ZPRÁVY 1999 - 3.

Naše výročí

Dvě významná výročí libeňské jednoty si připomeneme ještě letos. V prvé řadě je tomu již 115 let, kdy byla založena libeňská jednota SOKOL, která po vzoru již dříve ustanovených jednot, měla soustředit ty libeňské občany, kteří se dobrovolně hlásili k myšlenkám zakladatelů tělocvičného hnutí bratrů dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera a dalších vlastenců, k průbojné činnosti osvobozeneckého hnutí. U zrodu naší jednoty stáli libeňští učitelé Ladislav Verner, Jaroslav Peckan, František Glíman, Václav Kalaš a mnoho dalších. 26. října 1884 byla svolána První valná hromada. Za účasti více než sto osob byl zvolen starostou jednoty br.Josef Voctář, tehdy již obecní starosta. Současně bylo zahájeno pravidelné cvičení, a to za ztížených podmínek, v hostinci U Deutschů a později v nové škole proti zámečku. Zájem se stále zvětšoval a tehdejší výbor jednoty začal uvažovat o výstavbě vlastní tělocvičny. Od myšlenky k její realizaci vždy uplyne nějaký čas, který však byl ku prospěchu věci. Největší zásluhu na uskutečnění měl tehdejší starosta jednoty br. František Filip a mnoho dalších příznivců a obětavých pracovníků. A tak již při oslavě 25. založení jednoty mohl být 10. října 1909 položen základní kámen k vlastní stavbě tehdy před 90. lety - a to je tedy druhé významné datum, které si dnes připomínáme. Stavba pokračovala velmi rychle a za 10 měsíců již sokolovna stála v celé své kráse; pro dnešní poměry v tak neuvěřitelně krátké době a již 14. srpna 1910 dána do provozu. Na její výstavbě se podílelo nejen členstvo jednoty, ale velký finanční podíl měla i libeňská obec, která v obou přístavcích zřídila veřejné lázně, z jejichž výtěžků plynul další příspěvek na výstavbu. Velkou pomocí byly různé libeňské spolky při společných setkáních, účinkováních, zájezdech a podobných činností. Rukou společnou a nerozdílnou byl splněn i tento úkol. A tak vznikla i tato budova, které si stále velmi vážíme. Po navrácení v roce 1990 však byla a stále ještě je ve velmi špatném vnějším stavu. Vnitřek budovy se nám již podařilo dát natolik do pořádku, že naše mládež již cvičí i sportuje v čistém prostředí. Stále postupně provádíme další úpravy, ale kdy se zmůžeme na opravu vnější části, zatím nevíme. Obě tato výročí si připomeneme na tělocvičné akademii jednoty, pravděpodobně v pátek 19. listopadu 1999 za spoluúčasti všech složek. Již dnes Vás všechny srdečně zveme a rádi přivítáme.

Ladislav Mrklas starosta

Letní tábor Studánka

V letošním roce se opět tradičně uskutečnil letní tábor studánka. Celoroční činnost oddílů tak vyvrcholila 3. července, kdy 10 dospělých, 6 družinových rádců a 49 dětí do patnácti let odjelo na naše stálé místo v Lešeticích u Příbrami. Tábor stál opět na stejném místě, ale všem se nám zdál zase o něco hezčí. V okolí tábořiště je již vidět dlouhodobá práce dospělých a táborový kruh, uprostřed kterého jsme opět vztyčili stožár, byl pěkně upravený. Děti byly rozděleny do 5ti družin a o týden později za námi dorazily i malé Myšky z Čakovic. První den jsme se zabydlovali a hned druhý den začala celotáborová hra. Letos byl námět hry "Cesta kolem Brdského pohoří". Nenásilnou formou jsme děti seznamovali s historií Brd a učili je znát okolí. Součástí celotáborové hry byly opět dílčí hry, které byly náročné i oddechové. Celotáborová hra opět vyvrcholila cestou pro poklad, který se letos nacházel v překrásném údolí říčky Litavky nedaleko Jinec. Posledních pár dní bylo opět ve znamení karnevalu a pouti. Plný stánek dobrot a malých hraček byl krásnou odměnou za tři týdny práce pro všechny zúčastněné děti. 23. července jsme odjížděli domů unaveni, ale s pocitem dobře vykonané práce.

Josef Žáček místostarosta

Zpráva jednatelky a hospodářky

Opět nám začal nový školní rok. U nás v sokolovně bohužel před zahájením vyloupením sokolovny. Škoda byla velice značná - poškozením i krádeží. I když jsme pojištěni, jednání s pojišťovnou bude zdlouhavé a náhrady škod nebudou kryty v plném rozsahu. Celková předběžná škoda činí 170 tisíc korun. Nicméně snaha všech činovníků naší organizace je stále sloužit k dobrému, hlavně k výchově mládeže, k jejímu uplatnění ve volném čase tak, aby byla vedena ke správnému jednání i k utužení svého zdraví pohybem a společným "kamarádstvím". Přes tyto potíže doufáme, že vše překonáme a "Mužně silou lví" (z části nápisu na naší sokolovně) půjdeme zase dál. Naše provozní situace byla vylepšena příspěvkem MČ Praha 8 dotací na cvičební nářadí a vybavení letních táborů pro mládež ve výši 90 tisíc korun. Použili jsme je k těmto účelům a projevili jsme díky za tento přístup k naší jednotě. Vyúčtování tohoto grantu předložíme v požadovaném termínu. Snažíme se o pronájmy našich prostor v sokolovně, není to však snadné získat pro dopolední hodiny nájemce. Věděl-li by někdo z Vás o zájemci na prostory v naší sokolovně, hlavně v dopoledních hodinách, doporučte mu jednání s námi.

Marta Halíková

Zpráva náčelnice - A jsme tu znova, protože začíná další cvičební rok.

I když letos budeme vzpomínat 115 výročí založení naší sokolské jednoty a 90 let od položené základního kamene k budově sokolovny, počet cvičebních roků bude jiný a nelze ho tak docela určit. V životě naší jednoty bylo totiž několikeré přerušení. Hlavní přestávky byly v letech první a druhé světové války a každý poválečný začátek byl poznamenán vyklízením sokolovny od nepatřičných předmětů a také velikého poškození a špíny. Poprvé tu byl lazaret, o čemž máme fotodoklady, podruhé vojenské skladiště. Celé léto roku 1945 se na úklidu pracovalo, zatím co cvičení se díky počasí okamžitě v květnu rozběhlo na cvičišti. A máme zde další jubileum. V roce 1924, to znamená před 75 lety jsme získali pozemek na toto cvičiště a zemní práce byly ihned zahájeny. Nespočet bratří a sester se přičinilo dobrovolnou prací na výstavbě a úpravě plochy. Kdo stále ještě pochybuje, že je naše? Nikdy jsme ho dobrovolně nikomu nepostoupili. Prožila jsem tam krásná léta svého dětství a mládí jako mnoho mých vrstevníků a věřím, že se spravedlivého navrácení cvičiště dočkám.Byl by to pro mne v letošním roce ten nejkrásnější dárek. Vraťme se nyní k přítomnosti. Letošní cvičební rok jsme tedy již zahájili a je ve znamení XIII. všesokolského sletu 2000 - sletu na prahu nového století a nových nadějí, že přinese obnovenou vážnost sokolskému stylu života. Naše jednota se vždy účastnila na bohatém sletovém programu, který je stále více rozšiřován o nové doprovodné akce. Je to velká řada sportovních dění a velice mnoho kulturních pořadů. Protože mnoho novinářů a redaktorů nepokládá za důležité veřejnost dost informovat, je třeba, abychom tak ve větší míře dělali my, cvičitelé a vzdělavatelé, rovněž tak vedoucí kroužků a oddílů. Mluvte o sletě a účinkování na něm se svými cvičenci, s rodiči svého žactva, se svými přáteli, vysvětlujte těm, kteří nechápou, proč to nadšení pro věc. Sledujte vývěsky v našich skříňkách na domech a v sokolovně, a seznamujte se průběžně s naším programem. Během prvního pololetí proběhly první nácvičné srazy pro vedoucí cvičitele skladeb a nyní se rozbíhá nácvik v jednotách. Máte-li zájem se přidat, zdaleka není pozdě a těšíme se, jak rozmnožíte naše řady. O cvičebních hodinách se informujte v matrice nebo přímo v době cvičení u cvičitelek. Rošického stadion na Strahově v roce 2000 čeká!

To Vám všem vzkazuje náčelnice žen a vedoucí cvičení pro Věrnou gardu Věra Dekastellová

 

Vzkaz náčelníka: "Do sletu v roce 2000 zbývá 300 dní"

Ale ještě předtím se vrátím k tomu, co se událo ke konci cvičebního roku 98/99, tedy v květnu a červnu. V prvé řadě to byl velmi vydařený Dětský den, který se konal ve čtvrtek 3. června za velmi hojné účasti rodičů (cca 150), ale zejména dětí, kterých bylo přesně 241. 44 pořadatelů (z toho 20 z Jilmu a 12 žáků), z nichž mnozí nebyli o mnoho starší než soutěžící drobotina, připravilo 17 soutěží o sladké ceny a též oblíbené sjíždění Rokytky na kánoích. Na závěr vystoupila skupina historického šermu z naší jednoty. Díky všem. Pak jsme celý červen pokračovali v cvičení pod širou oblohou v parku i na zahradě sokolovny a snažili se zlepšit své výkony v 7 "Letních disciplínách" (sprint 50, 60 či 100 m, dlouhý běh 6, 9 nebo 12 min., skok daleký, hod "krikeťákem", slalom s míčem, hoď a běž - hodím tenisák, běžím, chytím tenisák - a pak se změří metry, koule malá nebo velká. Ve čtvrtek 24.6. jsme vyhlásili výsledky obou celoročních soutěží - opět naše nápadité, vlastnoručně vyrobené diplomy, sladké, ale i věcné ceny (pro ty nejlepší žáky třeba i kopací míč). "O nejvěrnější docházku" celkem bylo 77 hodin, na alespoň jednu z nich přišlo 124 osob. Průměr na 1 hodinu činil 24,00 u mladších žáků a 32,25 u starších žáků a dorostenců. Nejvíce čárek měli:77 J. Novák 76 V. Voráč, M. Chlumský, O. Antoš 75 T. Novák, T Seifert 74 J. Vorel, J. Kuroň 71 J. Bastin 70 P. Voráč

"Minutový pětiboj" - nejlepší mezi mladšími žáky byli: J.Michálek, T. Bastin, T. Pujman, J. Novák, J.Hrdinka "Minutový sedmiboj" - nejlepší mezi staršími žáky byli: T. Seifert, J. Vorel, M. Seifert, D. Třešňák, O. Antoš Nejlepší mezi dorostenci a cvičiteli byli: J. Novák, T Novák, P. Bureš, V. Voráč, J. Turek

To tedy bylo před prázdninami. A co čeká náš, momentálně desetičlenný, cvičitelský sbor (jehož dva členové - V. Voráč a M. Chlumský navíc šíří věhlas Libně i při vedení žactva v Sokole Prosek)? Od 2. září klasické hodiny venku (asi do poloviny října) s pokračováním Letních disciplín. 2. a 9. října pražské nácviky sletových skladeb žactva, poté běžné hodiny v tělocvičně i s další celoroční soutěží a též s počátkem nácviku na slet v roce 2000. A v pátek 19. listopadu slavnostní Tělocvičná akademie, neboť Sokol v Praze-Libni slaví 115. výročí (26.10.1884). Podrobnosti o veškerém dění je možno spatřit na vývěskách v přízemí sokolovny a mezi šatnami (dopisy, fota, výsledky soutěží). Vývěsky na sokolovně a na Palmovce u zastávky tramvaje směr Kobylisy informují o činnosti turistických oddílů. Dále prosím, aby příspěvky na II.pololetí 99 byly zaplaceny nejpozději do 15. října. Též bychom rádi přivítali "houf" či dva nových tváří - kluků 6-10 let, třeba i tělesně méně zdatných, kteří ve sportovních oddílech nemají šanci. My si nevybíráme, ale bereme všechny a všechny též trpělivě učíme nové dovednosti. A to ne jednostranně. Děláme gymnastiku bez i s nářadím (máme veškeré včetně velké trampolíny), atletiku, míčové i jiné hry. Navíc mohou děti chodit do některého ze čtyř turistických oddílů (pěší, ale i kolové a vodácké výpravy). V Libni prostě vládne všestrannost. A to vše za pouhých 125 Kč za půl roku! A nyní k tomu hlavnímu - sletu: asi už jste někde zaslechli, že se v roce 2000 bude konat XIII. všesokolský slet (ten v červnu v Brandýse byl "jen" župní). Co to pro nás (mužské složky) znamená? Jak je v naší jednotě zvykem, zúčastní se pokud možno všichni. Kluci ve stáří 6-11 let ve skladbě pro mladší žáky, ti starší ve věku12-15 let se budou učit společnou skladbu se staršími žákyněmi. A pro starší dorostence, cvičitele a muže je připravena skladba pro muže. Až v říjnu na nácvicích poznáme skladby a jejich náročnost, rozdělíme starší žáky na dvě skupiny. Ti mladší budou nacvičovat skladbu pro mladší žáky a ti starší společnou skladbu se žákyněmi. Nácvik obou skladeb bude probíhat v rámci běžných cvičebních hodin (v čase rozcvičky - cca 15 minut - takže další část hodiny, což je cvičení na nářadí a hra, zůstane zachována). Teprve během května budou zřejmě jeden či dva secviky pražské, pak pražský slet a koncem června dvě zkoušky na Strahově. A nakonec dvě vystoupení 1. a 2. července na Rošického stadionu. Pro obě skladby nejsou žádné drahé úbory - cca 300,- 400,- korun - tričko trenky, ponožky, kecky. Potřebné nářadí zaplatí jednota a župa. Je tedy vidět, že slet nebude časově ani finančně až tak náročný, aby se ho nemohli opravdu všichni zúčastnit. Zatím to doma promyslete a v příštích Zprávách prosím vyhledejte ústřižek, pomocí kterého vyslovíte souhlas s účastí syna na sletu. Samozřejmě zveme i tatínky k nácviku mužské skladby (zřejmě úterý večer 20-21 hodin). Přesto, že si každý bude hradit náklady na slet sám (mimopražští navíc kromě úboru i dopravu, ubytování a stravu), bude něco stát nářadí, pronájem stadionu a šaten a pod. Proto ČOS vydala "sletové známky" v hodnotě 20 a 50 korun, jejíž koupí by měl (je to zcela dobrovolné) každý sokol přispět na slet. Známky jsou k mání v matrice. Navíc bude v matrice kasička (na výdaje Sokola Libeň na slet), kam lze též dobrovolně přispět. Díky.

Pobyt v přírodě

Po zimě (21.12. - 20.3) - 41 dní, 2. místo, jsme (turistické oddíly Jilm, Káňata, Pampelišky, Studánka a Věrná garda) na jaře (21.3 - 20.6) prožili v přírodě 61 dní na vycházkách, výletech a výpravách. Bohužel výsledky zatím nedorazily. V létě (končí 20.9) jsme i díky spoustě táborů (Jilm 22 dní, Káňata 17 dní, Studánka 21 dní, Pampelišky 20 dní, Letní soustředění gymnastů) i předtáborových výprav zatím dosáhli čísla 100. A to nás ještě čekají první poprázdninové výpravy. Pro všechny členy i nečleny je pak na 23.října připraven celojednotový výlet na Blaník (opět sraz Pražského pětižupí) - bližší informace na zvláštním letáčku žactva počátkem října a na vývěsce v přízemí sokolovny.

JILM

Od půli května, kdy vyšly poslední Zprávy, podnikl Jilm kromě pravidelných středečních schůzek tyto akce: 29. - 30.5 - Jarní výlet libeňského sokola - Nižbor. Mezi 180 účastníky srazu Pražského pětižupí bylo i 52 libeňáků, z toho 21 z Jilmu. V Zálesáckém závodě Zdatnosti, soutěži tříčlenných hlídek v zálesáckých dovednostech, obsadil Jilm mezi 24 družstvy 2. místo se ztrátou pouhého jednoho bodu na vítěze (Staré Město). 16 Jilmáků bylo na kole a ujelo v sobotu 59 a v neděli 87 km. 11. - 13.6: 1. pracovní výprava - 20 osob. Sekání táborové louky, výroba kulatiny, kopání jam, stavba lávky. 25. - 27.6.: 2. pracovní výprava - 25 osob. Stavba tábora (12 stanů, 3 tee-pee, latrýna, odpadovka, stožár, brána, slavnostní ohniště, sklípek, zásobák, zábradlí,...).

Tábor 99 - 16.7. - 7.8. - 5 vedoucích a 18 kluků ve 3 družinách prožívalo kromě tradičních povinností (nákup, dřevo, vaření, mytí nádobí, pitná voda, hlídky) a obvyklých radostí (lesní, luční i noční hry, matche - kopaná, ufíjená, soft, ruleta, dražby, čítandy, zpívandy, táboráky, zábavné hříčky-Tercie) i lovení bobříků MKIMBIZI (tělesná zdatnost), JANI (znalost přírody), NGAMIA (sebeovládání), SHOKA (zručnost), MWEZI (odvaha), MOYO (kamarádství) a celotáborovou hru MADAGASKAR, jejíž děj se odehrával kolem roku 1920 na stejnojmenném ostrově (odtud i názvy bobříků). Též se vydařily tři táborové výpravy, při nichž jsme během pěti dní nachodili téměř 150 km a mimo jiné navštívili Křemešník, Čeřínek, Jihlavu, Žďár nad Sázavou, pramen Svratky na Žákově hoře, Devět skal, Čtyři palice, Jimramov, hrad Perštejn, Třebíč, Žirovnici, Počátky, Dačice, Slavonice, Novou Bystřici a třeba i Lukášovu lípu s obvodem kmene 12 m. Počasí letos neuvěřitelně přálo, pršelo pouze 3 dny (7.,8. a tradičně poslední den tábora při balení). Je jen škoda, že byly problémy s rybníkem - kvůli nutné opravě byl sedmý den tábora vypuštěn a ač oprava stavidla trvala jen jeden den a rybník se hned začal napouštět, byl díky hezkému počasí malý přítok vody a rybník se tak do konce tábora naplnil jen z poloviny. Ale i přes tento drobný zádrhel se tábor jak ze strany vedoucích tak i ze strany osazenstva líbil. A všichni už se těšíme na další.

A co nás čeká na podzim?

Opět po roce budeme hrát celoroční hru, tentokrát s názvem "V královských službách", která se bude odehrávat v době vlády Karla IV. Budeme představovat družinu rytíře Vítka z Borotína. Za různé služby, zkoušky a povinnosti bude rytíř (byl skutečnou postavou své doby) kluky vyplácet groši (vlastní ražené mince) a ti za ně budou obstarávat rytířskou výzbroj a v různých úsecích věrně sloužit svému rytíři (a to na schůzkách i výpravách).

Takže kromě pravidelných středečních schůzek 16.30 - 18.45 v naší klubovně v sokolovně a též obvyklých brigád - 15.9 - sběr šípků v Jirnech - 29.9. - brigáda pro ochránce přírody v chráněném území Prosecké skály (PS - Šípky budeme sbírat i na výpravách a též celý rok papír, chystáme i další brigády. To vše by mělo vynést potřebných 5000 Kč na nový nafukovací kajak.)

chystáme tyto výpravy:

24. - 26.9. Kolovka Beroun, Křivoklát, Rakovník, Žatec, Louny, České středohoří, Hazmburk, Zlonice, Velvary, Kralupy.

9. - 10.10. Lešetice - podíváme se na tábořiště Studánky, pomůžeme se stavbou brány, čímž si odpracujeme slíbený nocleh. 23.10. PVLS - Blaník 24.10. Brigáda v sokolovně 13.11. Jednodenní výprava na sever - Libčice, Větrašice, Řež 14.11. Vycházka po Praze Karla IV. 27.11. Výprava na Brdy - Černolické skály 28.11. Videopromítání z letošního tábora - zveme i rodiče a jiné zvědavce 18.12. Vyzvědači 19.12. Vánoční nadílka

Po táboře sice v oddíle zůstává 19 členů, ale rádi co nejdříve (i kvůli celoroční hře, která se naplno rozjede od října), přivítáme další 2 - 3 zájemce - kluky od 10 do 14 let. Pozn.: Oddíl nabízí k zapůjčení kanoí za cenu 50 Kč za loď a den.

Dotazy a informace na tel.: 66 03 62 59 (6.00 - 14,30 zaměstnání) 66 31 31 92 (večer domů)

Příjemný předsletový podzim přeje

Jiří Novák (Jirkan) náčelník

Jarní sokolský den v přírodě 1999

Skončil poslední jarní den naší rozsáhlé soutěže, jehož letopočet začíná ještě jedničkou, zato však třemi devítkami. Z dosažených výsledků lze říci, že skončil úspěšně a nijak nezůstal pozadu za svými předchůdci z let 1991-1998. Obzvláště vítáme skutečnost, že letošního jarního pobytu v přírodě se zúčastnil znovu značný počet nováčků, kteří okusili této krásné, nenákladné a zdravé činnosti poprvé a to nesporně ke svému prospěchu. Zapojení do jarního sokolského dne v přírodě 1999 dopadlo takto:

Jednoty: Dní, Účast:

1. Praha - Libeň 61, 431
2. Nový Jičín 31, 391
3. Třebíč 30, 301
4. Olomouc 29, 352
5. Brno - Husovice 23 287
6. Lišov 17 180 , Praha - Spořilov 17 118
7. Tanvald 16 92
8. Strakonice 15 129
9. Přemyslovice 14 172 Kyjov 14 126 Brozany n/O 14 122
10. Postoloprty 13 46 Beroun 13 18

Druhé čtvrtletí akce sokolského PP 1999 se zúčastnilo 5338 mládeže do 18 let, 5791 dospělých, celkem 11129 osob ze 109 jednot a 33 žup, kteří ztrávili v jarní přírodě 707 dní.

Ing. Jiří Herzán a Ing. Jiří Novák vedoucí akce ved. turist. oddílu Jilm

Zpráva vedoucího sportovních oddílů

Je konec prázdnin a tak není divu, že se život v sokolovně probouzí k životu. Některé sportovní oddíly již začaly s trénováním. Podařilo se také nakoupit některé nové sportovní vybavení, jako jsou balóny, doskočiště na skok vysoký, nové sítě a hlavně nové desky na košíkovou, kde bylo zapotřebí také opravit stávající kovové konstrukce. Mezi novými věcmi je také 10 dresů v různých velikostech s nápisem (TJ SOKOL LIBEŇ) a čísly. Tyto dresy je možno zapůjčit na různé sportovní akce za 10 Kč/kus(den. Komu budou dresy zapůjčeny oproti podpisu, vrátí je čisté a kompletní. V případě zájmu o zapůjčení se obraťte na br. Jabora. Dále by některé oddíly přijaly nové členy do svých řad, nebo je možnost založit i oddíly nové. Jedním z problémů naší jednoty je malá obsazenost sálů v dopoledních hodinách a o víkendech. Pronájem sálu se nemusí týkat pouze sportovních akcí, ale i kulturních atd. Přibližně někdy začátkem listopadu plánuji další ročník podzimního turnaje libeňské sokolovny a doufám, že se zúčastní více družstev než na jaře. Na závěr bych chtěl požádat nejen všechny vedoucí jednotlivých sportovních oddílů ale i jednotlivé členy o včasné zaplacení členských příspěvků a faktur za pronájmy sálů.

Jakub Jabor ved.sport.odd.

13. slet

S láskou a nadějí každý Sokol vzhlíží, to očekávaný 13.slet se nám blíží, největší svátek to SOKOLSTVA celého, ve dnech července roku příštího.

Nadšený ruch ve všech prostorách zní, tříbí se oddíly všech vystoupení: kde zdokonalovat se musí cviků styl, tak, aby ten náš slet krásný byl.

Věrná garda - toť mnoha sletů účastníci, chce vystoupením svým slávu, lásku říci, dál muži hrdým a pevným svým projevem; ženami v kráse své stadion bude přeplněn. Rodiče s dětmi, žactvo, dorost vše tak mladé je toto je trvale celého Sokolstva velká naděje. Také sestry, bratří ze všech zemí naší planety přijíždějí vezdy na Sokolstva na slety; jak z naší vlasti i oni nelitují obětí s radostí spočinou ve vřelém si objetí.

A to nastávající další tisíciletí symbolem života bude všemu sepětí, každý na dlouhé na věky bude přešťasten, tohoto sletu slávy, že byl účasten.

Ve vzpomínkách na slávu minulých dvanácti sletů, nechť ten třináctý slet pln je krásných květů.

Zveme všechny bratry, sestry a mládež ČOS již připravuje sletové odbory a žádá všechny, kdož chtějí pomoci ke zdárnému průběhu XIII.všesokolského sletu, aby se přihlásili v jednota, ve kterém odboru, v jaké činnosti chtějí pomoci. Své rozhodnutí nám nahlaste pokud možno do konce září letošního roku. Díky předem.

Výbor jednoty

Krádeže, vloupání, vandalismus

Tyto jevy se čím dále tím více dnes všeobecně vyskytují. Tentokráte byla postižena i naše libeňská sokolovna. V noci 28.srpna se vloupali zloději zadním schodištěm do dvora a všech místností (i do jedné garáže). Byly zjištěny ztráty věcí (magnetofony a pod.), poškození mnoha dveří vylámáním, rozbití mnoha skel, poškození psacích stolů, a rozházení jejich obsahu na podlahu mezi rozšlapané sklo. Postupně si vše opět dáváme do původního stavu, hlavně aby cvičenci, kteří již opět nastoupili, chodili do čistých prostor. Prozatím vyčíslené ztráty z krádeží a vandalismu zlodějů dosahují hodnoty přibližně kolem 200 tisíc korun. Pojistky máme uzavřeny jak na krádeže, tak i na vandalismus.

Výbor jednoty

Po prázdninách

Když tak na začátku cvičebního sletového roku uvažuji nad náplní našich sokolských cvičebních hodin, stále více mi chybí dřívější nepostradatelná součást hodin - zahájení a ukončení zpěvem. Vzpomínám, jak jako děti a pak už jako dospělí jsme pochodovali kolem tělocvičny a zpívali některou z písní, kterých jsme znali hodně, sokolských, ale i národních a lidových. V kolika těch sokolských je vyjádřena hrdost, úcta a láska k vlasti, k praporu, ke všem symbolům naší státnosti. A v těch národních či lidových zase cítíme lásku k domovu, k rodné řeči, k přírodě, je v nich poezie, krása slova, radost ze života, ale i žal, který život přináší. A to všechno je vyjádřeno prostou, nádhernou českou řečí. Vzpomeňme jak nám zpívaly naše maminky, když nás ukolébávaly, kolik písní nás naučili naši učitelé, jak hodně se ve školách zpívalo. Písně nám pomáhaly v dobách krásných, šťastných, ale také nám dodávaly sílu v dobách pro náš národ trudných. Budily v nás víru v lepší zítřek a hlavně víru v nepokořitelnost našeho národa, ve vítězství pravdy a lásky. A tak si myslím, že jako sokolové a cvičitelé máme tady velký dluh. Měli bychom se snažit obnovit pravidelný zpěv na zahájení a ukončení cvičební hodiny, v našich tělocvičnách, ale i na výletech, na vycházkách, všude, kde se sejde třeba jen několik lidí, pod heslem "Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti". Zpívejme tedy všude a nahlas, ať všichni slyší, že "píseň česká libě znívá" a my ji milujeme. Ať písně znějí celým sletovým rokem.

Věra Šťastná vzdělavatelka