ZPRÁVY 1999 - 1.

Stručně z jednoty

Letošní předsletový rok zahájily všechny naše složky v plném tempu. Návštěva cvičebních hodin byla u mládeže částečně ovlivněna prázdninami, zájezdy do hor za sněhem a částečně i onemocněním. V tyto dny jsou však nejen tělocvičny, ale i klubovny turistických a sportovních oddílů plně využívány. Vždyť k naší tělesné výchově patří všestrannost, duševní i mravní výchova, společenský život, zájmové schůzky mládeže pod vedením svých vedoucích. Již od dětství se musí naše sokolská mládež učit v sebeovládání, osobní kázni a toleranci, která je závislá na fyzické kondici, zdravotním stavu, na vztazích mezi lidmi, ve škole, v Sokole, v zaměstnání, ale také na citové sféře v rodině, shovívavosti ke starším, vzbuzením hrdosti z každého podařeného, ale i čestného vítězství. Život v jednotě plyne dál. V polovině února se uskutečnila Valná hromada jednoty, bohužel za malé účasti členstva. Při této příležitosti bylo poděkováno všem, kteří stále dávají své síly ve prospěch Sokola i těm, kteří počítají svá léta kolem 90 let. Všem patří naše díky za věrnost k sokolské myšlence. Výbor byl doplněn několika mladšími členy za ty, kteří nás opustili. Koncem února ožila sokolovna při našich Šibřinkách. Jako obvykle, odpoledne dětských, za účasti všech v maskách. Pro zpestření programu děti soutěžily v různých hrách i ve výběru nejvtipnějších masek. Ty, které uspěly, byly odměněny věcnými dárky a diplomy. Mládež byla spokojena, ani se jim po skončení nechtělo domů. Večer si přišli zatancovat dospělí, sál byl plný. Tančila se také Česká beseda, kde vystupovali i sestry a bratři z Chaber. Je zajímavé, že i mezi dalšími návštěvníky byl zájem a chceme proto na podzim uskutečnit nácvik pro všechny zájemce. Šibřinky se opět plně vžívají, stávají se tradičně největší společenskou událostí v Libni. Celoroční program jednoty je opět pestrý. Je to účast našich cvičenců při různých závodech, soutěžích a výletech v rámci "Pobytu v přírodě", "Dětský den" v červnu, "Slet pod Ještědem" v Liberci a příprava na tábory mládeže o prázdninách. Od září pravidelné nácviky společných vystoupení na XIII. Všesokolském sletu v roce 2000 v Praze na Strahově. Ke 115. výročí založení naší jednoty v Libni připravujeme opět akademii, "Mikulášskou zábavu" pro děti. Důležitá je celá činnost naší "Věrné gardy". Nejen jejich pomoc při všech podnicích jednoty, při cvičitelských školách, ale hlavně pravidelné besedy se zajímavými programy, vycházky po Praze, účast na župních srazech, návštěvy výstav. Tyto podniky "Věrné gardy" jsou dost početně navštěvovány. Program je nejen pestrý, ale i náročný. K jeho zdolání je potřeba ochotných členů i rukou. Bude jich dost? Věřím, že ano!

Ladislav Mrklas starosta

Ekonomický pohled do další činnosti jednoty

Každá činnost organizace a tudíž i jednoty je uspořádávána určitou metodou, která patří k věci jako klíč k zámku. Metoda je nutná totiž proto, že lidská činnost má různé stránky (např. technickou, organizační právní, ale i ekonomickou), jimiž docházíme k různým výtvorům naší činnosti. Ekonomickým pohledem (metodou) vytváříme hospodaření. Podívejme se takto do další činnosti jednoty po valné hromadě, která se konala v minulém měsíci .

1) V každé ekonomice je nutno rozeznávat princip tržní a princip rozpočtový. Podle principu tržního hospodaří podniky, podle rozpočtového principu neziskové organizace. Při principu rozpočtovém jde o dosahování maximální hospodárnosti s úsporami proti rozpočtu. Při principu tržním jde o dosahování rentability s maximálním ziskem. Když si to promítneme do hodpodaření naší jednoty zjistíme, že programová činnost má povahu rozpočtové činnosti, naproti tomu podnikatelská činnost má povahu tržní. Proto ekonomicky jednat znamená vždy počítat. I nepatrná ztráta naší jednoty to signalizuje.

2) Zvláštní pozornost zasluhuje opotřebování investičního majetku, respektive základních prostředků. Je zakořeněn názor, že se u malých organizací a v jednoduchém účetnictví investiční majetek neodepisuje resp. opotřebení majetku (v inventární knize) má vazbu jen na fond oprávek. Při tomto pojetí je uplatněna pouze nákladová funkce odpisu, ale zcela je opomenuta funkce střádací. Tuto funkci obnovíme tím, že výši opotřebení (odpisů) budeme převádět z okruhu oběžných prostředků do investičního okruhu a to peněžními prostředky "na investiční účet". Tímto způsobem si na generální opravy budeme šetřit a nebudeme odpisy "stravovat" provozem.

3) Ještě se zmíním o přirozeném právu a etice při hospodaření. Jestliže ne všechna hospodářská jednání jsou upravena právním předpisem (a nebudou řešena ani v Evropské unii) musíme vycházet z racionálně chápaného přirozeného práva, které se ztotožňuje s právem zdravého rozumu. Naproti tomu etická stránka je v ekonomice otázkou po dobru, spravedlnosti a harmonických vztazích mezi lidmi, což je více než právo. Proto by etická stránka při hospodářských jednáních neměla být opomíjena.

Doc. Ing. Vladimír Krotil člen DKK

Zpráva náčelníka Pojďte cvičit (sportovat, na výlety) s námi!

Po několikaletém růstu počtu žáků v hodinách přišel letos drobný pokles. Místo obvyklých 26-30 ml.žáků a 36-42 st.žáků a dorostenců na jedné hodině, chodí letos "pouze" 25 ml.žáků a 34 st.žáků a dorostenců. A proto se na veškeré ctěné čtenářstvo těchto řádek obracím s prosbou. Pošlete do "našeho" Sokola cvičit své syny či syny Vašich známých a spolupracovníků. Čeká je zajímavé cvičení zpestřené různými soutěžemi - necvičíme totiž pouze 1,2,3 na značkách - po pestré rozcvičce je na řadě cvičení na nářadí (v tělocvičně máme k dispozici veškeré gymnastické nářadí včetně velké trampolíny) - a nakonec hra - každou hodinu v měsíci jiná - různé závůdky, úpoly, míčové hry. V létě se věnujeme lehké atletice. Kromě toho se mohou děti zapojit i do některého turistického oddílu ( pěší, cyklistické i vodácké výpravy ) dle věku a zájmu (Jilm, Káňata, Pampelišky, Studánka) - prostě v Libni vládne všestrannost. Ale Sokol Libeň, to nejsou jenom žáci. Dobře si vedou i oddíly cvičení Rodičů s dětmi, Předškolní žactvo, ml. a st. žákyně, pro maminky je na výběr několik oddílů žen a pro tatínky dva oddíly mužů. Takže všichni, kdo u nás ještě necvičíte, neváhejte a přijďte !

A teď už tradičně k tomu, co se událo od vydání posledních Zpráv na konci listopadu 1998.

- 3.12. přišel do libeňské sokolovny spolu se dvěma anděly a dvěma čerty Mikuláš a mezi děti postupně rozdal 176 balíčků - to vše v příjemně tajemné atmosféře pouze svíčkami osvíceného sálu.

- 17.12. jsme zakončili rok 98 představením našeho loutkářského souboru hrou na vánoční motivy. - Pokračují dvě dlouhodobé soutěže O nejvěrnější docházku - k 1.3. bylo možno přijít "do Sokola" 45x , alespoň 1x přišlo 113 osob , z toho: 45x J.Novák, T.Novák 44 x V.Voráč, P.Voráč, J.Bastin, O.Antoš, M.Chlumský 43x T.Bastin, J.Kudroň, T.Seifert, J.Vorel 42x J.Tomčík 41x J.Podskalský, T.Pajma 40xJ.Hrdinka, M.Beneš Vydržte !! Minutový pětiboj (ml.žáci) - každou hodinu se plní jedna disciplína (kliky,dřepy,lehsedy,přeskok lavičky,šplh). Cvičí se 1 minutu - co cvik, to jeden bod (šplh 10)

sedmiboj (st.žáci, dorostenci a cvičitelé) - navíc shyb (5 bodů) a posilovací cvik zad (1 bod).

A zde jsou průběžně nejlepší v jednotlivých kategoriích (počet bodů / počet disciplín) Ml.žáci (38 osob): J.Duchač 205/5 , O.Loudil 195/3, J.Podskalský 193/4 , J.Michálek 192/4, M.Codl 187/4, M.Hrubý 186/5 , O.Michalec 185/5 St.žáci (25 osob): J.Vorel 393/7 , T.Seifert 350/7 , J.Bastin 331/7 , J.Kudroň 298/7 , M.Pajma 294/7 Dorostenci a cvičitelé (18 osob): V.Voráč 515/7, J.Novák 406/6 , P.Bureš 395/5 - Od ledna do března jsme pilně nacvičovali na gymn. závody pro sokolské cvičence z celé Prahy, kteří nedělají gymnastiku závodně. A vyplatilo se. V sobotu 6.března jsme závodili s těmito výsledky: Ml.žáci 91+92 (9 závodníků) - 2.J.Hrdinka, 3. O.Loudil, 6. M.Čvančara, 7. J.Duchač (dále D.Liška) Ml.žáci 88-90 (20 ) -11. T.Bastin, 12. J.Michálek, 13. J.Kudroň, 15. J.Novák (dále T.Pazdera a J.Přech) St.žáci 86+87 (11) - 4. J.Vorel, 7. M.Seifert, 8. V.Tomčík (dále J.Bastin) St.žáci 84+85 (10) - 3. T.Seifert (dále D.Třešňák a J.Kobliha) V souběžné soutěži ve šplhu jsme v jednotlivých kategoriích přímo zářili: 2. Loudil, 2. Kudroň, 1. Tomčík, 2. Vorel, 1. Seifert.

Do finále soutěže, které se koná v sobotu 10.dubna dopoledne postupují ti, u nichž je vyznačeno pořadí.

- 17.2. se konala Valná hromada, na které byl do výboru jednoty zvolen další cvičitel - Vladislav Voráč. - 27.2. Šibřinky - na přípravě večerní taneční zábavy (výzdoba sálu, přesun 100 stolů a 400 židlí, vyklizení sálu, služba v šatně) i na zdařilém programu odpoledních Šibřinek pro děti (více než 100 dětí v maskách) se podílelo 15 cvičitelů a cvičenců 120 hodinami práce.

Co chystáme: - účast v dalších sokolských soutěžích v plavání (27.3.) a v atletice (15.5.). - pokračování soutěží v docházce a Minutovém pěti-(sedmi-) boji. - malou brigádu na dvoře sokolovny (14.3.) - další zpestření a zkvalitnění cvičebních hodin díky všem našim cvičitelům, kterým je toto poděkování a nadšení spokojených dětí jedinou odměnou - díky! (mimochodem - z dvanáctičlenného cvičitelského sboru je 11 bývalými či současnými jilmáky) - ve čtvrtek 3. června chystá Jilm a cvičitelé již tradiční Dětský den v parku na louce U studánky.

XIII. Všesokolský slet - ač do července roku 2000 zbývá více než rok, již teď se naši cvičitelé začínají učit jednotlivé skladby na různých nácvicích. Vlastní nácvik , jež by se však neměl týkat pouze žactva, ale všech oddílů (včetně sportovních), začne v říjnu 1999. Pro muže a žáky jsou připraveny 3 skladby: Mladší žáci 6-11 let - skladba s náčiním (tyče z nichž se sestavují různé překážkové dráhy). Starší žáci 12-16 let - společná skladba se staršími žákyněmi - kluci míče. Muži - cvičení bez náčiní v rytmu country (snad nejkrásnější skladba připravovaného sletu).

Již teď zvu všechny žáky a muže k nácviku.

Pobyt v přírodě Již podruhé v osmileté historii soutěže Sokolský den v přírodě dokázala naše jednota zvítězit - a to mezi více než 100 jednotami celé republiky, které se této soutěže zúčastnily. Sčítají se dny , které minimálně šestičlenná skupina (oddíl) prožije v přírodě na vycházkách, výletech a táborech. Libeň jich dokázala v roce 1998 nastřádat 207 a o 19 tak předčila druhou Třebíč. Chcete-li i Vy podpořit naši snahu obhajoby loňského úspěchu v roce 1999, přijměte pozvání na již 18. celojednotový výlet - bude se konat 29. (-30.) května - cílem tentokráte bude okolí Berouna.

Nabídka zájemcům o vodní turistiku z řad naší jednoty - nabízíme zapůjčení až 7 kánojí za ucházející cenu 50 Kč za loď a den. Informace podá náčelník.

Jilm

- i v roce 1999 pokračuje ve své činorodé existenci - počátkem února jsme si připomněli 17. výročí založení oddílu. V současnosti máme 20 členů a 5 vedoucích. Svoji pestrou (práce, zábava i poučení) činnost můžeme nabídnout dalším 1 - 4 zájemcům (kluci 10-14 let). Neváhejte a přijďte - stačí třeba jen na podívání a chytit se drápkem - my už pak nepustíme.

A nyní k tomu, co jsme zažili od konce listopadu:

- 19.12.98 XVIII. ročník Vyzvědačů - výzvědné hry ve staro- městských uličkách za účasti 37 hráčů. - 20.12.98 XVII. Vánoční nadílka v klubovně - 19 současných a 19 bývalých členů + 7 hostů. Letos (v roce 1999) jsme zatím měli 10 středečních schůzek za průměrné účasti 17 členů (z 20) a 4 vedoucích a uskutečnili tyto výpravy: 23.-24.1. 9. Zimní táboření - letos u Staré Boleslavi za účasti 18 osob, z nichž 15 přenocovalo v novém tee-pee (naše patnáct let staré týpko se již rozpadlo, a tak jsme více než rok šetřili: starý papír 1450 Kč, 86 kg usušených šípků a 16,5 kg bezinek 2150+825 Kč, za brigády na Proseku 1200 Kč, pak se koupila celtovina, 60 hodin jsme šili a těď už máme nové 6,5 metrové týpko - a už šetříme dále, neboť máme ještě dvě starší týpka). 20.2. Šárecké břečkování - Hvězda, Šárka - 19 výletníků, celodenní koulování + další sněhové zábavy a zdokonalování se v typografii. 21.2. Gotický fotbal s Pampeliškami - nejprve vycházka za gotickými památkami Prahy a odpoledne pak fotbalový match, na který nás vyzvaly Pampelišky ( od září fungující turistický oddíl starších žákyň). 24.2. Mistr uzlování - 17. ročník oddílového přeboru za účasti 17 soutěžících - vynikající výkony - vyrovnání historického rekordu.

Co chystáme do prázdnin: 13.3. - výprava do pískovcových skal na jih od Dubé - Tubož, Nedvězí, Dobřeň. 14.3. - brigády u sokolovny (úklid dvora) a v Drahaňské rokli (zde se staráme o 1 km modré tur.značky). 24.3. - 15. ročník Mistra signalizace 26.-28.3. - Aprílová výprava s neobvyklým programem na místo nového tábořiště u Kamenice nad Lipou. 17.-18.4. - Boj družin - oddílový přebor v tábornickém desetiboji - Rataje nad Sázavou. 7.- 9.5. - Vltava - na kánojích z Vyššího Brodu do Českých Budějo- vic. 29.-30.5. - Jarní Výlet Libeňského Sokola - okolí Berouna. Jilm na kolech. 11.-13.6. a 25.-27.6. - dvě čistě pracovní výpravy na místo budoucího tábora, který kromě Jilmu budou postupně obývat i Káňata a Pampelišky.

TÁBOR : pátek 16.7. - sobota 7.8.1999 - 23 dní za cca 2200 Kč. Na příliv nových tváří se za cvičitele i Jilm těší

9.3.1999 Jiří Novák náčelník tel. 66036259 zam.(6-14 hod.), 66313192 domů

Ženy v Sokole

Samozřejmě vedou oddíly všech ženských složek a samy rovněž cvičí ve své hodině. Jenomže jsou i další činnosti, které potřebují ženskou ruku a hlavu a není toho málo. Přijdete-li se zapsat jako nová členka, jsou v matrice hned 2 ženy. Poradí, co se pro Vás nejlépe hodí, zapíší Vás a vyberou od Vás členský příspěvek.Další žena, se kterou přijdete do styku, je buď cvičitelka toho kterého oddílu, nebo náčelnice, která navíc vede oddíl starších žen. Přivítá Vás a představí ostatním cvičenkám. Ráda by též znala Vaše cvičební zájmy a dovednosti, pokud se chcete samy svěřit. Další snaha ve cvičební hodině už záleží hlavně na Tobě - sestro! Druhou polovinu hesla dr. Miroslava Tyrše - "ve zdravém těle zdravý duch" hledí naplňovat další sestra vzdělavatelka. Programy našich besed a vycházek jsou velice zajímavé a vyhledávané i členy jiných jednot. Kdo sleduje dění naší jednoty ví, že pořádáme řadu společenských zábav jak pro děti, tak pro dospělé. Kdo udělá chlebíčky, uvaří kávu, ohřeje párek a to vše s úsměvem nabídne kupujícím - opět ženy! V kanceláři jednoty hospodaří žena a o úklid sokolovny se pochopitelně starají rovněž ženy. A dále: necvičíme jen ve vlastní budově. Každý rok pořádají i jiné jednoty a župy své tělocvičné slavnosti. Možná se pamatujete, že jsme se zúčastnili krásného sletu, např. v Brně, Brandýse n/Lab. a na cvičišti Tyršova domu při Gymnaestrádě a letos se pojedeme podívat do Liberce. Nejen podívat. Župa Ještědská pořádá ve dnech 12. - 13. 6.1999 setkání všech, kteří chtějí svou účastí ukázat severu Čech svou sokolskou příslušnost a mnoho dovedností. Slavností se zúčastní hlavně ženy hned ve 3 skladbách. Polka, známá ze župního sletu v Brandýse n.L., Pilky Leoše Janáčka (skladba J.Žitné, náčelnice ČOS, získala prvenství na sletě v Chicagu) a skladba Muž a žena, známá z různých vystoupení. Organizací různých školení mladých cvičitelek se zabývá opět žena za pomoci dalších a všechny tak činí s radostí, že se podílejí na dobré věci. Nezapomeňte, že neustálá a dobrovolná práce pro společnost dala vyrůst takovému hnutí, jakým se Sokol stal a opět znovu se stává. Ženy, přijďte rády mezi nás!

Zve Vás Věra Dekastellová náčelnice

Zpráva vzdělavatelského sboru Sokola Libeň

Naše Věrná garda stále plní své poslání a předsevzetí - cvičíme a žijeme po sokolsku, dodržujeme středeční akce, při nichž navštěvujeme výstavy nebo památná místa v Praze, pořádáme besedy a promítání diapozitivů ve Filipově síni naší sokolovny. Tak jsme 5.ledna prohlédli velice krásný "Neapolský betlém" ve Vlašské kapli v Karlově ulici pod vedením sestry Marty Halíkové, a potom jsme se přesunuli na Hradčanské náměstí a k Loretě, kudy se ubíral průvod "Tří králů", kteří na živých velbloudech přinášeli k Ježíškovým jeslím dary - letos dětem ze školy s poškozením zraku. 6.ledna jsme v Umělecko-průmyslovém muzeu pod vedením sestry Věry Kadlecové uviděli zajímavou výstavu "Proměny kovů", práce umělců většinou z Anglie. Některé exponáty na tuto výstavu zapůjčilo britské velvyslanectví. l3.ledna jsme si promítali videokazety o župních sletech v Brně a o našem župním sletu v Brandýse n.Lab. Hodně se nás tam poznalo. 27.ledna připravili bratři Milan Friš a Ferdinand Haralík besedu o Karlu Čapkovi. Bylo to krásné, bylo to zajímavé, jen času se nedostávalo. Vždyť co jsou to 2 hodiny na myšlenky a úvahy Karla Čapka. V únoru se vzhledem ke konání Valné hromady naší jednoty a také Šibřinek naše kulturní činnost trochu omezila. Přesto jsme navštívili 10. února výstavu v Náprstkově muzeu "Paňmaminka od Halánků". Byla to maminka Vojty Náprstka, moudrá a pokroková paní, propagátorka pokroku mezi ženami, dobrodějka pražských chudých. Samozřejmě nás touto výstavou provázela sestra Věra Kadlecová, která ješté přidala zajímavé povídání o historii jednotlivých domů na Betlémském náměstí. Díky jí jsou naše vycházky obohaceny o spoustu podrobností a zajímavostí, které bychom jinak v informačních letáčcích a pod. vůbec nenašli. l7.února jsme ještě společně navštívili opět pod vedením sestry Kadlecové výstavu "Luděk Marold" v Obecním domě. Kdo tuto výstavu neviděl, může jen litovat. A k tomu ty kouzelné prostory Obecního domu - prostě dobře, že jsme tam byli. 24.února nám bratr ing.Bořivoj Zbuzek promítal film ze své cesty na Aljašku. Bylo to tak zajímavé a krásné, že se ani nechtělo končit. A Šibřinky byly opět velice úspěšné, zvlášť ty dětské. Ale líbily se i Šibřinky dospělých. Tady je třeba ocenit množství vtipných masek, poděkovat za taneční vystoupení, a hlavně vyzdvihnout velkou účast mladých členů od nás z Libně i z jiných pražských sokolských jednot. Potěšitelné je, že na vyzvání k České besedě nastoupilo 5 kolon, t.j. 20 párů tanečníků, kteří tento společenský tanec více či méně úspěšně zvládli. A ještě více potěšil projevený zájem se Českou besedu naučit. To nás zavazuje nácvik České besedy v naší sokolovně opravdu uspořádat a možná že se stane součástí dalších plesů a zábav, tak jak tomu bylo - a nejen v Sokole - dříve. A ještě několik slov k březnu. Samozřejmě,že nejdůležitějším výročím v tomto měsíci je 7.březen - výročí narození T.G.Masaryka. Sokolové uctili památku našeho prvního prezidenta položením kytice u jeho hrobu v Lánech a odpoledne na slavnosti v Panteonu Národního muzea, kde jsme se dozvěděli o odstranění a potom znovuinstalaci sochy T.G.Masaryka v této jedné z nejkrásnějších slavnostních síní v Praze. Mile nás překvapilo uvítání přítomných Sokolů na této slavnosti. A dlouho už jsme neslyšeli tak vroucně zazpívat sbory "Sláva tobě, velký slávy synu", "Velké, širé rodné lány" i oblíbenou píseň pana prezidenta "Teče voda" v podání členů Pěveckého sdružení pražských učitelů, sborů Smetana a Typografia. Z muzea jsme se odebrali k domu ve Školské ulici, kde rodina Masarykových bydlela a odtud do Muzea Františka Palackého, kde jsme se na nádvoří dozvěděli o historii znovuotevření tohoto muzea v loňském roce; ještě před prohlídkou vnitřních prostorů už jmenované sbory procítěně zapěli hymnus "Kdož sú boží bojovníci" a tak přispěli ke zdaru tohoto vlasteneckého dne. Potěšitelná je skutečnost, že na výboru naší tělocvičné jednoty byl ustaven 3členný vzdělavatelský sbor, jehož členy jsou sestra Věra Šťastná a bratři Milan Friš a Ferdinand Haralík. Doufejme, že počet 3 členů není konečný a že s přibývajícím počtem členů poroste i počet a náplň pořádaných akcí.

O dalších akcích v březnu mohu jen informovat:

10.3. navštívíme výstavu "Malíř Josef Navrátil" 17.3. beseda k uctění památky T.G.Masaryka 24.3. promítání filmu "Himaláje" 31.3. hudební beseda "O lásce v hudbě".

Tyto 3 akce se pořádají ve Filipově síni libeňské sokolovny.

Věřím, že i tyto naše akce zaujaly účastníky a doufám, že i nadále se nám bude dařit přinášet trochu kultury, trochu historie, a připravit našim členům příjemné prožití "našich střed" v libeňské sokolovně, a přeji všem věrným Sokolům dobrý a úspěšný nástup do předsletového roku 1999.

Věra Šťastná vzdělavatel

V únoru jsme navštívili Náprstkovo muzeum, kde jsme se seznámili s "Panímaminkou od Halánků'", což byla matka Vojty Náprstka, českého podnikatele, mecenáše a vášnivého cestovatele. Při besedě ve Filipové síni libeňské sokolovny nás bratr Zbuzek provázel "Po stopách zlatokopů na Aljašku". 27. února jsme se vesele naladili, namaskovali a radovali se, pořádajíce "Šibřinky". Jejich ráz byl: "Duchové a strašidla". První cenu získal dobromyslně vyhlížející Vodník s roztančenou Rusalkou. Odpoledne křepčily, hlučely a jinak dováděly naše děti. Na březen připravuje programový výbor Věrné gardy řadu besed a vycházku. Na Pražském hradě se koná výstava malíře Josefa Navrátila, autora mnoha nástěnných maleb s romantickou a krajinářskou tématikou. Povede nás sestra Kadlecová. Malé útržky ze života Velkého muže připravil bratr Haralík (ukázky přednesou naše žákyně). Bratr Zbuzek promítá a slovem provázi cestopisný pořad "Himaláje." Bratr Friš svůj hudební pořad nazval "O lásce v hudbě", s podtitulem: Vážně i nevážně.

Z našeho archivu: 25. února 1865 se konaly první Šibřinky pořádané Fügnerem. 25. února 1927 zemřel Jan Hiller, první vzdělavatel ČOS. 25. února 1948 ztráta samostatnosti naší vlasti na dlouhých 41 roků. Téhož dne předsednictvo ČOS odmítlo ustanovení akčních výborů v Sokole. 7. března 1850 se narodil první prezident ČSR T.G.Masaryk. Členem Sokola se stal v roce 1884. Začal totiž cvičit v Sokole Pražském. Sám o tom píše: "Do Sokola jsem vstoupil z vlastní potřeby. Nepamatuji se, že by mne tam někdo zval!" A pokračuje: "Tyrš přímo geniálním způsobem a uměleckým počinem harmonicky sloučil synthesi ušlechtilého češství s čistým lidstvím." Nakonec dodává: "Vy ani nevíte, Sokolové, jak děláte dobrou propagandu pro republiku a propaganda ta je pro stát zadarmo." 10. března 1948 Dr.Jan Masaryk tragicky zahynul pádem z okna ministerstva zahraničí. Mimo jiné řekl:"Sokolství je a zůstane naším nejlepším reprezentantem v zahraničí." 19. března l914 zemřel Jan Podlipný, první starosta ČOS (1889-1906). První starosta "Svazu slovanského Sokolstva", primátor hl.m. Prahy. 28. března 1592 se narodil Jan Amos Komenský, biskup Jednoty bratrské - "učitel národů". Až nebudou myšlenky Velikánů pouhými samoúčelnými archiváliemi, tehdy se stane historie skutečnou učitelkou života!

Váš archivář.

Věrná garda

Věrná garda, tak jako každoročně, uspořádala v lednu besedu k uctění památky spisovatele Karla Čapka. Jeho dílo lze bez nadsázky považovat za katechismus demokracie, červenou nit povinné četby středoškoláka, studnici vědomostí, které by neměly chybět člověku v praktickém životě. Je národní a svrchovaně mezinárodní. Dobrotisko-beránek, aby vzápětí píchl ježčími ostny. Takový novinář-neposeda. Z každého jeho i velmi kritického slova je ale cítit jeho schopnost proniknout do hloubky lidské duše. Jeho články, glosy, sloupky, úvahy, kritiky, to je především pojednání o člověku. Bratr Friš s manželkou a sestra Šťastná vybrali nejvhodnější pasáže z jeho bohaté tvorby. Nestačil samozřejmě čas, ohraničený hodinou a půl, abychom zcela obsáhli a vyčerpávajícím způsobem ozřejmili jeho uznání humanitní. Nicméně hlásíme se k této jeho filozofii člověčenství. Ze všeho, co bylo řečeno na této besedě, dovolte mi citovat jeho poslední dopis, který byl otištěn 7.12.1938 v Lidových novinách s tímto úvodem redakce: Letos, 15. prosince, tedy na počátku nemoci K. Čapka, obdržela septimánka karlínské reálky Vlasta Jelínková vlastnoruční dopis od Karla Čapka, který lze bezpochyby považovat za poslední dopis Čapkův a svým obsahem za odkaz národu. Milá slečno, prosím Vás, nepřeceňujte tak divadelní kulturu. Národ se může cítit nesmrtelným jenom tehdy, když se bude cítit mravným, když bude mít své vědomé mravní poslání; na to ovšem nestačí divadlo, i když má být součinitelem toho mravního povědomí. To musí být v politice, v hospodářství, v knize a škole, denním životě, všude. A obráceně, vemte národu jeho mravnost, a berete mu i jeho nesmrtelnost. Asi Vás ta odpověď neuspokojí, ale jiná není. Váš Karel Čapek Věra Šťastná

Mikoláš Aleš v našem "Malém" nyní "Alšově" sále.

Kdo byl Mikoláš Aleš: malíř, kreslíř a ilustrátor. Narodil se v Miroticích v r. 1852. Studoval na pražské Akademii v letech 1869 - 76. Řadí se mezi první generaci stavby Narodního divadla. Od r. 1877 byl členem Umělecké besedy. V roce 1887 se stal starostou Spolku výtvarného umění Mánes. Kresba v našem Alšově sále je t.zv. kartón (t.j. pozorně provedená obrysová kresba). Mezi prvními kartony namaloval v roce 1876 t.zv. "Chorál svatováclavský". Náš kartón má letopočet 1898. V roce 1891 maluje cyklus "Život starých Slovanů". Je-li tento kartón součástí některého z nich nevíme. V roce 1913 Mikoláš Aleš umírá v Praze a je pochován na Vyšehradě. Tento kartón po smrti Alšově daroval nové libeňské sokolovně po roce 1913 Alešův syn. Co tento kartón představuje: Je to legenda z doby, kdy Přemyslovci obsazovali některá knížectví v zájmu spasení země. Sv. Václav je ve válečném postavení s Radslavem Zlickým (zvaným též Kouřimský) a vyzývá Radslava, aby si spor o uzemí vyřídili mezi sebou a tím rozhodli, kdo zvítězí, z důvodů, aby uchránili lid i zem před zničením. Radslav pokleká před sv. Václavem a odevzdává mu moc nad sporným územím. Jak jsme Vás již informovali, je tento kartón nově zrestaurovaný a opatřený ochranným plexisklem. Vysvětlení co je to kartón, který užíval M. Aleš: Je to součást na provedení větších celků na omítkách uvnitř, nebo vně domů. Je-li tato kresba někde provedená nevíme. Dekorace na omítkách domů od M. Alše můžeme vidět v Praze na př. Wiehlův dům na Václavském nám., Rottův dům na Malém nám., nebo Storchův dům na Staroměstském nám. aj. Hledejte při svých toulkách po Praze, nebo v jiných městech.

Marta Halíková jednatelka