrytí jména do podstavce putovního poháru. Kromě počasí, počtu zúčastněných a rychlého vyhlášení výsledků přispělo k  pohodě i to, že si čekající běžci mohli zakopat s míčem či zaházet s ufem a letos i prohlédnout vybavení jednotky dobrovolných hasičů z Prahy 8.
Absolutní rekord trati sice letos nepadl (R.Čepek, 0:37,5 z roku 2006), ale o kvalitě svědčí to, že bylo překonáno hned 7 rekordů v kategoriích. Mladší předškolňata vyhrála A.Míková v čase 1:37,2 , Mladší žákyně L.Veselá 1:05,5, Starší žákyně M.Vacková 1:00,6, Dorostenky Z.Matiášová 0:59,2, Dorostence F.Juhász 0:38,8 , Ženy M. Sedláčková 0:51,1 a Seniorky E.Truhlářová časem 1:03,5. Vítězi kategorií (ale bez překonání rekordu) se stali: Starší předškolňata - A.Krejčíř 1:30,6 , Mladší žáci – A.Bartůšek 0:59,1 , Starší žáci – A.Trnka 0:56,7 , Senioři – J.Bešta 0:59,2 a mezi muži zvítězil J.Hudský letošním nejlepším časem 0:38,7.
Všechny již teď zveme na 8. ročník, který se bude konat 18.září 2008 a doufáme, že se dostaví alespoň 157 běžců, abychom neporušili tradici stoupajícího počtu účastníků.
? v sobotu 22.září se konala akce Sobotní sokolení – více viz článek P.Voráče.
? V sobotu 13.10.2007 se konal 35. Podzimní Výlet Libeňského Sokola (24. sraz v přírodě pražských žup) , který pro 105 účastníků připravili Sokol Kobylisy a Staré Město u Probošťských jezer nedaleko Staré Boleslavi. Vyšlo krásné a barevné podzimní počasí a i libeňská účast o 57 duších byla pěkná. Zahráli jsme si několik společných her, krátce vykoupali v přilehlé pískovně, vyzkoušeli dovednosti na několika stanovištích, uvařili ovesnou kaši, zazpívali, děti se ve chvílích volna kočkovali s cvičiteli i mezi sebou. Prostě pohoda. Zveme na Jarní výlet, který bude v sobotu 12.dubna 2008.
 


A co nás čeká ve cvičení v nejbližších dnech a měsících ?
 
? V tuto chvíli již pilně nacvičujeme na Akademii. Mladší žáci si připravují vystoupení se švihadly a lany (bývá zvykem – a přejeme si – aby vystoupili všichni kluci). Šikovní starší žáci a dorostenci zacvičí na nářadí a dorostenci mají ještě vlastní skladbičku s tyčemi. Všichni se v sobotu 1. prosince od 16 hodin těšíme na vaší podporu z hlediště.
 
? Ve čtvrtek 6. prosince pak přijde do sokolovny Mikuláš (v 16 hodin pro předškolňata a od 17 hodin pro mladší žáky a žákyně – balíčky za 30,- Kč možno objednat v matrice).
? 20.12. od 17 hodin pak sehrají loutkáři pro naše nejmenší tradiční vánoční představení.
Cvičitelský sbor žáků má toto složení : Jiří Novák (37), Tomáš Novák (35), Vladislav Voráč (30), Pavel Voráč (28), Vít Jakoubek (28), Martin Chlumský (27), Martin Seifert (21), Jakub Kudroň (19), Jan Přech (19) a Jan Novák (18). Novými pomahateli se loni stali : Jan Dostál, Jáchym Kaplan, Jiří Duchač, František Juhász a Jan Přibyl.
Další 4 dorostence jsme na pomahatelský kurz vyslali v říjnu a během listopadu by měli dělat zkoušky. Všichni cvičitelé mají platnou kvalifikaci nutnou pro cvičitele Sokola a svoji práci vykonávají bez nároku na jakoukoli odměnu.
TURISTICKÉ ODDÍLY
 - rozšiřují šíři našeho programu a jsou vhodným a prospěšným doplňkem cvičení. Teprve tehdy, když je malý či trochu větší človíček odkázán „sám na sebe“, když musí něco sám vymyslet a vytvořit, se naplno projeví jeho osobnost. A taky se říká, že vlastnoruční zkušenost nelze nahradit.
Proto – dejte svým dětem šanci projevit se, najít si opravdové kamarády.
Káňata do svých řad přivítají kluky i holky z 1. – 4. třídy, jilmáci kluky z 5. - 8.tříd. – těšíme se .
Oba oddíly mají pravidelné každotýdenní schůzky (Jilm středa 16:30 – 19:00 , Káňata čtvrtek 15:30-16:45) v klubovně ve 2. patře sokolovny , výpravy do přírody (jilm 15x za rok, Káňata 10x) a letní tábor (3 / 2 týdny).


JILM     (www.jilm.wz.cz)     Přijímáme nové členy !!!
 
Od května, kdy vyšly poslední zprávy jsme stihli tyto výpravy :
12.-13.5. sjezd Jizery na kánoích – v sobotu z Železného Brodu do Turnova a v neděli z Benátek až do Labe ve Staré Boleslavi. Bylo 27 lidí v 13 lodích a ujeli jsme 40 km průzračně čistou vodou.
26.-27.5. jsme jeli na Zlatodůl Roudný pod Blaník, kde se konal již 25. ročník Boje družin - oddílového přeboru v tábornických dovednostech. Zvítězil Jack.
9.-10.6. jsme na kolech projeli trasu Ústí nad Labem, Tiské stěny, Děčínský Sněžník, Děčín, Hřensko, Pravčická brána, Děčín, Ústí. Devět cyklistů v horku ušlapalo 120 km
22.-24.6. jsme na pracovní výpravě posekali a pohrabali táborovou louku.
29.6.-1.7. jsme pak postavili tábor a nechali v něm 14 dní hospodařit Káňata.
Do Pokřikova (u Skutče) jsme se vrátili 13. července a užívali si tři týdny v týpkách uprostřed krásné přírody žďárských vrchů.
Jaký tedy byl 26. jilmácký tábor ? Určitě se nijak výrazně nelišil od těch předchozích. Družiny měly pravidelné služby, probíhala táborová hra Zlatá horečka, ve které jsme se v úsecích i honbách za zlatem přenesli na Aljašku počátku 20. století. Hrála se oddílová i členská ruleta, probíhaly mače, zábavná klání Hahahy, různé další hry, kluci lovili celkem pilně 8 bobříků , zpívali jsme v jídelně i u táboráku, byli jsme na třech výpravách :         1) Hlinsko, skanzen Veselý kopec , 2) údolí Jalového potoka a Loučné a nádherná Litomyšl , 3) “48“ - přechod Orlických hor od renesančního skvostu – Nového Města nad Metují až po roubené Jablonné nad Orlicí. Počasí letos opět přálo možná až moc – jako loni vyschla i říčka Žejbro.!!! Snad jen počet účastníků   (10 kluků a 5 vedoucích) se vymykal běžným jilmáckým zvyklostem (15+5). O to víc záleželo na každém jak přiloží ruku k dílu. A všichni prospěli.
Po táboře se tři dlouholetí členové stali vedoucími, takže doufáme že stávající sedmičku členů brzy rozšíříme na 15. Snad se to podaří. Už na první schůzce byli dva nováčci a líbilo se jim u nás.
A co máme za sebou a dále chystáme pro podzim  roku 2007 ?
Schůzky – středa 1630 – 1900 ve vlastní klubovně v libeňské sokolovně. Bohatý program – hry, tábornické dovednosti, občas drobná brigáda, zručnostní a vědomostní úkoly, písničky, .... . Vše sečteno v pravidelném měsíčním bodování
Výpravy – srazy cca 700, návraty 18 – 19 (dáno odjezdy a příjezdy vlaků) vždy na Palmovce u synagogy. Přesné informace o srazech a návratech, jízdném, výbavě a další podrobnosti se kluci dovědí na schůzkách.
22.-23.9. ( So,Ne ) Kolovka – ze sobotního sokolení se na kolech dojelo do Roztok, vlakem do Roudnice a pak už kolmo k Ploučnici a do nádherných Jetřichovických stěn a na cestě zpět zastávka v železničním muzeu v Zubrnici.
13.-14.10. ( So,Ne ) Podzimní Výlet Libeňského Sokola – po podvečerním zakončení se Jilmáci odebrali do pískovcového lomu na táborák – večeře a hádanky, pak do chaty – zpívání s kytarami a v neděli jezero Lhotka se skoky do písku, lesní ufíjenou a dále po návrší Cecemín se sběrem šípků a hrami do Všetat.
3.-4.11. ( So,Ne) – Poslední dvoudenka – Bohdalín – naše staronové tábořiště. Přespání ve škole v Kamenici nad Lipou. Vyčištění táborové louky od náletových olší, pročištění odvodňovacích stružek. Vneděli pak hry, procházka po okolí a automobilová návštěva dalších dvou bývalích tábořišť v Krasoňově a Libži.
17.11. (So) Vyzvědači – 27. ročník oblíbené dobrodružné hry v temných staroměstských uličkách. Zveme i bývalé členy a starší žáky ze Sokola.
18.11. (Ne) Brigáda u sokolovny – dopoledne brigáda 9-12, po obědě hry v tělocvičně 14-15, nakonec video z výprav v klubovně 15-18.
1.12. ( So ) Tělocvičná akademie.
2.12. ( Ne ) Zimní jednodenka - sv.Jan pod Skalou, Solvayovy lomy
15.12.(So) Zimní jednodenka na ostrovy – Medník, Ostrov Velkého jilmu na Sázavě a ostrov sv.Kiliána na Vltavě
16.12.(Ne) Videotábor 2007 – promítání videa z letošního tábora
19.12. (St) Vánoční nadílka v klubovně – 16-20 – srdečně zveme i bývalé členy
Na nové žáky v sokole i nové jilmáky se těší Jiří Novák, náčelník , 602 284 198
RODIČE A DĚTI
Nazdar Sokolíci, Sokolíčkové a jejich rodiče,
Hodiny našeho cvičení „Rodičů a dětí“
Pondělí                 16.00 – 17 hodin      cvičitelka Anička Kavinová
Úterý                   9.50 - 10.50 hodin              cvičitelka Anička Kavinová
                                                                                       Dana Blahunková
                                                                                       Dana Cejpková
Čtvrtek                   16.00 – 17 hodin                    cvičitelka Lenka Kratochvílová
 I když cvičíme již od začátku září, naše řady se stále rozšiřují. Nahlášeno máme cca 45 páru. Hodin se účastní kolem 25-ti páru dle nemocnosti dětí. Dovoluji si všem připomenout nutnost platit členské příspěvky. Kdo placení opomene, riskuje, že nebude vpuštěn do hodiny cvičení.
Dne 20.9. se konal již 7.ročník běhu strmého do zámeckého vrchu. V naší kategorii mladších předškolních dětí se na
1. místě umístila Adélka Míková, na 2. místě Matýsek Míka a na
3. místě Ellenka Taterová.
Touto cestou jim ještě jednou srdečně gratulujeme.
24.11. se koná „Míčový trojboj“ v TJ Sokol Karlín, Malého 1, Praha 8.
Prezentace naší kategorie R+D začíná v 8.20 - 8.50 hod.
Zahájení závodu v 9 hod.
Děti a rodiče budou závodit v těchto disciplínách: kop na branku, hod na branku, hod na dětský basketbalový koš.
Držím palečky ať se vám daří.   
Podzim nám pomalu utekl a čekají nás zimní pravidelné akce Sokola Libeň.
Každoroční Akademie 1.12. v 16hodin, kde všechny oddlíly Sokola ukáží, co umí a co se dá na jejich hodinách zažít. Nezapomeňte se zúčastnit, nebo nás alespoň povzbudit.
 
6.12. Mikulášská - do Sokolovny nás přijde navštívit Mikuláš, čerti (hodní) a pár andílků.
 
14.12. Betlémský příběh – Vánoční loutkový pohádkový příběh
 
Těší se na viděnou,                                            Lenka Kratochvílová – cvičitelka


 
Zpívandy a zpívánky
 Víte, že jedenkrát měsíčně, vždy v pátek před výpravou turistických oddílů, se v klubovně schází skupina nadšených muzikantů? Přesto, že si říkají Kvok, jejich hraní a zpívání vůbec nepřipomíná zvuky drůbeže. Přijďte se přesvědčit! Schůzky se konají vždy od 18:30 a je zvána široká veřejnost. Budete-li mít štěstí, uslyšíte zpěv za doprovodu několika kytar, flétniček, příčné flétny, banja, akordeonu, houslí a perkusních nástrojů.
Zároveň jsme 12. 10. poprvé uspořádali Zpívánky pro děti a pro velký úspěch bychom rádi v této aktivitě pokračovali. Zveme proto všechny děti z oddílů R + D a PD (nejlépe i s rodiči) na ZPÍVÁNKY PRO DĚTI, které se konají v pátek 16. 11. v 17:00 a v pátek 14.12. v 17:00 v klubovně libeňské sokolovny. Chrastítka všeho druhu s sebou.
 
Dana Blahunková
Předškolní děti
 Cvičení předškolních dětí je tradičně v pondělí a ve čtvrtek pod vedením Ivy Duchačové s vydatnou a platnou pomocí dalších cvičitelek: Eleny a Lindy Veselé, Jiřiny Novotné, Jany Kripnerové, Lucie Fialové, Veroniky Niederlové, Michala Filipin a Dany Cejpkové. Z oddílu předškolňat odešlo mnoho školáků. Někteří Sokol opustili, ale většina, k mé radosti, přešla do oddílů žactva. Od záři přijímáme děti nové a těch chodí mnoho. Již první zářijovou hodinu jsme cvičili s 20 dětmi (obvykle začínáme s 8 – 10 dětmi). Ke dni 31.10. je přihlášeno 63 předškolňat a průměrná účast v hodině je 25 dětí. Tento počet nás těší, ale zároveň na nás klade vysoké nároky. Zvládnout se dá jedině díky vzájemné spolupráci cvičitelek, dětí i rodičů. Prosím věnujte velkou pozornost „Otevřenému dopisu rodičům“.
 V soutěži o nejlepší docházku byli vyhlášeni a odměněni diplomkem a malou sladkostí: Ondráček L., Štamfestová J., Štamfestová S., Veselý M., Foltýnová J., Cinka T., Holerová M. a Holerová Š. Všem oceněným patří gratulace.
 Klasickou náplní hodin (rozběhání, rozcvička s protažením, seznamování se a cvičení na nářadí, různé hry a říkadla) jsme teď doplnili o míčovou průpravu a nácvik vystoupení na akademii. V průběhu cvičebních hodin v listopadu uspořádáme místní oddílové závody v míčovém trojboji – kop na branku, hod na cíl a hod do basketového koše. Ti nejlepší budou naši jednotu reprezentovat na pražském závodě v míčovém trojboji v sobotu 23.11. v sokolovně Karlín.
 V sobotu 1.12. od 16.00 hodin bude naše jednota pořádat sokolskou akademii. Všechny předškolní děti se mohou zúčastnit našeho vystoupení. Připravujeme pódiovou skladbu s netradičním náčiním a již pilně nacvičujeme.
 A ještě malé ohlédnutí zpět: těší mě hojná účast dětí, ale i rodičů na závodě V Běhu strmém. Přálo nám i počasí a závod se vydařil s rekordní účastí. Všem závodníkům gratuluji k jejich výkonům a rodičům děkuji za hojnou účast.
Mladší žákyně
 Oddíl mladších žákyň má své hodiny vyhrazeny v pondělí a ve čtvrtek pod vedením zkušených cvičitelů: Josef Maleček, Anna Fořtová, Ája a Iva Duchačová, Bára Matiášová, Lucie Fialová, Martina Kaplanová a Veronika Niederlová. Počet přihlášených děvčat se stále zvyšuje. Na první hodinu v září dorazilo 11 děvčat, ale na druhou ve čtvrtek už 20. Nyní je přihlášeno 40 žákyň a průměrná účast v hodině je 23. K těm nejpilnějším patří: Sýkorová E., Cyrani A., Cerhová V., Cerhová P., Cerhová A., Šandová L., Čeledová Z., Veselá L., Bohatová B., Malinová P., Střihavková J., Ryvalová M. a Kollmannová K. 
 Náplní hodin je klasická všestrannost, tzn. rozehřátí (běhy, honičky, …), krátká rozcvička s protažením, cvičení na nářadí, gymnastická a atletická průprava a na závěr hry. Nyní se pilně připravujeme na akademii – pod vedením Martiny a Lucky nacvičujeme pódiovou skladbu s klobouky „Bossa nova“. Nejšikovnější děvčata předvedou krátký blok gymnastiky na akrobatickém páse.
 Gratuluji všem účastnicím letošního závodu V Běhu strmém – za mladší žákyně jich bylo 20. Vítězkou v kategorii se stala L. Veselá s časem 65,5 s.
Starší žákyně a dorostenky
 Tento oddíl je určen pro slečny od 11 let. Cvičíme v pondělí a ve čtvrtek pod vedením Lenky Novákové, Josefa Malečka, Ivy Duchačové a ostatní mladé cvičitelky se buď zapojí do cvičení nebo dle potřeby pomáhají s organizací. Nyní je přihlášeno 14 děvčat a průměrná docházka do hodin je 10. V soutěži o nejlepší docházku uspěli: Kaplanová M., Duchačová A., Loudilová K., Fialová L., Niederlová V., Šrámková J., Veselá E., Matiášová Z., Dereščuková K. a Přádová M.
 Náplň hodin je obdobná jako u mladších žákyň a rozšířená o další obtížnější prvky. Pod vedením J. Malečka připravují na akademii skoky na trampolínkách a A. Duchačová sestavila choreografii pro podiovou skladbu s malým překvapením.
 V měsíci říjnu ( 19. – 21.) se 5 mladých cvičitelek zúčastnilo Víkendového semináře v Libochovicích pořádaného župou J. Podlipného. Bohatý program zahrnoval problematiku kruhového treninku, pobyt v přírodě, výuku v bazénu, netradiční hry, cvičení na nářadí a opáčko názvosloví. Všichni si užili sobotu a neděli plnou sportovní činnosti a načerpali spoustu nových nápadů a podnětů pro zpestření cvičebních hodin.
 Běh strmý: v kategorii starších žákyň běženo 6 dívek a první se umístila M. Vacková s časem 60,6 s. V dorostenkách závodilo 5 dívek a vyhrála Z. Matiášová s časem 59,2 s. Všem závodnicím gratuluji k výsledkům a děkuji za účast a pomoc při organizaci závodu.
 Důležitá data do kalendáře:             23. listopad            Míčový trojboj
                                                               1. prosinec            Akademie                          
 Za ostatní cvičitelky ,
 
Iva Duchačová, tel. č. 608 006 628, sokol@sokol-liben.cz
 
Káněcí podzim
 Podzim u turistického oddílu Káňata je ve znamení aktivní činnosti. Každý týden na schůzce nás čeká 75 minut plných her, hříček, uzlování, morseovky, orientace na mapě a písniček. Mimo to jezdíme každý měsíc do přírody a v létě pak na dvoutýdenní tábor.
Kde jsme byli?
- Zahajovačka 15.-16.9. - celkem 11 káňat si prošlo asi dvacetikilometrovou trasu z Úval do Říčan. Čekalo nás krásné počasí, spousta her (vyzývaná, indiáni x pašeráci, stopování družstev), večerní oheň a škádlení se s nočním trpaslíkem. Pod celtou jsme nezmrzli a kromě bolavých nohou jsme si z výpravy odnesli také spoustu zážitků.
- Podzimní Výlet Libeňského Sokola 13.10. - celý den jsme strávili u Probošťských jezer (Brandýs n.L.), kde jsme spolu s ostatními pražskými jednotami soupeřili v hříčkách, jazykohrátkách, vaření ovesné kaše a dalších drobných soutěžích. Káňata se umístila na skvělém třetím místě.
A co nás čeká do konce roku?
- Podzimní výprava 10.11.
- Vánoční výprava 15.12. - zdobení stromečku, koledy, pouštění lodiček, vánoční buřty
- Vánoční schůzka 20.12. - zpívání koled, dárky, tradiční zvyky a spousta cukroví
V oddíle je přihlášeno 17 dětí, ale stále přijímáme nové zájemce.
Holky a kluci od 1. do 5. třídy, pojďte mezi nás!!!!
Fotky z výprav a podrobnější informace najdete na nástěnkách a webových stránkách www.kanata.wz.cz
 
Info: Ája Duchačová 608 731 421, duchacovaa@seznam.cz


Zpráva nejen o aerobiku
 Tři hodiny týdně jsou v libeňském sokole věnovány aerobiku, posilování a dalším příbuzným aktivitám. Pondělní hodiny od 19h do 20h a od 20h do 21h jsou mixem všech různých stylů (dance aerobik, posilování, step aerobik, cvičení ve dvojicích atd.). Podrobný rozpis hodin je k dispozici na nástěnkách v sokolovně a na www.sokol-liben.cz . Středeční hodiny (20-21h) jsou určeny i pro začátečníky - v náplni je od každého něco: aerobik, posilování, protažení a relaxace. Po odjezdu cvičitele Martina Chlumského do cizích krajů (v lednu se nám zase vrátí) se o hodiny dělí cvičitelé Michal Filipin, Vláďa Voráč a Ája a Iva Duchačovi.
 Mimo běžné hodiny nyní pilně nacvičujeme ukázku naší činnosti na tělocvičnou akademii, která se bude konat 1.12.2007. Těšit se můžete na snad překvapivé vystoupení.
 A hned druhý den po Akademii (neděle 2.12.) nás čeká každoroční AE Show - na výběr budete mít z celkem asi 6 hodin cvičení pod vedením zkušených lektorů. Přihlásit se můžete již nyní. Více informací na webových stránkách Sokola Libeň (viz výše).
                                                           
za cvičitele aerobiku, Ája Duchačová
Otevřený dopis rodičům
Vážení rodiče – nejen předškolních dětí,
 děkujeme Vám, že jste projevili zájem o cvičení dětí v libeňském Sokole, kde má tato činnost dlouholetou tradici. Aby toto cvičení probíhalo ke všeobecné spokojenosti Vaší i naší, dovolím si Vás seznámit s následujícími pravidly cvičení předškolních dětí a zároveň Vás požádat o jejich dodržování.
 
 1. Cvičení předškolních dětí je určeno dětem od 4 do 6 let. Věřte, že toto rozdělení je založeno na znalosti vývojové psychologie i dětské fyziologie. Proto se, prosím, nesnažte mladší děti, které patří věkem do cvičení rodičů a dětí, co nejrychleji přesunout výše. Jejich vývoj se přeřazením do oddílu, do kterého věkem nepatří, nijak neurychlí, spíše povede ke ztrátě zájmu o společné cvičení jako celek.
 
 2. V tělocvičně za děti přejímá zodpovědnost cvičitelka, a to do chvíle, než je předá zpět rodičům. Děti proto musí mít zaplaceny členské příspěvky, ve kterých je zahrnuto také pojištění pro případ úrazu. Také je nutno, aby děti s cvičitelkou spolupracovaly, nelezly na nářadí bez její přítomnosti. Nezvladatelné dítě přivodí snadno úraz sobě či druhým dětem.
 
 3. Každého dobrovolníka z řad rodičů a dalších příbuzných rádi uvítáme mezi sebou. Nestyďte se tedy převléknout s dětmi do tepláků a pomoci cvičitelce. Věřte, že Vaši pomoc ocení ona i Vaše děti. Při Vašem opravdovém zájmu Vám Sokol zajistí i odborné školení např. pomahatelský kurz, trenér III. tř. apod.
 
 4. Děti s jakýmkoli tělesným či mentálním postižením vítáme, neboť Sokol je otevřen všem. Je ale nutné, aby byl cvičitel o postiženém dítěti předem informován a seznámen s charakterem jeho postižení. Dále se vyžaduje účast rodičů či jiných příbuzných v průběhu celého cvičení.
 
 5. Střídají-li se Vaše cvičitelky nebo se z vážných důvodů nedostaví a je nutné „improvizovat“, nestyďte se vypomoci. Jsme také jen lidé a navíc vše v Sokole děláme zcela dobrovolně.
 
 6. Na sál je dovoleno vstupovat pouze za doprovodu cvičitele, neplatí-li jiná dohoda (viz. cvičení rodičů a dětí).
 7. Do tělocvičny se zásadně přezouváme. To platí pro všechny, kteří vstupují do prostor cvičebního sálu, ať již cvičí nebo se jenom dívají.
 
 8. Nachlazené nebo dokonce nemocné dítě patří do postele, nikoli do cvičení. Berte ohled na ostatní děti, rodiče, cvičitele, a koneckonců i na vlastní děti, kterým takové cvičení rozhodně neprospívá.
 
 9. Nedávejte dětem na cvičení šperky, hodinky či jiné cennosti, neboť nemůžeme nést zodpovědnost za případnou ztrátu, zničení nebo zcizení věci. Navíc dětem hrozí nebezpečí úrazu.
 
 10. Žvýkačka patří před cvičením do koše.
 
 11. Kočárky do tělocvičny také nepatří. Děti rádi přivítáme v jakémkoli věku, ale kočárek, prosím, ponechte v šatně nebo před sálem. Na vstupních dveřích do budovy byla provedena nákladná rekonstrukce, proto Vás prosíme o opatrnost při vstupu s kočárky. Pan vrátný Vám jistě na požádání rád pomůže.
 
 12. Rozhodli jste se zapsat Vaše dítě do cvičení v Sokole. Snažte se, prosím, aby jeho účast na cvičebních hodinách byla co největší. Během roku se připravujeme na různé akce – závody v atletice, gymnastice, míčový trojboj, vystoupení dětí na sokolské akademii. Děti mají možnost ukázat, že něco umí a také získají pro ně úplně nové zkušenosti. Letošní akademie se bude konat v sobotu 1.12. od 16.00 hodin. Ponechte si, prosím, ve svém kalendáři volné okénko a umožněte Vašemu dítěti předvést, co se naučilo.
 
 Na závěr mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že Vás tato pravidla neodradí od cvičení v Sokole a budete sem i nadále rádi vodit své děti. Věřte, že nebyla vyhotovena k tomu, aby Vás jakkoli omezovala či mentorovala, ale naopak proto, aby se naše cvičení nadále zlepšovalo a poskytovalo Vám i Vašim dětem maximální spokojenost a radost.
 Se sokolským Nazdar se na další hodiny za sbor cvičitelek předškolních dětí těší
 
                                                                             Iva Duchačová
  

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás