ZPRÁVY 1998 – 3.

5. řádný sjezd ČOS v Praze

Koncem máje, ve dnech 30. a 31. května letošního roku byl svolán již 5.řádný sjezd České obce sokolské. Ze 162 pozvaných vyslanců a delegátů žup se dostavilo 148 osob. Již při zahájení došlo k očekávanému překvapení, když do pracovního předsednictva byli zvoleni noví a hlavně mladší členové, nezatížení dosavadními funkcemi. Tím se vydal sjezd na novou cestu, která má v budoucnu vést k oživení naší činnosti a vyvarování se předešlých chyb.

Při zahájení vlastního jednání přivítal předsedající pozvané hosty z několika organizací (Junák, Orel a dalších), kteří přednesli své zdravice. Mimo těchto osob se přihlásili ke slovu zástupci všech zahraničních jednot (USA, Francie, Austrálie, Kanady, Slovinského a Polského Sokola a členů Sokola na Slovensku) .

Přes velmi pestré a mnohdy i tvrdší debaty proběhl celý sjezd úspěšně a věřím, že pro budoucnost Sokola k jeho prospěchu.

Volba nového výboru ČOS se uskutečnila až večer po zdařilé akademii. Novým starostou ČOS byl zvolen více než 70 % většinou bratr Ing. Miloslav Pleskač, člen Pražského sokola, od roku 1990 starosta této jednoty. V závěru své zprávy ještě uvádím jména všech členů nově zvoleného Předsednictva ČOS.

Druhý den sjezdu byl již čistě pracovní. Účastníci požadovali radikální nápravy v ekonomice ČOS, případně i personální změny. To však již bude úkolem nového předsednictva výboru.

Pro některé dosud neobjasněné údaje o hospodaření nebylo odstupujícímu předsednictvu uděleno absolutorium až do úplného vyřízení. Tento úkol již bude řešit předsednictvo nové.

Velmi kladně byla přijata a hodnocena činnost obou náčelnictev žen i mužů. Jejich výhledová práce je již směřována na přípravy XIlI. Všesokolského sletu v Praze v roce 2000, který s největší pravděpodobností bude opět na Strahově.

Doporučuji našemu členstvu zahloubat se do článku " Tužme se " uvedeného ve dvojčísle časopisu "Sokol - Sokolský věstník" č. 6 a 7, jehož autorem je nový starosta ČOS br. Ing. Miloslav Pleskač a kde uvádí podnětné příspěvky pro další život a činnost naší organizace - budoucnost Sokola. Vše skutečně záleží na každém z nás a na všech.

Přejeme všem činovníkům i celému sokolskému hnutí hodně zdraví a úspěšné pokračování na cestě za Tyršovými ideály.

Na konec uvádím částečný výběr důležitých bodů ze závěrečného usnesení sjezdu a jména nového předsednictva výboru ČOS.

Sjezd neschvaluje zprávu výboru ČOS o hospodaření v době mezi slety a doporučil neudělit absolutorium odstupujícímu výboru.

Ukládá zpracovat řádný rozpočet ČOS pro rok 1 9 9 8.

Předsednictvu výboru ČOS připravit návrh organizačních změn do jarního zasedání výboru ČOS.

Ustavení tříčlenné smírčí komise.

Ladislav Mrklas

starosta

Nové předsednictvo ČOS

Ing. Miloslav Pleskač - starosta

10.11.1933, Sokol Pražský

Ing. Jaroslav Bernard - I. místostarosta pro organizaci

27.3.1938, Sokol Vršovice

Ing. Václav Protiva - II. místostarosta pro ekonomiku

26.9.1965, Sokol České Budějovice

Doc. Jiří Žižka - III. místostarosta

21.8.1922, Sokol Karlín

PaedDr. Anna Jurčíková - jednatelka

10.8.1952, Sokol Záběhlice

Doc. Vratislav Svatoň - náčelník

30.6.1943, Sokol Kampa

Jaroslava Žitná - náčelnice

20.1.1933, Sokol Liberec I.

Petr Bulín - předseda odboru sportu

20.12.1937, Sokol Hradec Králové

MUDr. Miloš Janota - vzdělavatel

28.5.1931, Sokol Pražský

Ing. Radovan Poděl - člen PV ČOS

22.7.1927, Sokol Brno

Vladimír Vaas - člen PV ČOS

11.7.1929, Sokol Mor. Budějovice

Ing. Zdeněk Lang - člen PO ČOS

5.12.1931, Sokol Česká Třebová

Ing. Miroslav Vrána - člen PV ČOS

10.6.1943, Sokol Pražský

 

Župní slet

Brandýs nad Labem - město, ve kterém naše župa Barákova důstojným vystoupením a uspořádáním župního sletu vzpomenula svého stoletého výročí založení.

Toto místo bylo vybráno proto, že je to vlastně střed celé župy a současně i pro vhodné cvičiště nedaleko místní sokolovny s dostatkem prostoru pro nástupové útvary cvičenců. Úprava cvičební plochy, vyrovnání plochy, zasetí trávy, kropení a postavení tribun i náčelnického můstku, byla prací členů jednoty a sletového výboru.

Práce, která si vyžádala hodně sil a obětavosti se podařila včas dokončit ke spokojenosti všech a slouží jako vzor sokolské obětavosti. Proto díky všem !

Již v předsletové době probíhaly různé kulturní akce a turnaje v několika druzích sportu, za dobré vzájemné spolupráce.

Vlastní župní slet byl uskutečněn 20. a 21. června 1998. Po sobotních dopoledních secvičných prošel městem zahajovací průvod, srdečně pozdravovaný návštěvníky a místními občany; došel až k radnici na náměstí, kde po krátkých projevech župního starosty Sopra a dalších hostí, byl navrácen po dlouhých letech historický prapor župy.

Po té pokračoval průvod za účasti sester a bratří z ČOS, návštěvníků i z jiných žup a doprovodem mnoha krásných praporů k pomníku T.G.Masaryka s položením květin. Došel až ke vchodu na cvičiště, kde v 16 hodin již postupně nastupovali cvičenci všech věků, od nejmladších (cvičení rodičů s dětmi) až po ty nejzralejší (z řad "Věrné gardy").

K naší spokojenosti byla velká účast jak cvičenců, tak i diváků, u kterých byl vidět zájem o celkový průběh. Ze všech vyzařovala spokojenost, radost z pohybu a víra v další činnost Sokola.

Na závěr při společném nástupu všech cvičenců zazněla melodie i slova zpívaná při společných vystoupeních dorostenců z XI. sletu v roce 1948 "Hola hej, z vesela, bystrým letem sokola...."

Druhý sletový den byl vyplněn podiovými vystoupeními několika skupin a ukázkami netradičních sportů. I zde byl program velmi hodnotný, zajímavý a upoutal pozornost svou pestrostí.

Po dobu sletových dnů byla v zámeckých prostorách uspořádána výstava z dlouholeté činnosti jednot z naší župy, minulost i přítomnost v celé tělocvičné a kulturní činnosti, četné fotografie, upomínkové doklady a ceny získané v rozličných soutěžích.

Slet byl skutečně důstojnou oslavou stého výročí, vydařil se i díky příznivému počasí a naší povinností je poděkovat všem, kdo se o jeho zdar zasloužili, každý na úseku své činnosti a dle svých možností i schopností. A byl současně i pozvánkou na příští naše setkání, které se uskuteční při XIII. Všesokolském sletu v Praze v roce 2000, kde se opět sejde celá sokolská rodina ze všech koutů nejen naší vlasti, ale prakticky z celého světa. Bude to opět na značkách, v ochozech či při sletovém průvodu v ulicích Prahy.

Věřím, že členstvo naší libeňské jednoty půjde příkladem.

 

Redakce Zpráv

Zpráva místostarosty

o činnosti Turistického oddílu Studánka

Jak jsem Vás již informoval, postavili jsme u obce Lešetice nový srub. Zděný objekt, který stojí na pronajatém pozemku, nám tvoří pevné zázemí pro naši činnost. A tak se letošní tábor uskutečnil poprvé v novém prostředí. Tábor se uskutečnil díky tomu, že se podařilo zajistit táborové vybavení, které nám od požáru v roce 1997 chybělo.

Jako každoročně se na letní tábor odjíždělo 1. července. U vlaku se sešlo všech 55 dětí,11 dospělých a za mírných zmatků se nám se všemi podařilo odjet. Jaké bylo celé tři týdny počasí asi všichni víte. Hry a celou činnost jsme museli přizpůsobit stálému dešti a chladnu. Celotáborová hra, v rámci které jsme cestovali kolem světa za 21 dní, zaujala všechny děti a 5 družin bojovalo o vítězství.

Již potřetí s námi letos absolvovali 14 táborových dní i malé Čakovické myšky. 7. července přijelo 8 dětí s dvěmi vedoucími a vydrželi s nimi bojovat až do 21. července, kdy jsme opět všechny děti přemístili do vlaku a vyrazili zpět do Prahy.

Obrovskou úlevou byl již zmíněný zděný dům, do kterého jsme mohli složit veškeré táborové vybavení.

Byl to další vydařený tábor, na který budeme rádi vzpomínat.

Josef Žáček

místostarosta a vedoucí TO Studánka

 Zpráva jednatelky

Začínáme opět nový školní rok. Rádi bychom umožnili občanům Libně a jejich dětem přijemný tělocvičný a zábavný pobyt u nás.

Abychom toto mohli splnit a opět je uvítat ve zrekonstruované budově sokolovny je toho ještě mnoho zapotřebí.

Naše hlavní snaha je opravit omítku sokolovny a opravit rozvod elektr. proudu.

Naše  žádosti o dotace na mnoha místech, jak městských, ČOS a j. jsou zatím bezvýsledné.

Župa nám poskytla malou částku na opravu a rekonstrukci ve výši 80.tis. Kč  s tím, že 30 % si sami musíme k tomu přidat. Využijeme to na opravu střechy a částečnou opravu elektr. vedení.

Ostatní hospodaření s našimi skromnými přijmy vedeme tak, abychom zabezpečili plynulý chod provozu sokolovny. Dopolední provoz v tělocvičných sálech je o mnoho nižší, než v uplynulých letech. Školy mají méně žáků i méně peněz. Hledáme náhradní nájemce na využití dopoledních hodin v našich tělocvičných sálech. Hledejte i Vy a nabídněte naše prostory.

 Marta Halíková

 

100 let

Číslo v nadpisu je dosti kulaté, aby se jím připomínala různá výročí. Konec minulého století byl bohatý na mnoho dnešních vzpomínání.

Vznikaly nové a nové sokolské jednoty, tvořily se župy, ustavovaly se nové národní spolky. Rozrůstaly se obce, které pak byly povyšovány na města a tak jsme také u té jedné stovky, která se týká Libně. Připomíná ji výstava, která v naší sokolovně právě probíhá.

Další stoleté výročí se váže k naší sokolské jednotě. V říjnu roku 1898 byla totiž skupinka žen odhodlána založit vlastní cvičební oddíl a také utužovat tělo a ducha, jak bylo do té doby výsadou mužů.

Ženy v očích veřejnosti a starší generace patřily tehdy pouze kychyni a dětem. A tak, i když se jejich snaha, jako každá novota, nesetkávala všude s pochopením, můžeme se na dobových fotografiích přesvědčit, kolik odvážných se do cvičení přihlásilo. První fotografie nám představuje osm žen zakládajícího výboru ve velice pěkném civilním oděvu. Postupně, jak počet cvičenek narůstal, nastal zájem o jednotný cvičební úbor. Několikrát se změnil podle tehdejší módy, ale vždy to byla dosti široká sukně, živůtek s límcem a šerpou a jinými doplňky. I v  takovém složitém oblečení dokázaly být ženy ladné a následováníhodné.

Pro počáteční potíže se získáním cvičitelek, neboť nebyly žádné takové školy pro ženy obecně, ujímají se vedení ženských družstev bratři cvičitelé.

Teprve v roce 1904 po několikerých změnách ve vedení jednoty, utváří se skutečný cvičitelský sbor v čele s náčelnicí. První část, velice důležitá a významná pro ženské hnutí v Sokole se tímto dovršila a příště si připomeneme pokračování činnosti i jména těchto průkopnic, jejich následovnic a zapojení do vyšších složek České obce sokolské.

Pro naše sokolské mládí na vědomí a pro moji generaci ku vzpomínce napsala dcera nejmladší zakládající členky ženského odboru.

Věra Dekastellová

současná náčelnice

1. září do školy a do SOKOLA !

 

Cvičení
Nejdříve k závěru minulého cvičebního roku. Ve cvičení žáků jsme v květnu a červnu začali opět cvičit venku (v parku u Studánky) a znovu jsme cvičení zpestřili soutěží Letní disciplíny, která bude pokračovat i v září. Ve čtvrtek 28. května připravili cvičitelé ve spolupráci s JILMEM a starším žactvem již tradiční Dětský den - u sedmnácti různých soutěží a disciplín se pobavilo více než 130 děti a 42 pořadatelů. Ve čtvrtek 25. června jsme zakončili cvičební rok, a to vyhodnocením dvou celoročních soutěží (diplomy + odměny).

- Švihák roku - výsledky jsme uvedli již v minulých Zprávách

- O nejvěrnější docházku - během roku se objevilo 135 cvičenců, 61 z nich mělo docházku lepší než 50 %. Z 73 hodin přišli P. Bureš a D. Petrželka 66x, V.Voráč a J. Kaplan 68x, J. Novák, P. Voráč, J. Vorel a V.Tomčík 71x, T. Novák a M. Chlumecký 73x - měli tedy 100% docházku.

Průměrná účast na cvičení - 27,5 ml. žáci

- 35,5 st. žáci + dorost

Zakončení cvičebního roku ale předcházel Župní slet - po poněkud rozpačitých přípravách a očekávaných organizačních zmatcích přišel šok - dokonale zorganizovaná akce - průvod Brandýsem i cvičení na cvičišti - vše šlo jako na drátkách. A to se sletu zúčastnilo přes 1000 cvičících - nás může těšit že se mezi nimi určitě neztratilo ani 120 cvičících z Libně - 34 žáků, 18 mužů a zbytek tvořili Rodiče a děti, Předškolňata, žákyně a ženy. Všem cvičícím ještě jednou děkuji (a samozřejmě i rodičům žactva za trpělivost při nácviku a secvicích). A abych nezapomněl, poděkování patři i všem 9 cvičitelům žactva.

A nyní k tomu, co nás čeká.

V září a pokud to počasí dovolí, tak i začátkem října budeme chodit cvičit ven a soutěžit v "Letních disciplínách", "lehkoatletu", hrát fotbal, odbíjenou atd. A pak už zase do sokolovny - cvičení na nářadí, hry a pod. Opět připravujeme celorodní soutěž v tělocvičných dovednostech. Navíc se na pátek 27. listopadu připravuje Tělocvičná akademie a ve čtvrtek 3. prosince přijde Mikuláš. Poslední cvičení v letošním roce bude ve čtvrtek 17.12.1998. O všech důležitějších akcích budeme informovat krátkými dopisky, rozdávanými žactvu. Nakonec jedna prosba - prosíme zaplatit v matrice příspěvky na II. pololetí do konce září.

Pobyt v přírodě

- 20. června skončil ten jarní pobyt, jenž nám tentokráte přinesl 3. místo mezi 104 jednotami i díky Jarnímu výletu libeňského SOKOLA. Opět jsme se sešli s dalšími oddíly z různých sokolských jednot pražského pětižupí, tentokráte v Malé Léčici na Kocábě. Další, tentokráte Podzimní výlet se chystá ne sobotu 10. října - pojeďte všichni! (Žactvo, členstvo, rodiče, prarodiče, kamarádi.) Jede se do Lysé nad Labem, Přerovskou hůru a Čelákovic - pěkná krajina, jen 6 km pěšky, zábavné hříčky, zpívání s kytarou, ohýnek k obědu...

JILM

Ještě na jaře jsme se zúčastnili celojednotového výletu na Kocábu, na kole jsme ujeli 222 km při kolovce do Mšena, Dubé, Holan, na Ronov, Verneřic, Ústí, na Lovoš, Čížkovic a Kralup a stačilo se postavit náš již 17 tábor. V něm si nejprve zimy a deště užívalo 20 Káňat s pěti vedoucími (27.6. - 11.7.) a posléze za již pěkného počasí i 19 jilmáků se 4 vedoucími (11.7.-18.7.) Hráli jsme poslední část Zlaté horečky (honby za zlatem, clainování, rýžování zlata),lovili bobříky, hráli všeliké hry, chodili se každý den koupat do rybníka, hráli fotbal, soft a odbíjenou, zpívali u táboráku, chodili na výpravy (jedna byla od Milevska až na Šumavu - Prachatice Boubín, Kašperské hory, Sušice, Rabí) a mezitím měli hlídky, chodili na nákupy, vařili, umývali nádobí, štípali polínka atd. Ale tábor je již za námi a před námi celý rok do toho dalšího. Z 19 účastníků tábora se jeden stal vedoucím, dva nejstarší ukončili činnost a jeden byl host - zbývá tedy 15 chlapců - docela dobrý základ. K němu však rádi přidáme nějakou tu duši - takže zájemci hlaste se !

Po prázdninách začínáme jako vždy pracovně - brigády u sokolovny, na Proseku 30.9., trhání bezinek 16.9., průběžné trhání a sušení šípků apod. - to víte šetříme na nové tee - pee. Ale čeká nás i zábava, tedy výpravy: 18.-20.9. kolovka do Mladé Vožice, 10.-11.10. PVLS, 24.- 25.10. poslední dvoudenka do Všetat, 17.11. výpravička na Kozí Hřbety a do Šárky, 28.11. se projedeme podél Loděnice z Vráže přes sv. Jána pod Skalou do Srbska, 8. a 29.11. budou vycházky po Praze, 12.12. Vyzvědači, 13.12. brigáda v Sokolovně a letošní rok uzavřeme (a doufáme že i za hojné účasti bývalých členů) Vánoční nadílkou 16.prosince.

A to nás ještě čeká šití tee - pee, hledání nového tábořiště a desítky dalších povinností i zábav - program je to pestrý a nabitý - pojďte se s námi vybít !

Za cvičitelský sbor i za JILM

Jiří Novák náčelník

telefony: 66036259 , (6.00 - 14.00 hod zam.), 66313192 domů (večer)

Tělocvičná akademie všech složek Libeňské jednoty

 

v pátek, 27. listopadu 1998

 

v 17.oo hodin ve Strnadově síni (velký sál)

 

Srdečně zveme!

 

Cvičební rok 1998 - 1999

Prázdniny skončily a v naší sokolovně se hned od 1. září rozproudil čilý sokolský ruch. Během prvního měsíce sice trochu omezený, vzhledem k výstavě ke dvojímu libeňskému výročí, ale ani to nás neodradilo od poctivého lámání těla. Máme to po letním lenošení jistě zapotřebí.

Vítám všechny ženské složky naší jednoty, těším se na shledání s nimi a doufám, že se setkáme ve zdraví. Připomínám, že jako plnohodnotné členky libeňského Sokola trváme v letošním roce již 100 let, o čemž se rozepisuji v jiném článku.

Takže do další stovky v plné síle a hodně pokračovatelek si přeje

 

Vaše náčelnice

Věra Dekastellová

 

Zpráva vedoucího sportovních oddílů

Skončil čas dovolených a prázdnin v libeňském Sokole se opět rozbíhá vše naplno, což se také týká i sportovních oddílů. Nejprve bych Vás rád upozornil na to, že jako v minulých letech i letos se koncem října budou vypisovat nové registrace všech oddílů, a proto bych Vás požádal o pomoc. Až budou jasné počty členů v oddíle, napíšete počet mužů, žen, dětí do 18 let, cvičební hodiny a druh sportu, který hrajete. Tuto zprávu odevzdejte nejpozději do konce října br. starostovi, v matrice, popřípadě ve vrátnici.

Dále bych Vás rád předběžně upozornil na turnaj v odbíjené, který se bude konat v naší sokolovně koncem října a bude to turnaj pouze našich prozatím čtyř družstev, aIe mohou se přihlásit i ostatní. Stačí, když sestaví smíšené (alespoň dvě ženy) sedmičlenné družstvo. Termín přihlášek bude ještě upřesněn.

Jediné co mne trochu mrzí a na co bych rád apeloval je to, že se mi nedostávají informace o vašich soutěžích a výsledcích na nich; protože, pokud budete podávat včas informace o připravovaných turnajích, mohu na jednotě nebo spíše na župě požadovat pro vás finanční, ale třeba i propagační pomoc. Informace pro hráče družstva odbíjené, které hraje každou neděli od l9 hod. Hrát se začíná 13. 9.1998 v 19. hodin.

Závěrem přeji všem hodně zdraví a sportovních úspěchů.

Jakub Jabor

Vedoucí sportovních oddílů

(tel. 0602/843192 zam., 6848201 domů)

Dovolujeme si Vás také informovat, že ze začátkem nového školního roku pokračuje tak jako už deset let Turistický oddíl "STUDÁNKA", při TJ Sokol Libeň, který má sokolovnu v Libni vedle zámečku. Do jednoho z těchto oddlů provádíme nábor dětí ve věku od 7 do 9 let. Jedná se o oddíl, který vedou zkušení vedoucí. Tento oddíl bude mít schůzky každou středu od 16.00 do 17.30 hod. V oddíle se děti naučí nejen poznávat přírodu, ale i navštíví mnohé památky v okolí Prahy. Kromě schůzek jezdíme na jednodenní nebo dvoudenní výlety, které jsou asi jednou do měsíce. O prázdninách mají děti možnost zůčastnit se letního tábora.

Pokud máte zájem dozvědět se něco více nebo své děti přihlásit přijďte prosím na schůzku rodičů a dětí dne 16. 9. 1998 v l8.OO hodin do Libeňské sokolovny.

Těšíme se na Vás.

Jakub Jabor, Johana Kolpeková

oddíloví vedoucí

Zuzana Benešová, rádce

 

Září, měsíc bohatý na výročí

3.9.1948 zemřel druhý prezident ČSR dr. Edvard Beneš

12.9.1822 se narodil Jindřich Fügner, spoluzakladatel Sokola

14.9.1937 zemřel první prezident ČSR T.G.Masaryk

17.9.1832 se narodil dr. Miroslav Tyrš, zakladatel Sokola

30.9.1938 ztratila ČOS v pohraničí 548 jednot po Mnichovském diktátu

 

 

zabralo jednot sokoloven cvičišť jiných objektů Kč

Německo 455 120 232 133 53,0 mil.

Maďarsko 49 9 13 8 3,5 mil.

Polsko 44 8 20 15 5,5 mil.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem 548 137 265 156 62,0 mil.

 

Národní rada československá vydala v roce 1924 k desátému výročí úmrtí dr. Jana Podlipného stručný jeho životopis. Autor Augustin Seifert v něm uvádí: Dr. Jan Podlipný zanechal svým životem brázdu zvláště významnou v celém našem životě národním, takže jej možno právem zařadit mezi nejvýznamnější členy československého národa, jejichž památka přetrvá věky.

Narodil se jako prostý venkovský synek v Hněvčevsi u Hořic dne 24.srpna 1848 a vystudoval na gymnáziích v Hradci Králové a na akademickém v Praze, načež vstoupil na právnickou fakultu staré pražské Univerzity Karlovy.

Později se stal starostou ČOS, poslancem říšského sněmu a primátorem hlavního města Prahy.

Před sto lety byla jeho zásluhou povýšena obec Libeň na město. Za tím účelem pořádá OÚ Praha 8 v naší sokolovně výstavu o životě této pražské městské části.

Před sto lety, 11.dubna, se konalo první veřejné cvičení žen v Pražském Sokole a na podzim začaly cvičit ženy v libeňském Sokole. Mezi prvními cvičitelkami byla máti naší dnešní náčelnice Hana Němečková-Decastellová.

Na říjen připravujeme řadu akcí, např. výlety Věrné gardy, besedu, kde vzpomeneme mimo jiné i nedávno zesnulého činovníka Sokola, br. Kodla.

Ferdinand Haralík

vedoucí Věrné gardy

 

Rendlíček Marie Provazníkové

Rendlíček byl místem dovolené rodiny Marie Provazníkové za první světové války. Spíš by se měl pro svou velikost jmenovat Rendlík; je to krásně položený rozlehlý rybník v mělkém údolí Žďárských vrchů. O svém válečném pobytu na jeho březích se naše slavná náčelnice zmiňuje ve své publikaci "To byl Sokol".

Během své dovolené ve Žďáru nad Sázavou jsem vyjela s přáteli na kole jihlavskou silnicí směrem na Nové Veselí, Bohdalov a zhruba po 9 km jsem stála na hrázi Rendlíčka. Měla jsem štěstí; hned první dotázaná, paní Petráková z usedlosti Doležalů, mi ukázala na neda- lekou skupinku tří chat, z nichž ta prostřední byla tou hledanou. Škoda, ti, co tam byli jako hosté, neměli ani ponětí o dávném pobytu sestry Marie Povazníkové, a tak jsem nezjistila, co zbylo z původního domku. Ale směla jsem se projít po zahradě a pohledět na rybník a celá atmosféra půvabného okolí ukázala, kam se naše náčelnice ráda vracela.

Ing. Marie Kselíková

vzdělavatelka

 

Poslouchat za dveřmi dovoleno!

Úterní večery zasvětily členky Forestrova komorního pěveckého sdružení zpívání. Sbor s více jak dvacetiletou tradicí měl to štěstí, že mu byla pronajata Filipova síň, nádherný a inspirativní prostor k pravidelným zkouškám (od r.1995).

Příprava v takovém prostředí Přináší "ovoce". Důkazem toho budiž několik pěkných umístění v českých i mezinárodních soutěžích. 1996 - Sborové dny Praha - vítězství v kategorii žen.pěv.sborů a zvláštní cena za interpretaci soudobého díla.

1997 - bronzové umístění v mezinár. soutěži v belgickém Maasmechelenu

1998 - SRN vítězství v kategorii - soutěž R.Schumanna ve Zwickau

Jako držitel grantu OÚ P-8 pořádá sbor cykly koncertů pro publikum městské části Praha 8. Presentuje díla českých i cizích autorů od l4.století do současnosti. Do konce roku 1998 plánuje sbor ještě dva koncerty (z nich jeden vánoční). Oba koncerty připravujeme již nyní. Až tedy zaslechnete ženské hlasy v prostorách libeňské sokolovny, vězte, že to zpívají "Foerstrovky ve Filipce".

Poslouchat za dveřmi dovoleno....

 

Drahomíra Černíčková, jednatelka FKPS

 

Z našeho archivu - Rok 1885

Také tichou slavnost praporovou jsme měli, kterou nás překvapily slečny učitelky, spolu s několika obětavými členy, zhotovivše jednotě krásný prapor. Nese významná slova "Tužme se!" Věčná škoda, že v moři zapomenutí zanikl přijatý návrh, aby o důležitých otázkách a rozhodnutích, jež se v jednotě stanou, vedena byla kronika a archiv jednoty. Tak mnohé věci zapadly do věčnosti zapomenutí, poněvadž pro stručnost nebyly ve Zprávách vedeny a pamětní knihy nebylo. Tak zaniklo první provolání jednoty Sokolské k občanstvu, vybízejícímu k hojnému přistupování za členy. Zajisté však účastníci prvních dob čtouce tyto řádky, doplní si, co ušlo pozornosti kronikáře.

Za redakční výbor

František Glimann

 

 

Společný výlet Pražského pětižupí

 

směr Přerovská hůra

 

sobota 10. října 1998