T.J. SOKOL Praha - Libeň

Časopis Zprávy Sokola Praha - Libeň

Zprávy Sokola Libeň - listopad 2010, číslo 2

časopis Zprávy T.J. Sokol Libeň, ročník XXXVII - listopad 2010, číslo 2 - vydaný v elektronické podobě

 

ZPRÁVY SOKOLA   PRAHA – LIBEŇ
ROČNÍK XXXVII – LISTOPAD 2010, ČÍSLO 2
 
„Sbírka“ na žíněnku
 
Na jaře jsme se obrátili na rodiče s prosbou o přispění finanční částky na zakoupení žíněnky pro děti. Zamýšleli jsme zakoupit jednu z lepších od firmy Wesco v částce 5 035,- Kč.
A jak to dopadlo?                       Sešlo se 2 158,- Kč.
Na bankovní účet nám zaslali peníze následující rodiče: Jelínkovi, Šmejkalovi, Boubínovi.
V kasičce na Dětském dnu jsme obdrželi od anonymních dárců 958,- Kč. Všem, kteří věnovali nějakou částku, byť i malou, DĚKUJEME.
 
Věrným sponzorem naší jednoty je paní MUDr. Jakoubková, která pravidelně přispívá na zakoupení nářadí pro cvičení dětí. Letos opět věnovala naší jednotě dar 5 000,- Kč. Na říjnové schůzi výboru jsme rozhodli obě částky spojit, něco přidat a zakoupit 3 žíněnky celkem za 8 100,- Kč.
 
Výsledek sbírky nás vede k zamyšlení. V evidenci máme přes 370 dětí do 15 let. Z toho přes 100 párů z rodičů a dětí, 90 předškolních dětí, zbytek tvoří žactvo. Výši členských příspěvků se snažíme držet co nejníže, ale kvalita cvičení v oddílech je na vysoké úrovni. Ale nízká cena cvičení je dána především dobrovolnou prací všech cvičitelů. Žádný z cvičitelů nepobírá za svoji práci pro libeňskou jednotu žádný plat. Jejich odměnou je smysluplná činnost pro děti.
Sbírka však ukázala, že většina rodičů vnímá Sokol jen jako službu a ne jako organizaci, která má nějakou myšlenku a tradici. Je tedy jasné, že pokud došlo k tomuto posunu ve vnímání cvičení v Sokole, musí nastat i změna ve financování jednotlivých oddílů.
 
                                                                                  Iva Duchačová, hospodářka
 
 
Zpráva o hospodaření
 
            Již dva roky vedeme finance naší jednoty počítačově v podvojném účetnictví. V této nelehké době, kdy na všechny oblasti doléhá krize, zatím si Sokol Libeň vede uspokojivě. Loňský rok jsme ukončili s kladným výsledkem a i letos se zdá, že s financemi vyjdeme. Ale přesto, že šetříme, kde se dá, nám nezbývá žádná finanční rezerva.
            Příjmy do jednoty plynou od nájemců nebytových prostor, členských příspěvků, nájmů cvičebních sálů (školy a ostatní nájemci), dotace a granty (ty se neustále snižují) a občasné nájmy od filmařů či prodejní akce. Naše sokolovna je sice krásná, ale udržet takový dům v provozu stojí velké částky (energie, údržba a opravy, veškeré poplatky – telefon, banka, revize, mzdy a povinné odvody na pojištění a další a další).
            Stávající kotelna zatím topí, ale již je připravený projekt na novou. Cena je obrovská – 2 801190,- Kč. Budeme žádat o grant, ale je nutné mít finance na spoluúčast.
            Na listopadové schůzi výboru byly schváleny změny:
-          matrika ve vytížených měsících ( leden, únor, září, říjen ) bude otevřena v pondělí, úterý a ve čtvrtek, abychom předešli velkým frontám při placení příspěvků
-          poplatky za režii oddílů budou účtovány za všechny sjednané hodiny, ne jen za ty odcvičené, jak tomu doposud bylo. Tělocvična je pro cvičence připravená a bohužel je jen jejich věcí, zda se sejdou, či ne.
-          A jako třetí je navýšení a změna ve členských příspěvcích – viz tabulka.

Členské příspěvky v roce 2011
 
 
 
 
 
 
Oddíl
ČOS roční
Oddílové příspěvky
celkem ročně
poznámka
známka
pololetí (*)
Rodiče a děti
dítě
100,-
450,-
2000,-
 
 
rodič
100,-
450,-
 
 
ČOS známky + 50Kč/hod/pár
 
-
-
 
Předškolní děti
 
100,-
600,-
1300,-
 
Mladší, starší žactvo a dorost
100,-
450,-
1000,-
 
Muži posilovna
důchodci
100,-
450,-
1000,-
+50Kč/měsíc
 
ostatní
300,-
650,-
1600,-
+50Kč/měsíc
Muži sálová kopaná
 
300,-
1000,-
2300,-
 
Senioři, Věrná garda
 
100,-
450,-
1000,-
 
Aerobik a PortDeBras
studenti do 26 let
100,-
500,-
1100,-
 
 
důchodci
100,-
500,-
1100,-
 
 
ostatní
300,-
800,-
1900,-
 
 
ČOS známka + 40Kč/hod
 
-
-
 
 
Jednotlivá platba - 60Kč/hod
 
-
-
 
Odbíjená / Basketbal / Florbal
300,-
hodinová sazba dle smlouvy
 
Odbíjená kardio klub
 
100,-
450,-
1000,-
+200Kč/h/oddíl
Historický šerm
 
300,-
650,-
1600,-
+100Kč/h/oddíl
Ping-Pong
 
300,-
-
-
+50Kč/h/stůl
Studenti do 26 let výše neuvedení
 
100,-
500,-
1100,-
 
Ostatní dospělí výše neuvedení
300,-
800,-
1900,-
 
Přispívající člen
důchodci
100,-
100,-
300,-
 
 (necvičící)
ostatní
300,-
100,-
500,-
 
Hostující člen ČOS
 
-
cena dle oddílu
 
 
Zápis, členský průkaz
20,-Kč / 10,-Kč
šatnová skříňka
100,-
 
(*) Člen přihlášený ve druhém pololetí platí i roční známku ČOS.
                schváleno výborem T.J.Sokol Libeň dne 3.11.2010
Nový člen přihlášený v měsíci červnu nebo prosinci platí snížené oddílové příspěvky
 
do konce pololetí ve výši 100,-Kč.
 
 
 
 
Člen navštěvující více oddílů musí vždy splňovat veškeré podmínky daného oddílu.
 

Tato opatření jistě nejsou populární, ale věříme, že pochopíte nutnost je zavést. I my se musíme chovat tržně, aby Sokol přežil tyto těžké doby.
 
                        Za výbor jednoty                    Iva Duchačová, hospodářka
 
 
Zpráva vzdělavatelky
 
            Ještě v nás doznívala krásná prázdninová pohoda a sokolovna už je zase plná ruchu a činnosti jako vždycky, ale po každé jiná.
            Věrná garda zase pravidelně dvakrát v týdnu cvičí, dvakrát v měsíci chodíme na vycházky do přírody, za kulturou, zúčastňujeme se i jiných sokolských a veřejných akcí.
            Vraťme se ale ještě do května, kdy se tiskly jarní Zprávy, ale činnost Věrné gardy pokračovala.
12. května byla v bývalém kině Vzlet ve Vršovicích zahájena výstava k výročí vršovického Sokola za zároveň župy J. Podlipného. Zahájena byla promítnutím filmu z návštěvy prezidenta T.G.Masaryka ve Vršovicích při příležitosti výročí vzniku obce Vršovice. Další část programu patřila minulosti i současnosti Sokola.
Z činnosti libeňské Věrné gardy:
24. května jsme si připomněli 85. výročí slavnostního otevření Tyršova domu
9. června jsme si vyšly za krásnou přírodou do dendrologické zahrady v Průhonicích
17. června – výlet do Prokopského údolí, spojený s návštěvou u členky naší Věrné gardy Jarmily naplněný opékáním, koláči a štrúdlem i kávou
18. června - pietní shromáždění k 68. výročí boje parašutistů v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resolově ulici a ve 12. hodin v Praze 6 setkání s válečnými parašutisty a s účastníky domácího odboje
21. června – slavnostní shromáždění a koncert v kostele sv. Mikuláše a před Staroměstskou radnicí k uctění památky českého stavovského odboje
24. června – táborák libeňských sokolských dětí a cvičitelů
26. června – Vyšehradský hřbitov – uctění památky Dr. Milady Horákové
27. června – u pomníku na Újezdě, připomínka Dne památky obětí komunistického režimu, odpoledne pietní shromáždění k 60. výročí popravy Dr. Milady Horákové v Pankrácké věznici
11. záři probíhaly opět Dny evropského kulturního dědictví a naše sokolovna byla i letos zařazena mezi vybrané objekty. I letos byla připravená malá výstavka sokolských památek, i letos se mladí cvičitelé ujali funkce průvodců a sestry z Věrné gardy funkce pořadatelské. Také letos přišlo hodně zájemců a akce skončila s úspěchem.
14. září – shromáždění k 73. výročí úmrtí T.G.Masaryka (14.9.1937) v Lánech
20. září - beseda Věrné gardy Sokola Libeň k zahájení cvičebního roku
13. října – Městské muzeum HMP – výstava Pražské výletní restaurace „ZELENÉ ÚTULKY PRAŽANŮ“ a nově otevřená výstava „Libeň – zmizelý svět“
28. října – slavnostní shromáždění v Panteonu Národního muzea, našemu nejnárodnějšímu svátku
17. listopadu – v Den boje za svobodu a demokracii vzpomeneme s úctou českých studentů, kteří se v roce 1939 a v roce 1989 postavili na obranu svobody, demokracie a pádu komunismu v naší zemi. Proto si chraňme a braňme, co nám 17. listopad přinesl
27. listopadu vzpomene naše jednota 100. výročí otevření sokolovny a my toto výročí oslavíme - jak to jen umíme - slavnostní akademií, na které předvedeme libeňské veřejnosti, co umíme a co si naši cvičitelé zase vymysleli
A v prosinci zase přijde za našimi sokolskými dětmi Mikuláš se svými pomocníky anděli a čerty.
 
            Kromě této činnosti naše členky Věrné grady pravidelně cvičí v oddíle starších žen (ale o tom má právo informovat vedoucí tohoto oddílu sestra místonáčelnice), necvičící a někdy i cvičící ženy se scházejí po cvičení v 16. hodin ve sborovně na kus řeči a na kávu. Celou naši činnost zhodnotíme jako každý rok na závěrečné vánoční besedě 29. prosince od 14. hodin v naší sborovně.
            Nakonec se sluší poděkovat všem sestrám za pomoc při naší činnosti a k blížícím se Vánocům a do nového roku popřát celému Sokolu, všem malým i velkým členům krásné a spokojené svátky.
            Rok 2011 ať je pro Sokol plný zdaru, elánu a sil i chuti do nové práce!
 
                                                           Věra Šťastná, vzdělavatelka a vedoucí VG
 
  
Věrná garda – cvičení starších žen
 
            Jménem cvičenek Věrné gardy zdravím všechny členy a příznivce Sokola.
            Chtěla bych připomenout činnost našeho oddílu. Nejprve 1. pololetí roku 2010. Průměrná docházka leden – červen: 25 cvičenek. Nejvíce v únoru – 27. Mimo pravidelné cvičební hodiny se některé z nás zúčastnily kulturních akcí a vycházek pořádaných Věrnou gardou. Zmiňuji jednu nádhernou vycházku do dendrologického parku v Průhonicích – nádherný slunný den, všude plno květů. Nesmím zapomenout na naše Šibřinky 27.2., kde nás starších cvičenek bylo poměrně dost a dokonce jedna naše členka se zúčastnila soutěže o nejlepší masku.
            Cvičební rok 2009 – 2010 jsme zakončily netradičně. Sešly jsme se 23. června na zahradě jedné naší sestry na okraji Prahy. Krásná zahrada i krásné okolí, připadalo nám, že je víkend a my daleko od hlavního města. Grilovaly jsme buřtíky a klobásky a hlavně, nesmírně jsme se sblížily. Sice se ze cvičení známe, ale o sobě toho moc nevíme. Takže zde jsme měly možnost se dokonaleji poznat. Druhý den 24.6. jsme zakončily normálním cvičením v tělocvičně.
            2. pololetí jsme zahájily hned 2. září. Docházka v záři nebyla příliš vysoká, průměr 21 cvičenek, některé sestry nebyly ještě v Praze. Teď v říjnu se to rozbíhá lépe. 4. října – 33 cvičenek a 11. října – 32.
            Jako každý rok i letos připravujeme krátké vystoupení na naši akademii 27.listopadu. 11 našich cvičenek se zúčastňovalo nácviku sletové skladby pro Věrnou gardu na slet v roce 2012. Dne 12.12. bude předváděčka všech sletových skladeb na Vinohradech.
            Mimocvičební činnost: 11. září Den otevřených dveří v naší sokolovně, 23. září Běh strmý – jedna naše cvičenka reprezentovala naši skupinu, vyběhla do vrchu – sláva jí!
 
            Stále přibíráme nové členky. Nashledanou v tělocvičně se těší
 
                                                                                  Evženie Hraničková
                                                                       místonáčelnice a vedoucí starších žen
 
Zpráva náčelníka o činnosti mužských složek na podzim 2010 
        ( Zprávy žactva       listopad  2010            číslo 2 / 2010-2011 )
 
Nejprve stručný návrat do jara a léta
 
Od konce dubna, kdy vyšly poslední Zprávy Sokola Libeň se uskutečnily tyto akce :
 
? 8.května se konal již 40. Jarní Výlet Libeňského Sokola. Do Radotínského údolí se vydalo 40 libeňáků, aby se sešlo s dalšími 60 sokoly z dalších pražských jednot. Hlavním bodem programu byl Zálesácký Závod Zdatnosti. A i zde si Libeň vedla zdatně, neboť v naší župě Jana Podlipného zvítězila v žactvu i dorostu a postoupila tak do celostátního finále.
? Finále ČOS Zálesáckého Závodu Zdatnosti 21.-23.5. – po letech úspěchů si libeňáci v početné konkurenci vedli dle očekávání jen průměrně - starší žactvo obsadilo 18. místo mezi 25 družstvy a dorost byl 16. mezi 21 trojicemi.
? Dalším celostátním finále, kam postoupili naši členové byl Přebor všestrannosti. Mezi mladšími žáky se 29.-30.5. v Plzni blýskl J.Klíma, který mezi 31 vrstevníky vybojoval 3. místo v atletice a 7. celkově. Župní družstvo bylo 2. z 11. 
O 14 dní později soutěžili v Praze starší žáci O.Dvořák (11. z 15) a Š.Pilát (15.) a muž J.Kudroň – (8. mezi 12).
? Dětský den se konal ve čtvrtek 3. června. Předpověď počasí byla špatná, a tak jsme všechny disciplíny připravili v sokolovně. U 27 disciplín pracovalo 58 pořadatelů a vyřádilo se na nich 145 dětí. Kromě toho byly i soutěže pro nejmenší a nakonec přišli i šermíři. 
? Stejně jako každé jiné jaro (a podzim) nás čekaly letní atletické disciplíny.
? Cvičební rok jsme za účasti asi 100 osob (cvičenců ze všech oddílů a jejich blízkých) zakončili zakončovacím táborákem ve čtvrtek 24. června od 18 hod na dvoře sokolovny. Kromě připomenutí si událostí z celého roku a zpěvu při kytaře jsme též vyhlásili Zimní soutěž. Mezi 21 mladšími žáky vynikli T.Šeda, J.Gerri, L.Ulma, D.Unzeitig, R.Kloubský a P.Jeřábek. Mezi 24 staršími žáky J.Sejkora, Š.Mazouch, Š.Pilát, O.Dvořák, M.Tatíček a F.Dudák. Mezi 17 dorostenci a cvičiteli pak T.Novák, M.Seifert a J.Přech. Nakonec jsme odměnili vítěze v soutěži O nejvěrnější docházku – z 76 hodin přišli: J.Přibyl 76x, R.Kloubský 74x, D.Unzeitig a T.Mach 72x. Lepší než 75% docházku měli : M.Šťovíček, J.Dostál, O.Loudil, J.Kudroň, V.Voráč, M.Přibyl, I.Sitař, V.Kubík, P.Jeřábek, V.Unzeitig, Š.Pilát, M.Jeřábek, J.Klíma, M.Klíma, V.Blahunek a J.Duchač. Celoroční průměr docházky byl při 89 zapsaných 43,8 (mladší žáci 30/12,7 , starší žáci 34/15,2 a dorostenci + cvičitelé 25/15,9).
 
? V létě pak na naše turistické oddíly čekaly tábory (Bohdalín u Kamenice nad Lipou). Od 1. do 24. července jeli Jilmáci (12 dětí + 6 vedoucích) a po nich na 14 dní Káňata (13 dětí a 6 vedoucích). A při pěkném počasí si je všichni krásně užili.
 
Výsledky, fota, dopisy a další informace najdete jednak na vývěskách v a na sokolovně i po Libni a také na internetových stránkách libeňského sokola - www.sokol-liben.cz.
Další informace o akcích celé ČOS a dalších jednot najdete na informačním serveru www.sokol.cz
 
Co už jsme stihli na podzim
 
Pevně věříme, že kluci i díky Vám přivedou další nové kamarády – docházka zatím vypadá velmi slibně – vždy přes 50, nejvíce 73, ale rádi uvítáme další zájemce o cvičení. Děkujeme a těšíme se.
Ml. žáci (2001-2004) Út a Čt 17-18 , St. žáci a dorci (1993-2000) Út a Čt 18-19
Září – zapsáno 95 , průměr 54,1 (mladší 35/18,0 , starší 29/15,8 , dorci 9/5,0 , cvičitelé 22/15,4)
Říjen – zapsáno 95 , průměr 59,8 (mladší 36/23,4 , starší 29/17,1 , dorci 10/6,6 , cvičitelé 20/12,7)
 
? V září a začátkem října se cvičilo venku (park u Rokytky, zahrada sokolovny – kvůli počasí však jen občas). Základy atletiky a různé hry a pokračovala jarně – podzimní soutěž Letní disciplíny (atletika a dovednostní hry)
? Trvá celoroční soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku. 
? Děkujeme zavčasné zaplacení příspěvků – zbývá už jen pár hříšníků zejména ze starších žáků. K příspěvkům jedna nepříjemná, ale nutná informace. Od ledna dojde ke zvýšení příspěvků, i tak ale děti zaplatí jen cca 100,- za měsíc. To jinde dáte za 1 hodinu. Novou výši příspěvků najdete po schválení výborem sokola v polovině listopadu na internetových stránkách a na vývěskách v sokolovně.
? Připomínáme, že jednotný cvičební úbor žáků je bílé tričko se znakem, modré trenky a čisté cvičky nebo tenisky.
 
? O kluky se stará náš mužský cvičitelský sbor v tomto složení :
Cvičitelé : J.Novák (40), T.Novák (38), V.Voráč (33), P.Voráč , V.Jakoubek (31), M.Chlumský (28), M.Seifert (24 ), J.Přech , J.Kudroň (22), F.Juhász, J.Dostál (20), J.Duchač, J.Přibyl (19), J.Kubišta (18) a Pomahatelé : J:Kaplan (20), M.Šťovíček, O.Loudil, F.Benedikt , M.Vácha, J.Slifka (18), M.Přibyl, T.Mach (17). Od října dostalo každé družstvo žáků (rozděleno dle ročníků narození) své stálé cvičitele. Ti si mimochodem stále vylepšují své znalosti. Proběhlo doškolovací soustředění v Rokytnici nad Jizerou, naši pomahatelé se chystají na školení cvičitelů v Českém Brodě, v listopadu proběhne další doškolovací akce v Sokole Karlín, řada cvičitelů navštěvuje každoměsíční Cvičitelské hodiny v Tyršově domě.
 
? V rámci akce Dny evropského dědictví byla v sobotu 11.září pro veřejnost otevřena i naše sokolovna. Přišlo 190 lidí a provádělo je 7 členek Věrné gardy, 2 cvičitelky a 4 cvičitelé.
? Kdo si hraje nezlobí – akce MČ Praha 8 – představení volnočasových aktivit pro děti – u KD Krakov, úterý 14.9.2010 , 13-17h. Představil se i Sokol Libeň (týpko, trampolínky, propagační materiály, hříčky – v dešti byli 3 cvičitelé a 4 cvičitelky.
? Čtvrtek 23.září - 10. ročník Běhu strmého – 16:30 – 19:00. Celkem 171 běžců (druhá největší účast v historii) uběhlo 199 metrů s převýšením 29 metrů za příjemného počasí v libeňském parku. V jednotlivých kategoriích byli nejrychlejší : Předškolňata – R.Pecánek a J.Gerri, Mladší žactvo – M.Holerová a J.Marek, Starší žactvo – A.Cerhová a J.Klíma, Dorost – M.Vacková a J.Kohoutek, Dospělí – L.Šibravová a J.Kudroň (nejlepší čas dne 39,0), Veteráni – E.Truhlářová a P.Marek. Také byly překonány 2 rekordy kategorie. Opět spojeno s propagační akcí sokolení – fittesty pro všechny a hříčky a výtvarná dílna pro nejmenší.
? Podzimní Výlet Libeňského Sokola (již 41. v pořadí) byl v sobotu 2. října. Celkem 37 libeňáků se vydalo kDobříši, k památníku K.Čapka ve Strži u Staré Huti a do blízkého okolí. Čekal nás obvyklý program – Písničky, Pamatovačka, Jazykohrátky, Pamětní lístečky, Modrá stuha, oběd u ohýnku a hříčky a soutěže nejen pro děti.
 
A co nás čeká ve cvičení v nejbližších dnech a měsících ?
? Pátek 5. listopadu – závod plaveckých župních štafet o pohár starostů pražských žup
? Sobota 6. listopadu30. ročník Vyzvědačů – dobrodružná pátrací hra v uličkách starého města – starší žáky zve Jilm
? Neděle 7. listopadu – Brigáda v sokolovně – 9-13 – Výměna skříněk v šatnách, úprava nářaďovny u Srncova sálu, zazimování doskočiště, úklid garáže – o pomoc žádáme starší žactvo a dorost, pro cvičitele samozřejmost.
 
(na všechny akce žáci dostali informační dopisek – jestlipak ho ukázali doma ?)
 
? Sobota 27. listopadu – Rychlý šplhoun v Sokole Kobylisy, sraz cca 9:00 u sokolovny, návrat cca 12:30 tamtéž. Zájemci nechť se hlásí u cvičitelů. Doprovod zajištěn cvičiteli. Šplh na tyči 3-5 metrů dle věku (pro dorost a starší navíc lano 5m).
? Sobota 27. listopadu odpoledne od 16 hodin - Tělocvičná akademie ke 100 letům otevření sokolovny. Mladší žáci ukážou průřez hodinou (rozcvička s netradičním náčiním, cvičení na nářadí v opičí dráze, závěrečná hra florbal), starší žáci předvedou při cvičení na nářadí závodní sestavy ze soutěže všestrannosti. V obou kategoriích nacvičují a doufáme, že i na akademii zacvičí všichni !!! Děkujeme. Vybraní starší žáci předvedou část skladby pro nadcházející 15.všesokolský slet 2012 (150. výročí vzniku Sokola).Cvičitelské sbory pak budou mít své zvláštní společné vystoupení.
? čtvrtek 2.12. Mikuláš v sokolovně – od 16 hodin pro předškolňata, od 17 hodin pro mladší žactvo. Balíčky nutno objednat v matrice v druhé polovině listopadu
? čtvrtek 16.12. tradiční vánoční Loutkové představení od 17 hodin ve velkém sále.
? poslední cvičení v roce 2010 je v úterý 21. prosince, v novém roce 2011 se poprvé sejdeme v úterý 4. ledna. Během ledna a února se bude nacvičovat na závody všestrannosti, nejlepší pro další nácvik a účast na závodech (okolo 24.dubna) budou vybráni na našich nominačních závodech koncem února. Začne též Zimní dovednostní soutěž, budeme se těšit na dětské i dospělácké Šibřinky 26.2. , atd. Ale o tom více v lednu ve Zprávách žactva.
27.10.2010
 
 cvičence, cvičitele i rodiče zdraví      Jiří Novák (Jirkan), náčelník                                                                                                                   (602 284 198)
Od předškoláků k žákyním
Předškolní děti
Výtah ze Zpráv žactva:
            Letošní cvičební rok jsme zahájili ve čtvrtek 2.9. s velkým počtem dětí. Na cvičení jich dorazilo 29 a z toho jen 4 děti chodily do našeho oddílu vloni. Zvládnout tak velký počet nováčků je velice náročné, proto se omlouváme za občasné zmatky v šatnách a prosíme o trpělivost. Každý začátek je těžký, ale většina dětí se velmi snaží a spolupracuje. Z důvodu velkého množství dětí se i nadále budeme střídat s oddílem Rodiče a děti ve velkém a Srncově sále vždy po týdnu.
            Náplní hodin je rozehřátí a rozběhání (honičky a hry), rozcvička s protažením, cvičení na nářadí – gymnastická a atletická průprava, práce s míčem a na závěr uvolnění – různé hry, říkadla, závody či soutěže. Děti z oddílu předškolňat se pravidelně zúčastňují všech akcí pořádaných jednotou (informace najdete o nástěnkách, webových stránkách a od cvičitelky) a pražských závodů pořádaných v rámci ČOS přímo pro naši kategorii (na podzim Míčový trojboj a v příštím roce gymnastické a atletické závody).
 
A ještě krátké ohlédnutí do června: v soutěži o nejlepší docházku v loňském roce zvítězil Till Tadeáš (59 navštívených hodin, maximum bylo 60), 2. místo Kerhartová Květa (51) a 3. místo Cejpek Olda a Vyklická Ema ( oba 50 hodin).
Současnost:
            Do oddílu Předškolních dětí je ke konci měsíce října přihlášeno 76! dětí a průměrná docházka do hodiny je 30. Počet dětí se v poslední době (díky počasí a nemocnosti) o něco snížil, ale pro udržení kvality cvičení a hlavně bezpečnosti jsme ukončili přijímání dalších zájemců. 
            Připravujeme krátké vystoupení na akademii a velkou pozornost věnujeme práci s míčem. V sobotu 20.11. se bude v karlínské sokolovně konat tradiční závod v Míčovém trojboji: kop na branku, hod na cíl a hod do basketového koše. V nejbližší době uspořádáme místní oddílové závody a ti nejlepší budou naši jednotu reprezentovat.
            V soutěži o nejlepší docházku byly vyhodnoceny: Jelínek V., Slaba J., Cejpek O., Erlec E., Kytar M., Lukařský J., Mazánková K., Paurová A., Průša T., Svobodová A. a Vršecká J. 
Žákyně
Výtah ze Zpráv žactva:
Vyhodnocení loňské docházky
Mladší žákyně: 1. místo Ryvalová Magda (65 hodin), 2. místo Hořínková Růženka (64 hodin) a 3. místo Sýkorová Eliška (61 hodin) – maximum bylo 73 hodin.
Starší žákyně: 1. místo Šťovíčková Nikola (72 hodin), 2. místo Fialová Lucka ( 69 hodin) a 3. místo Cerhová Anna (67 hodin) – maximum bylo 75 hodin
                                                                       Všem patří gratulace
Také žákyně zahájily svoje cvičení ve velkém počtu. Náplní hodin je klasická všestrannost, tzn. rozehřátí (běhy, honičky, …), krátká rozcvička s protažením, cvičení na nářadí, gymnastická a atletická průprava a na závěr hry. Společně s žáky se účastníme všech akcí pořádaných jednotou.
Současnost:
            Do oddílu mladších žákyň je ke konci října přihlášeno 47 dívek a průměrná docházka do cvičení je 26 a starších žákyň a dorostenek je přihlášeno 32 a průměrně cvičí 19.
Jen pro zajímavost v roce 2005 bylo přihlášeno do mladších žákyň 27 dívek a průměrně cvičilo 12 dívek, ve starších bylo přihlášeno 22 a průměr – 12 a v předškolňatech bylo přihlášeno 41 dětí s průměrným  počtem ve cvičení 18. Nárůst zájmu nás - cvičitele moc těší. Sice je více práce, ale plná tělocvičná také znamená, že se dětem cvičení líbí a rády k nám chodí.
            Začali jsme již s nácviky na akademii: mladší nacvičují jednoduchou skladbu na stepech s Aničkou a pro starší vymýšlí Ája s Janou pódiovku s netradičním náčiním.
Vybrané dívky předvedou ukázky cvičení (prostná, přeskok) – připravuje Pepa.
            Za nejlepší docházku byly vyhodnoceny: Cerhová P., Dohnalová B., Hofmanová H., Dobrylovská K., Hořínková R., Karasová K., Kazimourová T., Lelay N., Malcová A., Přibilová A., Rybová M., Zlochová N., Králová., Adámková A., Bohatová B., Cerhová A., Chodilovy A a V., Mikešová M., Přádová M., Střihavková J., Sýkorová E., Šťovíčková N., Táboříková V. a Zavadilová S.
 
            A ještě malé ohlédnutí zpět: těší mě hojná účast závodníků na  Běhu strmém. Přálo nám i počasí a závod se vydařil. Letos jsme dosáhli druhé největší účasti v historii závodu. Všem závodníkům gratuluji k jejich výkonům, děkuji za účast a pomoc při organizaci závodu a doplňkových soutěží.
 
Cvičitelský sbor předškolních dětí a žákyň: Dana Cejpková, Lucka Fialová, Elen Veselá, Jarka Nehasilová, Jana Kripnerová, Marta Štembergová, Pepa Maleček, Anička Feřtová, Lenka Nováková, Ája Duchačová, Verča Niederlová, Zuzka Matiášová a Iva Duchačová. Od září máme novou posilu – Janu Voráčovou ze Sokola Milevsko a dvě starší děvčata vysíláme na školení cvičitel IV. třídy. Děti přibývají a i my rozšiřujeme cvičitelské řady.
 
            Za ostatní cvičitelky    Iva Duchačová, 725 870 763, 608 006 628
                                                                                  duchacova@sokol-liben.cz   
 
Cvičení rodičů a dětí
Pokračujeme cvičením v tradičních časech:
pondělí 16 - 17 hodin, cvičitelka Dana Cejpková, 
úterý 9:50 - 10:50, cvičitelka Dana Blahunková, 
čtvrtek 16 - 17 hodin, cvičitelka Dana Blahunková.
 
            Náš oddíl se podílel na organizaci Běhu strmého do zámeckého vrchu a Sokolení 23. 9. 2010. Připravili jsme 5 stanovišť pro nejmenší děti, za pomoc děkujeme mamince a výtvarnici Janě Novotné a děvčatům z oddílu mladší žákyně Natálce Zlochové, Aničce Cabrnochové, Aničce a Markétce Kolářovým a Anežce Blahunkové.
            Dvakrát v letošním školním roce jsme se sešli na pátečních odpoledních Zpívánkách s malováním a nově nabízíme dopolední Malovánky se zpíváním pod vedením Jany Novotné. Malovánky se konají každé pondělí od 10 - 11 hodin.
            Připravujeme se na Míčový trojboj, který proběhne 20. 11. 2010 v karlínské sokolovně, a na Akademii Sokola Libeň, která se bude konat 27. 11. 2010 v libeňské sokolovně.
 Bližší informace naleznete na www.sokol-libeň nebo u cvičitelek oddílu R + D.
 
Dana Blahunková, 739 911 949, Dana Cejpková, 606 551 223 danabh@volny.cz,                                         cejpkova.dana@seznam.cz
 
   Turistický oddíl JILM                                                               
O prázdninách jsme absolvovali tábor, tentokrát naposledy na tábořišti v Bohdalíně u Kamenice nad Lipou. Příští rok nás čeká již na novém místě v Tajanově u Velhartic. Tábor se vydařil, povětšinou za krásného počasí jsme absolvovali 3 výpravy, táborovou hru Kapitán Fox, vaření, hlídky, koupání a mnoho jiných zajímavých činností.
 
Co jsme již zažili v tomto cvičebním roce?
11.-12. 9. vyrazili jilmáci na kole do Poděbrad a okolí. Někteří po cestě nazuli i in-line brusle a navštívili jsme krom Poděbrad i Libici nad Cidlinou se známým hradištěm.
2.-3.10. se 37 libeňáků zúčastnilo PODZIMNÍHO VÝLETU LIBEŇSKÉHO  SOKOLA do Památníku Karla Čapka ve Strži u Staré Huti. Pozval nás Sokol Dobříš a účastnil se i Sokol Kobylisy, Staré Město, Jince, Dobříš, Březové hory, Zlíchov, Mělník. Někteří z nás se vykoupali v poměrně chladném rybníku, prohlédli si Památník a poobědvali u ohně v zahradě Památníku. Pak jsme si zahráli několik her na nedaleké louce. Jilm pak přenocoval v Dobříši v sokolovně a 2. den pokračoval přechodem Brd - rozhledna Studený vrch - a na vlak do Jinců.
A co nás ještě čeká do konce roku?
Krom pravidelných schůzek každou středu 16:30 - 19:00 v klubovně v sokolovně i výpravy:
6.11. ( So ) Vyzvědači – 29. ročník oblíbené dobrodružné hry ve staroměstských uličkách. Sraz 1230 na Palmovce, hra 1430- 1830, návrat okolo 1915 na Palmovku. Rádcové a případní zájemci mohou zůstat na počítání výsledků; odchod z klubovny cca v 2115 . Zveme i bývalé členy.
7.11. ( Ne ) Brigáda u sokolovny – dopoledne brigáda 9 - 12:30, po obědě hry v tělocvičně 14 - 15, pak video z výprav v klubovně 15 - 18 hod.
27.11. ( So ) Tělocvičná akademie v Sokole – jilmáci nebudou mít vlastní číslo, budou vystupovat v  žactvu či jako pořadatelé.
28.11. ( Ne ) Podzimní polodenka - polodenní vycházka do Prokopského údolí, sraz ve 12:30 hod. 
11.12. ( So ) Zimní jednodenka  - Roudnice nad Labem, Říp
12.12. ( Ne ) Videotábor 2010 – promítání videa z letošního tábora 14 -18 hod. Zveme i rodiče.
22.12. ( St ) Vánoční nadílka v klubovně – 16 – 20 hod, srdečně zveme i bývalé členy
 
V příštím roce nás mimo jiné čeká i JVLS -   bude 7. - 8. 5.2011 se Zálesáckým závodem zdatnosti. Ten tentokrát pořádá naše jednota, a proto se připravme na hledání nového místa a přípravu soutěží a i vlastního závodu.
 V září 2011 bude Zdeněk Lauschmann pořádat opět Sletovou štafetu jako předzvěst Všesokolského sletu v roce 2012. Kdo si pamatujeme libeňské vezení štafetových kolíků na lodích po Vltavě, těšme se, jak povezeme štafetu tentokrát.
 
Budeme vděčni za každého nového člena. Pokud tedy nějakého vhodného kluka znáte, prosíme, přiveďte ho k nám, jistě nebude litovat.
Další informace o Jilmu na   webových stránkách jilm.aspone.cz
 
Za JILM   a jeho ostatní vedoucí
Vít Jakoubek (Vítek)           732 733 687     
    
Informace o turistickém oddílu Káňata
Schůzky: ve čtvrtek, od 15:30 do 16:45 hodin.
 
Na schůzkách hrajeme spoustu her, zpíváme písničky s kytarou a naučíme se i něco nových tábornických dovedností. S sebou na schůzky je třeba mít šátek, uzlovačku (horolezecké lano o průměru 5-7 mm a délce 1,5 m) a zpěvník. Po schůzce mohou děti odcházet do cvičení mladšího žactva, bez problémů se stíhají převléci.
 
Výpravy v září - prosinci 2010:
11. 9.
– výprava do Zoo Chleby – zúčastnilo se 6 Káňat, která si všechna moc užila jak zoo, tak hlavně skákání do sena ze slámových stohů, kterých cestou bylo nepočítaně, hráli jsme mnoho her (například o nejvýkonnějšího manažera uzenářské firmy), fotografie najdete na webu, pamětní lísteček nalevo od textu

2.10. – PVLS neboli PODZIMNÍ VÝLET LIBEŇSKÉHO SOKOLA, sraz sokolských jednot v přírodě, z Káňat pouze Liška a Vítek, ovšem z Libně dohromady jako vždy mnoho výletníků, fotografie na stránkách sokola

13.11. – podzimní jednodenní výprava s pouštěním draků, které vyrábíme na schůzce

11.12. – vánoční výprava s pouštěním skořápkových lodiček a zdobením stromečku pro zvířátka
 
Rádi uvítáme nové tváře, takže pokud máte kamarády z první až páté třídy, neváhejte a vezměte je s sebou na schůzku nebo výpravu!
Podívejte se také na nový web www.kanata.wz.cz.
 
Za všechny vedoucí se těší a klidný podzim přeje
 
Verča Niederlová - Vrečka
 (tel. 720 344 534; e-mail: verca@niederlova.cz)
 
 
              
 
Příjemné prožití vánočních svátků
 
a hodně zdraví, pohody a elánu
 
do nového roku přeje
 
T.J. Sokol Libeň
    
 

Vložil Pavel Voráč dne 11.11.2010

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás