ZPRÁVY 1998 - 4

Historií k sokolskému životu

 

28. říjen 1918 - datum, které je v životě našeho státu významné - vznik Československé republiky.

Nesmíme zapomínat na ty, kteří tento den dlouhou dobu připravovali nejenom doma, ale hlavně v zahraničí. Prezident Tomáš G. Masaryk, generál francouzské armády Milan R. Štefánik, dr.  Edvard  Beneš,  starosta ČOS br. Josef Scheiner, dr Karel Kramář a mnoho dalších mužů dvacátého osmého října. Na jejich zásluhy nezapomeneme. Věříme, že po všech krušných dobách po dobu 80 let trvání se dnešní Česká republika stane pevným pilířem našeho státu. Blíží se rok 2000, ve kterém sokolstvo bude pořádat další, již XIII. Všesokolský slet v Praze. Jako obvykle, v prvních prázdninových dnech začátkem července ve svátečních dnech. Program všech sletových akcí bude ještě upřesněn,je však nutné, aby rodiče i děti věděli již dřív," že sletové slavnosti končí 6. července a dle toho plánovali pobyty v táborech nebo jinde na pázdninách. Doposud není pevně stanoveno místo konání sletu, ale všichni doufáme, že to bude opět Strahov, kde se již od roku 1926 (VIII.slet) slety konaly. Věřím, že tam se opět sokolstvo nejen z naší České republiky, ale i ze všech žup a jednot celé ČOS opět setkají.

Jak již z dopisů br. náčelníka Nováka jste se dozvěděli o pobytu v přírodě jsou turistické oddíly Jilmu, Studánky, Káňat i Věrné gardy plně nasazeny.

Poslední výlet Pražského pětižupí se uskutečnil v sobotu 10. října 1998 s cílem " Přerovská hůrka". Zúčastnilo se celkem 211 osob, z toho 96 osob právě z naší jednoty, dosud největší účast. Výlet se za celkem dobrého počasí vydařil a čekáme,že na dalším jarním srazu se počet "našich turistů" ještě zvětší.

Mimo tuto činnost, všestrannost, pobyt v přírodě, které jsou v libeňském Sokole hodně početné, má naše jednota ještě několik samostatných sportovních oddílů, které j&127;sou velmi čilé a některé dost početné. Jmenovitě moderní gymnastika, sportovní gymnastika, odbíjená, košíková, badminton, kulturisté, joga, historický šerm a stolní tenis.

Ve svém zájmu by měl každý pečovat sám o sebe a o své zdraví a zdatnost. Jen pravidelným cvičením a trénováním si uchováme svou svěžest až do nejvyššího stáří.

Proto odložte svou pohodlnost a přijďte do tělocvičny. Věk nerozhoduje! Rádi Vás přivítáme!

Ladislav Mrklas

starosta

 

Malé ohlédnutí

Motto: Kdo chce pracovat - hledá způsoby. Kdo nechce - hledá důvody.

20.11.1998 jsem se zúčastnila jako každoročně tělocvičné akademie Sokola Libeň. Byla to přehlídka cvičení od nejmladších cvičenců, až po ty dříve narozené. Ve cvičení předškolních dětí mne zaujala žákyně Anežka, které je 8 let a dokázala vést svoje družstvo opravdu vzorně. Bude to budoucí cvičitelka?

Nejvíce na mne zapůsobilo množství žáků, kteří v Sokole Libeň cvičí a kteří na závěr společně se žákyněmi, dorostenkami a muži ukázali všehochuť ze župního sletu. Chlapci se naučili cvičení žákyň a opačně a skladbou mužů a žen skončili.

Ale nejen cvičením žije tato jednota. Znějí zde písně sokolské a trampské zásluhou vzorného turistického oddílu Káňat a Pampelišek, který se ukázal se svými písničkami. Bylo to nejen krásné seskupení a sehrání skladeb, ale i pěkné pozvání k nácviku skladeb na XIII. slet ČOS v roce 2000. Věřím, že všichni, kteří cvičili dnes na akademii, budou se stejnou chutí a elánem cvičit na Strahově v roce 2000.

Děkuji všem, kteří se aktivně zúčastňují na přípravě těchto veřejných vystoupení a propagují Sokol v rámci Prahy 8.

 

 

Jiřina Rubešová

náčelnice župy Barákovy

Zpráva o uskutečněných opravách a stavu libeňské sokolovny

Počátkem měsíce listopadu proběhla výměna hlavního elektrického rozvaděče, čímž se konečně odařilo odstranit hned několik desítek závad, na které nás upozorňovala revizní zpráva. Zároveň bylo přemístěno ovládání rozsvěcení světelných okruhů do vrátnice. Na počátek prosince je ještě plánována výměna žárovek hlavního osvětlení Strnadova sálu. Touto výměnou se odstraní přetíženostjednotlivých světelných okruhů a zároveň se sníží hodinová spotřeba osvětlení tohoto sálu o 2 kWh. V listopadu byla taktéž pravidelná revize plynových kotlů a byl zřízen zvláštní zásuvkový okruh do kuchyňky.

Koncem listopadu byl na dvůr přistaven kontejner na odpad a turistický oddíl Jilm ho při své pravidelné podzimní brigádě ( úklid dvora ) zcela zaplnil.

Josef Žáček

místostarosta

 

Zpráva o činnosti Turistického oddílu Studánka

Turistický oddíl Studánka pokračuje po prázdninách ve své činnosti, t.j. pravidelných schůzkách probíhajících ve čtyřech družinách a občasných výletech do přírody na sobotu či celý víkend. 19. - 21. října se dospělí členové zúčastnili brigády na táborové základně v Lešeticích u Pňbrami. Pňpravovalo se dříví na zimu, stavěl přístřešek na uhlí a hlavně se na přání tamnějšího Obecního úřadu přestavovali 3 polorozpadlé komíny.

V týdnu před 24. říjnem jsme se všichni podíleli na přípravách taneční zábavy, kterou naše jednota spolupořádala s Obvodním úřadem Praha 8. Domnívám se, že zábava proběhla na velmi vysoké úrovni. Stinnou stránkou byla jen malá účast hostí.

V současné době se Studánka připravuje na již tradiční předvánoční víkend v Lešeticích, tentokrát samozřejmě hlavně s dětmi. Na pátek je ohlášen Mikuláš a pokud budeme hodní, přijde v sobotu Ježíšek.

 

Josef Žáček

místostarosta

Zpráva jednatelky

Blíží se konec roku 1998. V tomto roce jsme prošli různými výročími, k nimý jsme uspořádali různé akce. Ke 100. výročí povýšení Libně na město byla u nás uspořádána výstava MČ Praha 8, která byla zahájena vernisáží, spojené s hudbou a zpěvem a projevem starosty městské části Prahy 8. Díky bezplatnému a obětavému dozoru členů naší Věrné gardy jsme získali finanční úhradu za propůjčení místností v sokolovně.

K 28. říjnu - výročí 80. let založení republiky byla v naší sokolovně uspořádána taneční zábava. Zisk z těchto obou akcí nebyl velký, ale posloužili jsme společenskému soužití naší sokolovny a občané Libně s obdivem chválili prostory naší sokolovny. Z našich příjmů a za přispění dotace župy jsme letos nechali opravit střechu, vyměnit elektrorozvěděč, opravit plynové kotle, instalovat nová vrata do dvora sokolovny. Ale není stále ještě vše v pořádku. Do příštího roku nás čeká ještě mnoho oprav. Postupně zrekonstruovat elektrický rozvod, další opravy střech, oprava parket ve velkém sále a ta stále nejbolavější havarijní omítka. To vše postupně v dalších letech, podle finančních prostředků, které budou k tomuto účelu k dispozici.

Těší nás, že budova sokolovny slouží libeňské mládeži i veřejnosti a všichni zde nalézají kamarádské prostředí pro utužení svého zdraví.

Marta Halíková

 

Pojďte cvičit s námi - zpráva náčelníka

Ač do hodin žáků chodí spousta cvičenců (průměrně více než 25 ml.žáků a 95 st.žáků s dorostenci), je to o trochu méně než loni. Cvičitelů máme dostatek - nyní 11 (z toho si dva během listopadu zvýšili kvalifikaci a další mládenec prošel cvičitelským kursem - dva víkendy od pátku odpoledne do neděle večer), takže klidně může chodit cvičit více žáků. Navíc 2 naši cvičitelé pomáhají v Sokole Prosek, kde nemají cvičitele k žactvu a je tam s nimi velká spokojenost. Pokud se Vám naše cvičení líbí, přemluvte prosím vaše známé či spolupracovniky, ať k nám své syny pošlou. Naučí se cvičit, slušně se chovat, najdou si zde spoustu kamarádů. A mohou samozřejmě poslat i děvčata do cvičení žákyň, či začít cvičit sami - stačí si jen v matrice vybrat, ve kterém oddíle si protáhnout své tělo.

Cvičení je pestré, o čemž se doufám řada z Vás přesvědčila i na naší Tělocvičné akademii v pátek 27.listopadu, kde žáci předvedli ukázku rozcvičky s medicinbaly (24 osob), přeskoky kozy (5 ml.žáků), závody družstev (20 ml.žáků) a zejména závěrečné číslo s ukázkami skladeb ze župního sletu. Spolu s 9 žákyněmi a 3 staršími muži zacvičilo 19 žáků a dorostenců skladbu žáků, poté žákyň !! - pohyby sice nebyly tak ladné, ale kluci se snažili a nakonec i část skladby muž a žena.

Kromě mužských složek na akademii vystoupili i rodiče s dětmi (6 párů), předškolňata (25), mladší žákyně s cvičením na lavičkách (9), zazpívali nám Káňata a Pampelišky (13), pódiovou skladbu a nějaký ten přemet a salto nám předvedli sportovní gymnasté (16) a ženy nám zacvičily s tyčemi (10).

Celkem se více než 200 divákům předvedlo v 1,5 hodiny trvajícím programu 175 cvičenců !!

V prosinci nás teď čekají běžné cvičební hodiny - pouze 3.prosince dorazí do sokolovny Mikuláš s čerty a anděly a rozdá mezi nejmladší členstvo téměř 200 balíčků a 17.12. nám naši Iibeňští loutkáři sehrají představení na vánoční motivy.

PosIední Ietošní cvičení je v úterý 22.12., první cvičení v novém roce již v úterý 5. ledna.

A co nás v novém roce čeká ?

Kromě běžného cvičení budou pokračovat obě dlouhodobé soutěže:

- O nejvěrnější docházku - s každoměsíčním vyhlašováním nejvěrnějších.

- Minutový pěti- (sedmi-) boj - posilovací cviky. Mladší mají 5 a starší žáci

7disciplín. Cvičí se vždy 1 minutu na počet.

V listopadu jsme vyhlásili výsledky "Letních disciplín" - výsledky i fota ve vývěsce mezi šatnami. Tam i na tabuli ve vstupní hale lze nalézt další informace nejen o akcích libeňského Sokola.

Ti nejšikovnější začnou už od počátku ledna nacvičovat na gymnastické závody pražského pětižupí (březen). Kromě toho budou v únoru závody`v plavání a v květnu v lehké atletice - obou klání se mohou zúčastnit všichni zájemci z řad žactva.

V únoru pak již tradičně pořádá Sokol Libeň Šibřinky - dopoledne dětské, večer pro dospělé. Dostatek ochotných cvičitelů, pestrý proqram ve cvičení i v turistických oddílech, ale i něco navíc - to je to co nabízíme.

A co žádáme? Choďte pravidelně a v hojném počtu (přiveďte i své kamarády a do konce Iedna si zaplaťte příspěvky na 1.pololetí roku 1999 (žactvo a dorost 75Kč, dospělí 150 Kč).

Pobyt v přírodě

10.října proběhl již l7. společný výlet libeňského Sokola. Společně s dalšími oddíIy pobytu v`přírodě pražského pětižupí jsme se setkali v Lysé nad Labem a poté podél řeky dorazili na Přerovskou hůru. Tam se postupně sešlo 211 výletníků z mnoha jednot. Tradičně nejpočetnější byla Libeň s 94 účastníky !? Jilm (22), Káňata (22), Studánka (21), Věrná garda (18) a Pampelišky - nově vzniklý oddíl starších žákyň - (14). I tento výlet nám jistě pomůže k dobrému umístění v Podzimním dnu v přírodě.

V tom letním jsme i díky třem našim táborům (Jilm, Studánka a Káňata) obsadili mezi 104 jednotami vynikající 2. místo za 76 dní prožitých v přírodě.

JILM

V září zahájil své již 18. období činnosti. Od září do konce listopadu, kdy píši tyto zprávy, jsme se již 13 x sešli na schůzce v klubovně, dále jsme měli 5 výletů a 1 vycházku po Praze:

18.-20.9.98 kolovku z Kralup přes Slaný, Kladno, Beroun Dobříš, Votice až do Mladé Vožice a pak do Benešova -

42+109+90 = 241km, 1O cyklistů.

10.-11.10. Podzimní výlet libeňského Sokola - 22 členů a hostů - nazbíralo 60 litrů šípků.

24.-25.10. Šípkoblátí-Všetaty,Stará Boleslav - 17 lidiček hrálo hry, poznávalo rostlin, učilo se orientovat v mapě a taky dvě hodiny sbíralo šípky. Když jsme dotrhali a chtěli odejít,skoro to nešlo, protože batohy se ukázaly býti malými. Nakonec jsme část z 135 litrů !!! museli nést v igelitkách (šípky a bezinky se usuší, vyčistí a prodají v Léčivech - za utržené peníze se koupí látka a pak si sami ušijeme týpko - ta stará se již rozpadají).

7. 11.98 výpravička z Roztok přes Kozí hřbety do Lysolají-14 účastníků.

8.11.98 vycházka po Praze + Náprstkovo muzeum - 15 účastníků.

28.11.98 poslední letošní výprava - Vráž, sv.Jan pod skalou,.Srbsko. Vyhlídky, lomy, sníh, koulovačky,jeskyně.

Kromě toho jsme i pracovali:

- v září 3x u sokolovny, -- trhali jsme bezinky, brigádničili na Proseckých skalách pro Ochránce přírody (15 lidí, 36 hodin) a konečně 29.11.98 jsme uklízeli za sokolovnou - čistili taras od pařezů a sbírali nepořádek na dvoře - zcela jsme zaplnili velký kontejner. 25 pracovníků strávilo při práci 1O6 hodin.

Po loňské veleúspěšné celoroční hře Zlatá horečka,jež byla vyvrcholením pro starší členstvo,jsme letos nabrali několik mladších hochů, takže program je více zaměřen na hry a na získávání tábornických dovedností. A až se to ti malí naučí, pak na ně v září bude čekat další celoroční hra (zřejmě z doby vlády Karla IV).

Ale ještě předtím bude tábor - a to na novém tábořišti. Po letním třídenním putování, při kterém jsme obhlédli kolem 80 míst jsme tentokráte o víkendu 21.- 22.11. objížděli jen nadějná místa a v neděli jsme slavili úspěch. S majiteli louky, lesa i rybníka jsme se dohodli, takže v létě bude náš tábor 5 km západně od Kamenice nad Lipou (rybník Fejfar nad vesnicí Bohdalín). Do té doby nás však čeká trocha práce - louka je díky mnohaletému nesekání zarostlá a místy dosti podmáčená - ale to už známe z předchozích tábořišť, takže věřím, že v' červenci to už bude skvělé tábořiště.

Do vesnice l,5 km, na autobus 2 km, rybník 50 m, les začíná hned za stany a za potokem je velká sekaná louka na hry.

A co hlavní - zase je to tábořiště poměrně vzdálené od civilizace, tak jak je naše zvyklost.

Znovu nabízíme 2-3 místa pro nové členy (zatím máme 16 kluků).

Cvičení a tábornictví ZDAR

Jiří Novák.náčelník

tel. 66036259 (zam. 6.oo - 14.oo), 66313192 (domů večer)

Život naší sokolovny

Týden má, jak víme, sedm dní. Pět prvních, pondělí až pátek - je tak zvaně všedních; jsou naplněna převážně denní prací a povinnostmi. Rodiče se schází obvykle až večer a opět jsou na řadě další činnosti - domácí práce. Naše sokolovna má ovšem trochu jiný časový rozvrh. Dopoledne se tu vystřídá několik tříd studentů z okolních gymnázií, které nemají tělocvičnu mají svoji přeplněnou. I ochránci některých podniků si tady tuží svaly nebo relaxují při různých míčových hrách. Několikrát byla naše sokolovna svědkem pro ni neobvyklých událostí.

Třeba výstavy. Ku příkladu ta letošní byla věnována historii Libně, v níž nemalou úlohu sehrál sám Sokol. Také nedávné svěcení desky s hudbou skupiny Šlapeto. To jsou akce z doby poslední a sáhneme-li do minulosti, to je od roku 1990, kdy nám byla sokolovna navrácena, nepřeberné množství besed, vycházek, promítání, návštěv výstav a divadel a další a další. To je činnost vzdělavatelská. Pravidelně předvádíme veřejnosti výsledky své cvičitelské práce na akademiích. Ta letošní se podařila dne 27.listopadu a je o ní samostatný příspěvek. Náplň našich setkání je různá. Veselá i vážná a pro všechny věkové skupiny . Z těch veselých jsou to příkladně Šibřinky, které jsou velice oblíbené a pro děti jejich maškarní ples.

Blíží se Mikuláš, který nás se svými čerty a anděly každoročně navštíví a oblíbená vánoční beseda pro dospělé, se svými koledami a stromečkem. To vše jsou "všední dny" týdne naší krásné budovy, která zdobí Libeň již od roku 1910. A jak žije sokolovna v sobotu a v neděli? Rozhodně nezahálí. Běžně je využívána sportovními oddíly volejbalu a košíkové a k nácviku skladeb v době veřejných vystoupení jako jsou slety, ať už župní nebo celostátní - všesokolský. K tomuto přehledu , samozřejmě naprosto nedostatečnému, mne inspirovaly konce dvou listopadových týdnů, kdy zde probíhala župní cvičitelská škola - podle novějšího - III.třída. Tentokrát byla pojata v rámci všech pěti pražských žup a do určitého počtu 40 byla nabídnuta účast i župám mimopražským, takže se nám tu objevila mladá cvičitelka z Votic.

Prvá polovina školy, která má povinný počet hodin, začala již v pátek 13.listopadu a seznamovala přítomné s organizací výuky a uvedla se historií sokolského hnutí a jeho významem národním. Následující dny, sobota a neděle od sedmi hodin do večera dvaceti hodin, sokolovna hřměla. Téměř čtyřicet, převážně mladých žen a mužů tu do sebe vstřebávalo spoustu rad, pokynů, povelů a samozřejmě vlastních pokusů tělocvičných. Střídali se přednášející a cvičenci a ty malé přestávky mezi jednotlivými lekcemi byly vyplněny těmi pečlivějšími psaním poznámek, u jiných chvílemi oddechu. I občerstvení čajem, který byl stále k dispozici, přišlo vhod. Dovede si představit tu radostnou atmosféru kdo to neprožil? Dva dny skončily, aby za 14 dní následovaly další, rovněž tak naplněné úsilím o získání průkazky cvičitele sokolské všestrannosti.

Ano, všestrannost, to je to pravé, co má cvičitel a cvičitelka nabídnout svému žactvu, dorostu a také všem ostatním i dříve narozeným.

Ukázku toho všeho jsme se snažili jako libeňská sokolská jednota předvést na akademii, o které je zmínka jinde.

Začátkem prosince budeme mít možnost shlédnout schválené skladby na XIII.všesokolský slet pro rok 2000 a tak rokem 1999 začne další plný život naší sokolovny.

Přijďte mezi nás! Nazdar!

Věra Dekastellová

náčelnice

 

Zpráva vedoucího sportovních oddílů

Dne 22.11. se uskutečnil v naší sokolovně turnaj v odbíjené. Turnaje se zúčastnilo pět družstev, z toho čtyři z naší jednoty a jedno ze Sokola Staré Město. Po upřesnění pravidel začal lítý boj o prvenství. Ve volných chvílích se mohlo nehrající družstvo občerstvit. Jako rozhodčí byl zvolen vždy jeden z družstva. Myslím si, že turnaj proběhl ke spokojenosti všech zúčastněných.

Jako první se umístilo družstvo z Libně, které hraje v pátek v podvečer.

Pořadí dalších družstev: 2. místo - Libeň pátek večer

3. místo - Libeň neděle

4. místo - Sokol Staré Město

5. místo - Libeň Studánka

Rád bych, aby se podobný turnaj uskutečnil také na jaře. Samozřejmě, že se mohou uskutečnit i turnaje v jiných sportech.

Jakub Jabor

 

Sportovní gymnastika

Oddíl sportovní gymnastiky zahájil v listopadu třetí rok své činnosti v rámci TJ Sokol Praha - Libeň. Lze tedy stručně bilancovat. V prvním roce oddíl začínal s několika dorostenci a žáky, kteří zprvu netušili, co obnáší gymnastický trénink, založený v našem oddílu na velmi tvrdé fyzické přípravě. Z nich dosud aktivně cvičí Jakub Hromádko, který i přes své poměrně malé předpoklady dokázal svojí pílí zvládnout veškeré základy sportovní gymnastiky a v současné době tvoří oporu družstva žáků. Z bývalých dorostenců dnes u oddílu působí jako trenér žáků bratr Jiří Hrňák a příležitostně i Jan Veselý. Ve druhém roce činnosti oddíl přijal také několik dívek, přičemž maminka jedné z nich, sestra Dana Boháčová, se věnovala jejích trénování. Její dcera Marcela dosáhla za velmi krátkou dobu poměrně dobrých výsledků a je jen škoda, že po déle trvající nemoci její maminky přestaly obě na tréninky docházet. Naštěstí v té době získal oddíl vítanou posilu v mladé trenérce Zuzaně Lechnýřové, která se nemalou měrou zasloužila o nadějný vývoj talentovaných gymnastek nejen v závodním oddílu, ale především v přípravce. Její svěřenkyně Simonka Vadlejchová ve svých pouhých 6 letech dokázala získat 24. místo ze 42 závodnic v závodu pro nejmladší gymnastky v Horních Počernicích. V sobotu 28. listopadu 1998 se zúčastnila závodu na Bohemians Praha, což je nejlépe obsazený závod pro pěti až osmileté gymnastky v České republice, kde se zúčastňují i děvčata z reprezentačních základen v Litvínově a dalších. Simonka se v této konkurenci rozhodně neztratila a dokázala získat velmi vysoké známky, které dávají naději na umístění ve třetí desítce z více než 60 startujících, na zaslání oficiálních výsledků a pořadí si však musíme ještě počkat. Ze starších děvčat si v této sezóně nejlépe vedla Kateřina Beránková, která dokázala za jediný rok postoupit až na čtvrtou kategorii povinných sestav, kde na přeborech Prahy 1998 získala pěkné známky přes 8 bodů na přeskoku a akrobacii. Bohužel známka 5,5 na bradlech ji odsunula až ke konci startovního pole, mimochodem velmi nepočetného, nebot' většina pražských gymnastek se marně snaží postoupit ze třetí kategorie. I tak na této kategorii dokázala porazit i dívku z TJ Sokol Horni Počernice, která cvičí několikanásobně delší dobu. Bohužel oddíl nemá k dispozici bradla o nestejné výšce žerdí a katastrofální stav současného financování tělovýchovy nevede k přílišnému optimismu, takže Káťa bude jen těžko nacvičovat svoji bradlovou sestavu tak, aby se mohla vyrovnat nejlepším závodnicím. Doufáme, že vedení jednoty dokáže tento stav nějak uspokojivě vyřešit. Mezi chlapci se nejlépe umísťovali Tomáš Hudský a Jan Smékal, výkony ostatních však jsou s nimi srovnatelné. V soutěžích družstev jak v dívčích, tak chlapeckých kategoriích, se oddíl umísťoval na všech závodech mezi posledními. Je však třeba si uvědomit, že jak oddíl, tak všichni jeho závodníci patří oproti konkurenci k úplným začátečníkům. Kromě toho velké oddíly mají možnost cvičit více času na kvalitnějším nářadí a především vybírat závodní družstva z mnoha přihlášených dětí. Naopak náš oddíl letos na závody družstev musel vyslat všechny děti, které v té době oddíl navštěvovaly, aby bylo možno družstva vůbec vytvořit vzhledem k nemoci některých děti v době závodů. Přesto můžeme konstatovat, že úroveň oddílu a všech jeho závodníků a závodnic nadále stoupá a gymnastická veřejnost v Praze začíná s novým oddílem počítat i přes počáteční přehlížení zvláště ze strany dotovaných střediskových oddílů. Děti z oddílu to dokázaly i předvedením velmi pěkné akrobacie ve svém vystoupení na Akademii dne 27.listopadu. I když celková úroveň jejich vystoupení odpovídá krátké době nácviku, je možné v budoucnu počítat s navázáním na kvalitní silové a obratnostní základy, které dětí po dobu docházení do oddílu získaly.

Dr. Martin Prát

vedoucí oddílu SG

 

Zpráva z činnosti vzdělavatelky a Věrné gardy

Na začátku listopadu v nás ještě doznívaly vzpomínky na konec října a oslavy 80. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Kromě skromné vzpomínky na naší besedě v Libni se naši členové zúčastnili ve slavnostních krojích shromáždění v pantheonu Národního muzea, kde jsme vyslechli projevy předsedy SPB br. Čermína a předsedy vlády Miloše Zemana a koncert hudby čsl. armády. Ale co nás přímo pohladilo po duši, byly zazpívané ženské sbory " Když se večer stmívá" a "Vlaštovičky", které dodaly celé slavnosti výraz něhy a měkkosti lidských citů.

Z muzea jsme potom přešli k Emauzům, kde byl odhalen obnovený pomník našim legionářům, který zde tolik let chyběl. Večer před 28. říjnem jsme byli přítomni v Lyře Pragensis na nádherném večeru "Sokol a boj za svobodu národa", vzpomínání to na statečnost Sokolů v legiích. Druhá část pak byla věnována seznámení se současnými cíly Sokola. Byl to večcr nádherný, nezapomenutelný, plný vzpomínek pamětníků a ohlasů v literatuře, který připravil p. Jiří Kutina a přednesli Milan Friedl a Bořivoj Navrátil. Kolik tam zaznělo úcty k hrdosti na náš český národ a zářoveň jaký to byl hold Sokolství!

Do listopadové činnosti Věrné gardy patřila i návštěva výstavy malíře Schikanedera ve Valštýnské jízdárně pod vedením sestry Kadlecové a dále pak beseda s promítáním diapozitivů z cesty po Řecku, které nám jako vždycky na výborné úrovni zajistil br. Potom jsme chtěli vzpomenout 150. výročí narození Františka Kmocha, ale z časových důvodů jsme mohli jen vyslechnout a zazpívat si směs Kmochových pochodů v podání našeho osvědčeného klavírního tria, pod vedením br. Haralíka. A tady jsme došli k poznání, že nemůžeme spojovat v jednom odpoledni 2 programy, protože se zbytečně ocitáme v časové tísni. Je to pro nás ponaučením pro příště.

Úplným vyvrcholením listopadových akcí bylo uspořádání tělocvičné akademie naší jednoty. Jako vždycky kvalita cvičení byla velmi dobrá, všichni ukázali, že v Libni umíme, že vedeme děti ke skutečné všestrannosti, ale že u nás si zacvičí i dospělí a uplatní se i naši táborníci. Myslím, že se sluší poděkovat všem cvičitelům i vedoucím, kteří se o zdar akademie zasloužili. Vždyť je vlastně naše jediná a hlavně velmi dobrá prezentace činnosti libeňského Sokola před rodiči dětí a celou veřejností. A když jsme dosud tak pěkně činorodě žili, vydržíme i v  prosinci a 9.12. s Věrnou gardou navštívíme opět se s. Kadlecovou muzeum na Florenci, 16.12, vánoční beseda ve Filipově síni naší sokolovny a 17.12. loutkové divadlo. Srdečně Vás všechny zveme - přijďte, prosíme, povykládáme, zazpíváme si a zavzpomínáme a zároveň se nastartujeme do nového roku 1999, který bude rokem předsletovým, plným ruchu a příprav na náš XIII. slet. Zároveň to bude rok 2 župních sletů - v Liberci a v Ostravě, rok nástupu do sletové práce, informací, propagace naší sokolské myšlenky. Musíme již vědět co chceme dosáhnout a jakými cestami to všechno přiblížit všem, hlavně mladým lidem, aby nás pochopili, uznali a hlavně, aby nám uvěřili.

A protože až budete číst toto číslo Zpráv budeme už blízko Vánoc, přeji všem hodně zdraví, spokojenosti a radosti, aby se všem splnila všechna přání, ta soukromá i ta sokolská, abyste rádi a často chodili do Věrné gardy a nebyli sami, protože "jen láska a přátelství mohou zbavit osamělosti, pokud ale zároveň darujeme druhým lidem i sami sebe" (autor Saint- Exupéry).

Za vzdělavatele a Věrnou gardu

Věra Šťastná

 

Sokolská výročí - prosinec

2.12.1862, založení Sokola Brno I, největší moravské jednoty. K největšímu rozmachu dochází po první světové válce. Nářaďovci - členové jednoty šli od úspěchu k úspěchu na domácích i mezinárodních kolbištích, na kterých se podíleli zejména Jan Gajdoš a Alois Hudec. Před druhou světovou válkou měla jednota přes 4.000 členů. Členem byl i světoznámý hudební skladatel Leoš Janáček.

4.12.1884 se narodil Petr Křička, český básník, velký přítel sokolské myšlenky, autor textu Sukova pochodu "V nový život."

5.12.1874 byla založena první sokolská organizace v Chorvatsku se sídlem v Záhřebu.

7.-8.12.1924 valný sjezd ČOS přijal pronlášení, které odmítlo učinit z tělesné výchovy složku výchovy politicko-stranické, třídní a církevní. Podrobně se zabýval výchovou k vlastenectví, úctě a posílení občanského sebevědomí. Starostou zvolen JUDr.Josef Scheiner.

8.12.1929 v Brně zemřel Jan Volejník, zakladatel jednoty Sokol Brno II. Narodil se 4.4.1849 v Chlumci nad Cidlinou. V Brně se stal hybnou silou všech národních a sokolsKých akcí. Po válce bylo jeho celoživotní dílo po zásluze oceněno a jeho hrob na brněnském ústředním hřbitově prohlášen hrobem čestným.

8.12.1929 na území Jugoslavie byla založena nová národní a státní instituce Sokol království Jugoslavie se sídlem v Bělehradě. 10.12.1933 výbor ČOS schválil zakoupení bombardovacího letadla armádě jako dar na obranu republiky.

12.12.1837 v Praze se narodil Hynek Palla, hudební skladatel, spolupracovník Miroslava Tyrše.

13.-18.12.1920 pokusili se komunisté o státní převrat. Na obranu republiky se dostavilo do zbraně tisíce sokolů.

Tolik oznámení do vývěsních skříněk libeňského Sokola, které pečlivě obhospodařoval dlouhá léta bratr František Kodl.

Poznal jsem ho jako zaníceného neúnavného sokolského činovníka, kterému právem patří přívlastek "nenahraditelný." Patřil k těm, kterým sokolská, obecně prospěšná myšlenka nedá spát a kteří krok za krokem trpělivě uskutečňují předsevzaté úkoly. Na jeho památku mi dovolte uveřejnit báseň Karla Havlíčka Borovského z cyklu "O posledních věcech člověka:

 

Z našeho archivu

Již od roku 1945 v duchu Košického vládního programu probíhala jednání o sjednocení tělesné výchovy. Jednotlivé sportovní svazy měly celou řadu výhrad a tak se jednání protahovalo až do roku 1948.

Na XI. všesokolském sletě získalo naše družstvo žen 1. místo ve sletových závodech v gymnastice a lehké atletice. Závodu mužů se zúčastnila 4 naše družstva. Na nejvyšším stupni v soutěži jednotlivců stanul náš Jan Bukovský. Olympijský rok 1948 přinesl další vavříny naší jednotě. Celé závodní družstvo našich žen hylo zařazeno do olympijského výběru a v konečné nominaci tvořily základ reprezentačního olympijského družstva ČSR. Z nich potom Zdenka Honsová stanula na stupni nejvyšším. Na XI. sletu vystoupily složky Dělnických tělocvičných jednot a Revolučního odborového hnutí spolu se zahraničními hosty ze spřátelených států, především sovětskými fyskulturníky.

Po únoru 1948 zahájil svoji činnost Akční výbor Sokola Pražského. Po odstoupení starosty Miloslava Zacha byl na jeho místo jmenován Zdeněk Beran a náčelníkem na doporučení členstva ustanoven Julius Kokoška, příslušník bezpečnosti. Po Marii Coufalové zastávala v tomto období funkci náčelnice Jarmila Krýžová.

V roce 1949 zákonem o sjednocení tělovýchovy byly do Sokola začleněny sportovní oddíly a činnost v základních oddílech se pomalu pod jejich vlivem dostávala do pozadí. Došlo k citelnému úbytku nejen členů, ale především zkušených cvičitelů. K výraznému zlepšení nedošlo ani v roce 1952, kdy řízení tělovýchovy převzaly dobrovolné. sportovní organizace, rozdělené podle odborových svazů a kdy naše tělovýchovná jednota byla spojena s n.p.Praga a nazývala se Sparta AZKG.

Ve funkci náčelníka vystřídal od raku 1952 soudruha Kokošku soudruh Navrátil, v období 1956 - 1970 zastával tuto funkci soudruh Dr. Liška, v roce 1970 soudruh Zámyš, v roce 1972 - 75 soudruh Kopecký a na výroční schůzi v lednu 1975 byl do této funkce zvolen soudruh Rohan.

 

Ferdinand Haralík

archivář